NDËRTIMI I KAPACITETEVE PËR ZHVILLIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË ARSIMIT NË KOSOVË

NDËRTIMI I KAPACITETEVE PËR ZHVILLIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË ARSIMIT NË KOSOVË

Qëllimi i këtij projekti është ofrimi i mbështetjes për MASHT-in në procesin e hartimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021.

Procesi ka filluar në qershorin e vitit 2015 me ngritjen e një strukture të tërë planifikuese dhe me inicimin e vlerësimit të PSAK 2011-2016.

Projekti i GiZ për Ngritjen e Kapaciteteve në Arsimin Bazik (GiZ CDBE) ka kontraktuar konsorciumin e përbërë nga PEM Conuslting dhe KEC për të ofruar asistencën teknike për hartimin e PSAK 2017-2021, derisa vlerësimi i PSAK 2011-2016 është bërë nga Fondi i Bashkuar për Mbështetjen e Arsimit (ESPF). A

ktivitetet e konsorciumit PEM-KEC kanë filluar në shtatorin e vitit 2015, pasi vlerësimi i i PSAK 2011-2016 kishte shënuar një avancim domethënës. Duke ndjekur planin e rënë dakord me Grupin Bërthamë të Planifikimit, PSAK u fuinalizua dhe ju dorëzua Qeverisë në shtatorin e vitit 2017.

 

  • Periudha e implementimit
    01/09/2015 deri 01/09/2016
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    GIZ

  • Research