MBËSHTETJA PËR ZHVILLIMIN E STRATEGJISË PËR SIGURIMIN E CILËSISË

MBËSHTETJA PËR ZHVILLIMIN E STRATEGJISË PËR SIGURIMIN E CILËSISË

KEC ka ndihmuar projektin e binjakëzimit “Përkrahje për zbatimin e PSAK 2011-2016” për hartimin e strategjisë për sigurimin e cilësisë për arsimin parauniversitar.

Në fillim të vitit 2015 është organizuar një vizitë studimore në Austri e cila ka pasur qëlim që hartuesit e dokumentit të Strategjisë të njihen me praktikat më të mira të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar.

Kjo ka bërë të mundur finalizimin e dokumentit të Strategjisë i cili ka qenë rezultat i procesit me pjesëmarrje të gjerë dhe i konsultimeve në të gjitha nivelet. Në dhjetorin e vitit 2015, Strategjia është aprovuar nga Qeveria dhe është bërë prezantimi publik i saj. Kjo Strategji do të integrohet në është integruar në Planin Sterategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021 si një ndër shtatë shtyllat e këtij dokumenti.

 

  • Periudha e implementimit
    18/06/2014 deri 30/11/2015
  • Personeli
    Dukagjin Pupovci
  • Partnerët dhe Donatorët

    KulturKontakt - Austria

  • Research