Praktikant/e – Zyrtar/e i/e projekteve

Praktikant/e – Zyrtar/e i/e projekteve

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Fillimi i angazhimit: 17 qershor 2024

Për të aplikuar ju duhet të dërgoni:

– Curriculum Vitae (CV)
– Letër motivuese

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet sipas kritereve. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shënim: Aplikimi bëhet duke klikuar në butonin  APLIKO dhe është i hapur deri më 2 qershor 2024. Përshkrimin e plotë të pozitës e gjeni në dokumentin PDF. Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, titulli të etiketohet si: “Praktikant/e- Zyrtar/e i/e projekteve”. Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.