Rishpallje – Kërkesë për ofertë: Ristrukturimi i oborrit të KEC/Shkolla “Mileniumi i Tretë”

Rishpallje – Kërkesë për ofertë: Ristrukturimi i oborrit të KEC/Shkolla “Mileniumi i Tretë”

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për: 

LOT1: Zbatimi i projektit ideor për ristrukturimin e oborrit të KEC/shkolla “Mileniumi i Tretë”

LOT2: Furnizim dhe montim i derës së hyrjes trupave ndriçues elektrik dhe kioskes së oborrit të KEC/shkolla “Mileniumi i Tretë”

LOT3: Furnizim dhe montim i laurave-rampave elektrik të oborrit të KEC/shkolla “Mileniumi i Tretë”)

Kerkesa-per-oferte-Ristrukturimi-i-Oborrit

Shtojca 1 situacioni

Ofertat duhet të dërgohen në zarf të mbyllur në adresën e cekur më poshtë deri më:

06 Maj 2024,  ora 15:00.

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Milleniumi i tretë”

Rr. “Qëndresa”, Nr.48, Matiçan, 10 000 Prishtinë, Kosovë