Punoni me ne 

 

 

                                     

 

               

 

                     MUNDËSI ANGAZHIMI

 

             

                      Pozita: Katër konsulentë/trajnerë për hartimin dhe zhvillimin e programit të trajnimit në fushën e edukimit medial

 

                      Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

                      Periudha e angazhimit:  25.09.2023 – 15.12.2023

 

                       Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu:

                       Konsulent: Edukimi Medial

 

                        Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën

                        konsulenca@kec-ks.org deri më 21 shtator 2023.

 

                        – Curriculum Vitae (CV)
                        – Letër motivuese
                        – Së paku dy dëshmi nga përvoja të ngjajshme

 

                         Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

                        Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

                         Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

                         

                         Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                        Mundësi punësimi 

 

                        Pozita: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

                        Pozita: Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

                        

                       Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

                       Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023

 

                        Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu:

 

                        Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

 

                        Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

 

         

                        Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën

                        vendepune@kec-ks.org deri më 22 shtator 2023.

 

                        – Curriculum Vitae (CV)
                        – Letër motivuese
                        – Së paku dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm.

 

                         Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

                        Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

                         Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

                         

                         Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                 

                        MUNDËSI PUNËSIMI

                       Pozita: Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25

                       Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

                       Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023

 

                        Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu

                         Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25  

 

                        Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën

                        vendepune@kec-ks.org deri më 22 shtator 2023.

 

                        – Curriculum Vitae (CV)
                        – Letër motivuese
                        – Së paku dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm.

 

                         Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

                        Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

                         Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

                         

                         Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

   MUNDËSI ANGAZHIMI

 

Konsulent vendor për kryerjen e një analize të nevojave me fokus në digjitalizimin e proceseve, për qendrën NARIC Kosova në projektin HEI’25 – “Higher Education Intervention 2025”

 

Projekti financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ang. ADA) me kontribut të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) dhe Agjencisë së Kosovës për

Akreditim (AKA) dhe zbatohet nga konzorciumi KEC dhe ORCA.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre në emailin konsulenca@kec-ks.org deri më 15 shtator 2023 në ora 16:00.

 

Për më shumë informata, klikoni në linkun e mëposhtëm.

 

Përshkrimi i detyrave të punës – Konsulent vendor