Punoni me ne 

THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: Ekspert për vlerësimin afatmesëm të projektit

Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN)

 

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Data e fillimit të angazhimit: 2 Maj 2018
Data e përfundimit të angazhimit 30 Maj 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim: Pershkrimi i detyrave te punes

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën mgalimuna@kec-ks.org deri më 26 Prill 2018, 16:30.  Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.