Për ne

Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe e regjistruar në Kosovë. KEC përqendrohet kryesisht në trajnimin e personelit të shkollave, në lidhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Përveç kësaj KEC është aktive në fusha të tjera që mbështesin avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. KEC udhëheq rreth 50 programe të trajnimit të mësimdhënësve të zhvilluara për të kontribuar në reformat aktuale në sistemin arsimor. Deri tani, në këto programe numri i mësimdhënësve pjesëmarrës arrin në 17,000. Ministria e Arsimit njeh programet e trajnimit si kërkesë ndaj certifikimit të mësimdhënësve. Përveç kësaj, KEC ka marrë pjesë në projekte kërkimore në nivel kombëtar dhe rajonal, dhe ka hartuar raporte të shumta teknike dhe botime të lidhura me këto tema. Po ashtu, KEC ka ofruar konsulencë në sektorin qeveritar dhe joqeveritar në Kosovë, si dhe për një numër të agjencive ndërkombëtare.

Raporti i punës 2017Misioni

Avancimi i sistemit të arsimit, përmes ofrimit të shërbimeve dhe të burimeve të cilësisë së lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktiv me të gjitha palët me interes në vend dhe jashtë tij.

Vizioni

Një sistem efikas dhe gjithëpërfshirës i arsimit që i kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të vendit, duke aftësuar qytetarët për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike.

Çfarë bëjmë ne

Përmirësimi i cilësisë së arsimit

Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT. Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit.

Të drejtat e njeriut

KEC ka filluar me projekte nga fusha e të drejtave të njeriut në vitin 2003, kur përqendrimi ka qenë në të drejtat e fëmijës. Projektet e tilla kanë prodhuar udhëzues dhe metodologji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në shkolla, parandalimin e dhunës, e të ngjashme. Protokolli për parandalimin e dhunës i zhvilluar në kuadër të këtij programi është aprovuar nga Qeveria dhe zbatohet në shkollat e Kosovës. Një kategori tjetër e projekteve nga kjo fushë janë ato që merren me të drejtat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Edhe pse fokusi i këtyre projekteve është në sigurimin e barazisë së këtyre komuniteteve në shoqëri, ato adresojnë edhe çështje të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve arsimore që u ofrohen këtyre komuniteteve.

Rrjetëzimi dhe pjesëmarrja në politikëbërje

KEC ka zhvilluar projekte të shumta të rrjetëzimit me organizata simotra në Kosovë dhe me gjerë, me qëllim të ndërtimit të kapacitetit për pjesëmarrje në bërjen e politikave arsimore dhe të drejtave të njeriut. Projektet e tilla kanë bërë të mundur që shoqëria civile në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit të jetë aktive në formësimin e politikave arsimore të nivelit qendror dhe lokal.

Hulumtimet në fushën e arsimit

Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Certifikimi ISO 9001:2015

Sistemi i menaxhimit të cilësisë i KEC është i certifikuar për ISO 9001:2015 nga një trup certifikues i akredituar. Fushëveprimi i certifikimit përfshin:

“Disenjimin, zhvillimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve dhe të programeve të trajnimit në fushën e arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve sociale.”

Ky certifikim demonstron përkushtimin tonë për cilësi.

Politika e cilësisë

Certifikata ISO 9001:2015

Bordi Drejtues

 • Ganimete Kulinxha

  Kryetare e bordit

 • Halim Hyseni

  Anëtar

 • Luan Shllaku

  Anëtar

 • Besa Luzha

  Anëtar

 • Alush Kryeziu

  Anëtar

Stafi

 • Dukagjin Pupovci
  Drejtor ekzekutiv

  dpupovci@kec-ks.org

 • Nora Tafarshiku
  Drejtoreshë e administratës

  nora@kec-ks.org

 • Gëzim Hyseni
  Administrator

  ghyseni@kec-ks.org

 • Melinda Mula
  Menaxhere e Programeve

  mmula@kec-ks.org

 • Hana Zylfiu-Haziri
  Menaxhere e Programeve

  hzylfiu@kec-ks.org

 • Valmira Haxhaj Gushlla
  Drejtoreshë e Programit

  ASSET

  vhaxhaj@kec-ks.org

 • Luljeta Belegu-Demjaha
  Menaxhere e Programit

  ASSET

  ldemjaha@kec-ks.org

 • Andelina Kamberi
  Menaxhere e financave dhe zyrës

  ASSET

  akamberi@kec-ks.org

 • Petrit Tahiri
  Menaxher i Projekteve

  ptahiri@kec-ks.org

 • Ardita Kabashi
  Menaxhere e Projekteve

  akabashi@kec-ks.org

 • Kushtrim Bajrami
  Menaxher i Projekteve

  kbajrami@kec-ks.org

 • Drilon Krasniqi
  Menaxher i Projekteve

  dkrasniqi@kec-ks.org

 • Anyla Dautaj
  Zyrtare per informim

  adautaj@kec-ks.org

 • Arlinda Bajgora
  Menaxhere e Projektit

  SDG

  abajgora@kec-ks.org

 • Arsim Ilazi
  Zyrtar për Teknologji Arsimore

  ASSET

  ailazi@kec-ks.org

 • Edona Begu
  Zyrtare për monitorim

  SDG

  ebegu@kec-ks.org

 • Jehona Xhaferi
  Menaxhere e Projekteve

  KOSINT2020

  jxhaferi@kec-ks.org

 • Shpend Bajoku
  Asistent i financave/zyrës

  ASSET

  shbajoku@kec-ks.org

 • Hana Rizvanolli
  Praktikante

  ASSET

  hrizvanolli@kec-ks.org

 • Hana Hasimja
  Praktikante

  ASSET

  hhasimja@kec-ks.org

 • Sofije Toska
  Zyrtare e Projektit

  stoska@kec-ks.org

 • Ema Rraci
  Zyrtare për Monitorim

  erraci@kec-ks.org

 • Vilma Biba
  Zyrtare për Monitorim, Vlerësim dhe Komunikim

  ASSET

  vbiba@kec-ks.org

 • Fjolla Xharra
  Zyrtare për Mentorim

  fxharra@kec-ks.org

 • Merima Dubova-Galimuna
  Zyrtare e Projektit

  mgalimuna@kec-ks.org

 • Selami Thaqi
  LOGJISTIKE DHE FURNIZIME

  sthaqi@kec-ks.org

 • Sokol Statovci
  LOGJISTIKE DHE FURNIZIME

  sstatovci@kec-ks.org

 • Xhevahire Tahiri
  PUNETORE TEKNIKE

  xheva@kec-ks.org

Partnerët dhe Donatorët