Mundësi punësimi në KEC

Data e publikimit

w2r234

Mundësi punësimi 

Pozita: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

Pozita: Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

Pozita: Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu:

Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25

Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën vendepune@kec-ks.org deri më 22 shtator 2023.

– Curriculum Vitae (CV)
– Letër motivuese
– Së paku dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org.