Publikimet
 • Capture_Construction report

  Studim i shkathtësive të nevojshme në sektorin e ndërtimit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Capture_Wood processing report

  Studim i shkathtësive të nevojshme në sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 3. Ndikimi i QM ne Kosove

  Ndikimi i qendrave mësimore në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 9. Zbatimi i masave per promovimin e punesimit

  Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2019

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 6. Raport tematik

  Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 12. Efektiviteti i EPRMBve

  Raport vlerësues mbi efektivitetin e EPRMB-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 8. Arsyet qe ndikojne ne braktisjen e shkollimit

  Raport tematik: Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 7. Programet e bursave

  Programet e bursave për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të arsimit të mesëm të lartë në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 4. Monitorimi i strategjise sektoriale te mpms

  Monitorimi i strategjisë sektoriale të MPMS-së në lidhje me efektivitetin e MATP-ve për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 2. Monitorimi i strategjise sektoriale

  Raport vlerësimi: Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018

  Shkarko


  Shqip English Srpski