Projektet
 • Kërko

Veprimi kundër diskriminimit për të gjithë – AADA

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme e projektit është të sigurohet që të gjithë të rinjtë të trajtohen me respekt të plotë për dinjitetin dhe të drejtat e tyre duke promovuar mjedis mbështetës dhe politika kundër diskriminimit në shkolla dhe shoqëri.   Rezultatet e projektit:
 1. Përmirësimi i kapaciteteve të shkollave të mesme të larta dhe autoriteteve komunale përgjegjëse për t'u marrë me diskriminimin dhe gjuhën e urrejtjes në mjedisin shkollor.
 2. Aftësi të përmirësuara të të rinjve, për të mbështetur bashkëmoshatarët e tyre në rrezik dhe për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimit.
 3. Rritja e ndjeshmërisë së publikut të gjerë ndaj diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes ndaj grupeve të cenueshme.
  Aktivitetet e projektit:
 1. Themelimi i 15 klubeve shkollore;
 2. Ndërtimi i kapaciteteve të 15 shkollave partnere të mesme të larta për t'u marrë me të gjitha format e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes;
 3. Zbatimi i metodologjisë së ndërmjetësimit të bashkëmoshatarëve dhe kundër gjuhës së urrejtjes në shkollat ​​partnere;
 4. Mbështetja e autoriteteve të shkollës për të krijuar një sistem efikas të reagimit ndaj rasteve të diskriminimit brenda mjedisit shkollor;
 5. Organizimi i tri raundeve të shkollës verore bazuar në Metodologjinë PONDER;
 6. Mbështetja e 15 klubeve në shkollat përfituese për të prodhuar përmbajtje digjitale me qëllim të promovimit kundër gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit;
 7. Zhvillimi dhe plotësimi i kanaleve/profileve zyrtare të mediave sociale të shkollave partnere;
 8. Organizimi i fushatave sociale për ngritjen e vetëdijes publike përmes shpërndarjes së përmbajtjes digjitale të prodhuar nga të rinjtë e Kosovës;
 9. Organizimi i ngjarjes përmbyllëse.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/02/2023
aktuale

Buxheti

214,400.32 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Përkrahja e arsimit përmes avokimit dhe kontributit të bazuar në hulumtim

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është të përkrahë arsimin në Kosovë përmes iniciativave avokuese të cilat burojnë nga raportet hulumtuese të realizuara gjatë projektit. Projekti gjithashtu synon të inicojë diskutime publike për çështje me rëndësi në fushën e arsimit.   Objektiva kryesore e projektit është Avokimi dhe kontributi në politikëbërje në fushën e arsimit.   Rezultatet e projektit:
 • Kontribut i bazuar në hulumtim për proceset politikëbërëse
 • Ndikim i shtuar në hartim të politikave përmes iniciativave avokuese
 • Kapacitete të zhvilluara të anëtarëve të KITU

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/01/2023
aktuale

Buxheti

188,800 €

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Besjan Haziri

Intervenimet në arsimin e lartë 2025 – HEI’25

Përshkrimi i projektit

Si qëllim kryesor i këtij projekti është që (1) të kontribuojë në demokratizimin e mëtejmë të arsimit të lartë në Kosovë, përmes  përmirësimit të legjislacionit dhe rritjes së gjithëpërfshirjes së studentëve në proceset vendimmarrëse dhe (2) institucionet publike të arsimit të lartë (IAL) t’i bëjë më konkurruese në mes vete. Në kuptim më të gjerë, Projekti synon të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë, efikasitetit dhe konkurrencës së sektorit të arsimit të lartë, me qëllim të nxitjes së zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendit.   Projekti ka gjashtë (6) pikësynime, të përcaktuara në formë të rezultateve të pritshme, siç janë: Pikësynimi 1. Rritja e përdorimit të shërbimeve digjitale për përmirësimin e gjithëmbarshëm të punës në Agjencinë e Kosovës për Akreditimit (AKA) dhe përmirësimi i mëtejmë i procesit të akreditimit. Pikësynimi 2. Krijimi i sistemit të renditjes së institucioneve publike të arsimit të lartë për nga performanca e tyre. Pikësynimi 3. Përmirësimi i performancës së IAL publike përsa i përket parandalimit të shkeljeve akademike, si plagjiatura, marrja e titujve akademikë pa meritë, etj. Pikësynimi 4. Përmirësimi i transparencës dhe efikasitetit të proceseve të punës në Qendrën Kombëtare Informuese për Njohje Akademike (NARIC) Kosova. Pikësynimi 5. Rritja e kapaciteteve të mësimdhënësve të rinj në IAL publike (asistentëve dhe doktorantëve të rinj) për të ushtruar mësimdhënie të bazuar në punë kërkimore, me theks në barazinë gjinore në punë shkencore-hulumtuese. Pikësynimi 6. Rritja e demokracisë në IAL përmes aktivizmit studentor, gjithnjë sipas parimit të gjithëpërfshirjes dhe barazisë gjinore.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/11/2022
aktuale

Buxheti

1,400,000 €

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Edita Buçinca

Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë (KIST)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është promovimi i edukimit digjital në arsim, duke ofruar udhëzime dhe materiale digjitale për shkollat, si dhe aktivitete kulturore e artistike, me synim rritjen e pjesëmarrjes aktive të nxënësve në jetën qytetare, adresimin e dezinformimit, dhe zhvillimin e të menduarit kritik në përballjen me sfidat e shekullit 21.   Rezultatet e projektit
 • Nxënësit janë të aftë të dallojnë lajmet e vërteta nga ato false dhe dezinformatat nga informacionet reale, pasi të kenë fituar shkathtësitë për të marrë vendime bazuar në burime të verifikuara dhe të vlefshme.
 • Nxënësit e shkollave të mesme të ulëta fitojnë shkathtësi për të krijuar projekte dhe treguar storje vizuale frymëzuese kundër gjuhës së urrejtjes.
 • Mësimdhënësit u përgjigjen në mënyrë më adekuate nevojave të nxënësve dhe e përshtatin mësimdhënien e tyre në përputhje me nevojat arsimore të shekullit të 21-të.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/06/2022
aktuale

Buxheti

107,710 €

Partnerët dhe Donatorët

Embassy of the Netherlands in Kosovo

Dokufest

Personeli

Granit Brajshori

Mjedis i digjitalizuar shkollor për të mbështetur mësimdhënësit dhe nxënësit për të mësuar gjatë tërë jetës

Përshkrimi i projektit

Rezultati 1: Përmirësimi i kapaciteteve të shkollave dhe mësimdhënësve për të ofruar mësimdhënie cilësore dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë fëmijët Rezultati 2: Përmirësimi i cilësisë dhe efektivitetit të mjedisit mësimor digjital dhe përdorimit të mjeteve digjitale     Aktivitetet e projektit: 1.1 Themelimi i grupit punues të projektit 1.2 Mbështetje në përshtatjen e materialeve mësimore (për klasat 1-9) bazuar në nevojat mësimore të nxënësve 1.3 Zhvillimi i moduleve të trajnimit për trajnerë për shkolla 1.4 Organizimi i trajnimit për trajnerë me stafin e përzgjedhur mësimor për klasat 1-9 1.5 Përzgjedhja e shkollave 1.6 Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve për përdorimin e teknologjisë digjitale për pedagogji gjithëpërfshirëse në komunat e përzgjedhura 2.1 Zhvillimi i materialeve shtesë mësimore (test, kuize, video materiale, prezantime) 2.2 Organizimi i vizitave monitoruese dhe mentoruese në shkollat e përfshira në projekt 2.3 Organizimi i konferencës rajnonale

Periudha e implementimit

01/02/2022 deri 31/12/2022

Buxheti

59,935.75 €

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Sofije Toska

Zhvillim inovativ për avancimin e arsimit – IDEA 2022

Përshkrimi i projektit

Programi një-vjeçar "Zhvillim inovativ për avancimin e arsimit – IDEA 2022" financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të Marrëveshjes Kornizë për Partneritet (Framework Partnership Agreement) të nënshkruar ndërmjet KEC dhe Zyrës së BE-së në tetor të vitit 2019. Veprimi në fjalë është pjesë përbërëse e Strategjisë së KEC-it 2020-2024, e cila synon të përmirësojë cilësinë dhe llogaridhënien në arsim përmes përfshirjes në avokim dhe politikëbërje. Paralelisht, kjo FPA kërkon sinergji me aktorët e tjerë në fushën e arsimit, dhe KEC ka mbi dy dekada përvojë në partneritet me aktorët e shoqërisë civile, agjencitë qeveritare dhe komunitetet donatore. Ky është një aspekt thelbësor i programit aktual, pasi shkon drejtpërsëdrejti drejt përmbushjes së objektivave të Komponentit I (Identifikimi dhe Shtrirja) dhe vendos bazat për objektivat e Komponentit II (Kontributi dhe Impakti).   Aktivitetet e projektit: -  Zhvillimi i një plani për të organizuar një seri podkastesh edukative për të identifikuar dhe analizuar çështjet arsimore -  Organizmi i një seri podkastesh sipas planit -  Krijimi i një platforme të avokimit të OSHC-ve: Shoqëria e Podkasteve të Edukimit (EPS) -  Angazhimi në iniciativa avokuese që synojnë përmirësime në fushën e arsimit -  Ofrimi i kontributit të strukturuar në proceset e politikëbërjes

Periudha e implementimit

01/01/2022 deri 31/12/2022

Buxheti

45,872.50 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Përfshirja dhe barazia për fëmijët dhe familjet rome – KRAEEYN 4

Përshkrimi i projektit

Ky projekt synon të forcojë dhe pozicionojë Iniciativën REYN si një bashkësi ndërkombëtare kohezive, inovative, kompetente, me ndikim dhe pjesëmarrëse e rrjeteve kombëtare të profesionistëve, paraprofesionistëve dhe praktikuesve të pajisur mirë për të përmbushur nevojat e fëmijëve dhe komuniteteve romë, duke avokuar për  politika mbështetëse dhe gjithëpërfshirëse të BE-së dhe duke punuar për të siguruar mbështetje cilësore, gjithëpërfshirëse dhe jo-diskriminuese për zhvillimin e fëmijërisë së hershme për të gjithë fëmijët romë (nga lindja deri në 10) që jetojnë në 11 vende në Evropë ku veprojnë REYN Kombëtare dhe më gjerë.   Objektivat specifike: 1.Forcimi i qëndrueshmërisë së rrjetit REYN dhe komunitetit të saj, ndjenjës së saj të përkatësisë, pronësisë dhe profesionalizmit dhe pozicionimi i saj në arenat ndërkombëtare dhe kombëtare duke ndërmarrë veprime të koordinuara dhe përkatëse  duke u mbështetur në pikat e forta të secilit rrjet në nivelin Kombëtar dhe të komunitetit REYN si një tërësi. 2. Rritja e gjithëpërfshirjes dhe integrimit të shërbimeve të fëmijërisë së hershme, forcimi i rolit të prindërve Romë dhe mbështetja e tyre në rolet e tyre prindërore për të siguruar kujdes edukues në mjedisin e shtëpisë. 3. Diversifikimi i fuqisë punëtore të ECD, mbështetja e profesionalizimit të romëve dhe avokimi për zgjidhje programore dhe strukturore për ndërtimin e fuqisë punëtore nga radhët e komunitetit Rom për fëmijërinë e hershme.   Përfituesit kryesorë: - Fëmijët rom deri në 10 vjeç së bashku me familjet dhe komunitetet e tyre. - Profesionistë dhe paraprofesionistë rom në 11 vende dhe më gjerë, profesionistë dhe paraprofesionistë që punojnë me dhe për fëmijët romë, familjet dhe komunitetet në 11 vende dhe më gjerë.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/06/2021
aktuale

Buxheti

34,463 €

Partnerët dhe Donatorët

ISSA – International Step by Step Association

Personeli

Sofije Toska

Cilësia, llogaridhënia, dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021

Përshkrimi i projektit

Programi një-vjeçar "Cilësia, llogaridhënia dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021" financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të Marrëveshjes Kornizë për Partneritet (Framework Partnership Agreement) të nënshkruar ndërmjet KEC dhe Zyrës së BE-së në nëntor të vitit 2019. Ky program është pjesë përbërëse e Strategjisë së KEC 2020 - 2024 dhe si i tillë synon të përmirësojë cilësinë dhe llogaridhënien përmes përfshirjes në politikëbërje dhe avokim, monitorim të zbatimit të politikave, realizim të hulumtimeve në fushën e arsimit, si dhe organizim të diskutimeve publike. Në këtë kuptim, programi është i organizuar në dy komponenta: 1) Hulumtimi dhe Monitorimi dhe 2) Politikëbërje dhe Avokim.   Aktivitetet e programit:   1.1. Hartimi i planit të detajuar për realizimin e hulumtimeve duke përfshirë monitorimin e zbatimit të reformave dhe zhvillimeve tjera në sektorin e arsimit 1.2. Realizimi i hulumtimeve sipas planit dhe publikimi i raporteve 2.1. Organizimi i diskutimeve publike për çështje të ndryshme në fushën e arsimit 2.2. Inicimi dhe realizimi i iniciativave avokuese për çështje me interes në fushën e arsimit 2.3. Rrjetëzimi dhe koordinimi i aktiviteteve me OJQ-të dhe palët e tjera me interes në fushën e arsimit   Kohëzgjatja e programit është 01 janar 2021 - 31 dhjetor 2021.

Periudha e implementimit

01/01/2021 deri 31/12/2021

Buxheti

46,653 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Të bashkuar përmes mobilitetit

Përshkrimi i projektit

Qëllimi kryesor i projektit është të prezantojë programe ndërkombëtare të mobiliteteve profesionale në katër vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.   Qëllimet e projektit
 • Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe
 • Përafrimi i tyre me nevojat e tregut të punës
  Aktivitetet e projektit
 • Të ndihmojë shkollat ​​në vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërtojnë kapacitete për bashkëpunim ndërkombëtar, veçanërisht në lidhje me mobilitetin e nxënësve dhe stafit
 • Të iniciojë dhe promovojë shpërndarjen e njohurive për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërsektorial
 • Të përmirësojë harmonizimin dhe bashkëpunimin e sektorit të arsimit dhe aftësimit profesional të Ballkanit Perëndimor me tregun e punës.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/01/2021
aktuale

Buxheti

77,848.72 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja – YEEP

Përshkrimi i projektit

Projekti përqendrohet në perspektivat e përmirësuara të punësimit dhe pjesëmarrjen aktive në tregun e punës të të rinjve të cenueshëm të cilët jetojnë në rrethana të pafavorshme, në komunën e Gjilanit.   Qëllimet e projektit YEEP përfshijnë:  
 • Adresimin e nevojave të të rinjve të cilët rriten në përkujdesje alternative dhe në familje që ballafaqohen me përjashtim socio-ekonomik;
 • Përmirësimin e kushteve aktuale rreth fuqizimit të të rinjve, perspektivave të punësimit dhe pjesëmarrjes aktive në tregun e punës të të rinjve të cenueshëm;
 • Krijimin e sinergjisë në ofrimin e shërbimeve në të mirë të të rinjve, drejtpërdrejt ose përmes akterëve vendorë, për të përdorur një metodologji gjithëpërfshirëse dhe efektive në punën e tyre me të rinjtë në rrezik;
 • Rritjen e aftësive sociale dhe personale për integrimin socio-ekonomik të të rinjve të cenueshëm (nga të cilët të paktën 40% femra)
 • Rritjen e ndërgjegjësimit të vendimmarrësve politikë për nevojat e të rinjve të cenueshëm, në mënyrë që të hartojnë dhe zbatojnë strategji mbështetëse për integrimin socio-ekonomik të të rinjve në nevojë;
 • Promovimin e kapaciteteve të avokimit të të rinjve dhe të drejtat e tyre në integrimin socio-ekonomik dhe punësimin, në mënyrë që të krijohet një mjedis pozitiv dhe mbështetës, në të cilin të rinjtë mund të përparojnë, të shkëmbejnë përvoja dhe të bashkëveprojnë në shoqëri;
 • Luftimin e papunësisë së të rinjve duke zbatuar veprime konkrete dhe duke hartuar rekomandime për veprime, së bashku me vendimmarrësit.

Periudha e implementimit

01/07/2020 deri 30/06/2022

Buxheti

48,178 €

Partnerët dhe Donatorët

German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit

SOS-Kinderdörfer Weltweit

SOS fshatrat e fëmijëve Kosovë

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në arsim – ARISE

Përshkrimi i projektit

Hulumtimet tregojnë se varfëria ndikon në zhvillimin kognitiv të fëmijëve më shumë se sa faktorë tjerë si edukimi i prindërve ose aftësitë kognitive të prindërve. Fëmijët e prekur nga varfëria dhe me Status Social-Ekonomik (SSE) të ulët, performojnë dukshëm më keq se sa moshatarët e tyre të klasës së mesme në shumë tregues të suksesit akademik siç janë: rezultatet e provimeve, suksesi, dështimet në lëndë të ndryshme, shkalla e diplomimit në shkollë të mesme, niveli i braktisjes së shkollës së mesme dhe vitet e përfunduara të shkollimit.   Projekti ARISE- Iniciativa për zvogëlimin e pabarazive në edukim është platformë e krijuar nga një grup i OSHCve anëtare të NEPC dhe instituteve kërkimore nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia (vende të IPAs) që do të mbështesin shkollat, organizatat me bazë në komunitet dhe hartuesit e politikave në zhvillimin e iniciativave dhe politikave që synojnë zvogëlimin e efektit të statusit të ulët ekonomik në arritjet e nxënësve, duke zvogëluar pabarazitë në edukim.   25 shkolla do të marrin mbështetje përgjatë dy viteve për të zbatuar një program zhvillimor të shkollës, bazuar në qasjen gjithëpërfshirëse dhe mentorim për të zvogëluar pabarazitë. Anëtarët e konzorciumit do të mbështesin shkollat për të zhvilluar politika të qëndrueshme në atë drejtim, duke përfshirë trajnimin e stafit të shkollës, projekte shkollore, politikat e shkollës, përfshirjen e komunitetit.   Rezultatet e projektit:
 • Janë identifikuar mekanizmat shoqërorë dhe efektet institucionale në nivel kombëtar dhe rajonal që lidhen me pabarazinë
 • Është rritur ndërgjegjësimi tek hartuesit e politikave dhe palëve të interesit në fushën e arsimit mbi efektin e SSE në shkollimin dhe mirëqenien e fëmijëve
 • Janë fuqizuar organizatat me bazë në komunitet për avokim dhe hartim të projekteve
 • Është zvogëluar në 25 shkolla ndikimi i varfërisë në arritjet shkollore dhe mirëqenien e përgjithshme të nxënësve me SSE të ulët
  Projekti ka filluar në mars 2020 dhe do të zgjasë 4 vite.   Anëtarët e konzorciumit Kosova Education Center ( udhëheqës i projektit) – Kosova Network of Education Policy Centers – Kroacia Sabancı University Egitim Reformu Girisimi – Turqia Children Are the Future – Shqipëria Centre for Education Policy – Serbia proMENTE  social research – Bosnia dhe Herzegovina Centre for Educational Initiatives Step by Step – Bosnia dhe Herzegovina Foundation for Education and Cultural Initiatives “Step by Step” – Maqedonia e veriut   Projekti financohet nga programi EuropeAid i Bashkimit Evropian.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/03/2020
aktuale

Buxheti

1,183,217.00 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Së bashku kundër abuzimit të fëmijës – TACA

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme e projekti është që të sigurojë që të gjithë fëmijët të trajtohen me respekt të plotë për dinjitetin për të drejtat e tyre duke promovuar mjedisin pa abuzim në shkollat e Kosovës. Qëllimi i projektit është që të mbrojë fëmijët e shkollave dhe të minimizojë të gjitha efektet e përvojës së abuzimit duke përmirësuar kështu kapacitetet individuale dhe institucionale për parandalim të abuzimit dhe mbrojtje të viktimave. Rezultatet e projektit: 1. Kapacitet i përmirësuar i shkollave dhe autoriteteve përgjegjëse për t'u marrë me rreziqet që lidhen me abuzimin, 2. Aftësi e përmirësuar e nxënësve, mësuesve dhe prindërve për të parandaluar abuzimin e fëmijëve në shkolla dhe për t’iu përgjigjur abuzimit në një mënyrë të përshtatshme, 3. Rritje e ndjeshmërisë së publikut të gjërë ndaj problemit të abuzimit të fëmijës Aktivitetet e projektit: 1.1 Ndërtomi i kapaciteteve për përfaqësues të autoriteteve nga komunat dhe shkollave të synuara për t'u marrë me rastet e abuzimit të fëmijëve; 1.2 Mbështetja e autoriteteve komunale për të krijuar një sistem efikas për t'iu përgjigjur abuzimit në shkollat e synuara; 1.3 Ndarje e çmimeve dhe mirënjohjeve për shkollat që modelojnë mjedise pa abuzim; 2.1 Zhvillimi i kurseve të mësimit elektronik për parandalimin e abuzimit dhe reagimin ndaj abuzimit për nxënësit, mësuesit dhe prindërit duke i pilotuar ato në komunat e synuara; 2.2 Ofrimi kurse për parandalimin e abuzimit dhe përgjigjen ndaj abuzimit përmes platformës së mësimit elektronik për nxënësit, mësuesit dhe prindërit në të gjithë Kosovën; 3.1 Organizimi i fushatave sociale për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi rreziqet që lidhen me abuzimin dhe shpërndarja e informacioneve mbi praktikat e mira; 3.2 Organizimi i një konference kombëtare për parandalimin e abuzimit si ngjarje përfundimtare e projektit

Periudha e implementimit

01/02/2020 deri 31/01/2023

Buxheti

235,498.44 €

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Mbështetja teknike për komunat në zbatimin e planeve të veprimit për ri-integrim arsimor dhe gjithëpërfshirje sociale të fëmijëve të rikthyer, pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe fëmijëve me nevoja të veçanta

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është të forcojë kapacitetet e komunave të synuara për të krijuar një mjedis të përshtatshëm për zbatimin e një kornize ligjore drejt ri-integrimit të fëmijëve të riatdhesuar dhe grupeve të cenueshme në sistemin arsimor përmes avokimit, koordinimit, përkrahjes, ngritjes së kapaciteteve, monitorimit, vlerësimit, përgjegjshmërisë dhe aktivitete mësimore. Projekti ka dy rezultate: Rezultati 1 - "Rritja e kapacitetit të komunave dhe masave efektive të ri integrimit midis mekanizmave komunalë"; Rezultati 2 - "Komunitetet shkollore kanë aftësi të sigurojnë ri integrimin e fëmijëve të riatdhesuar përmes zbatimit të qasjeve gjithëpërfshirëse të shkollës". Aktivitetet e projektit janë: 1.1 Organizimi i ngjarjeve nismëtare për secilën komunë; 1.2 Sigurimi i mbështetjes teknike të rregullt për zbatimin e planeve të veprimit; 1.3 Përmirësimi i bashkëpunimit ndër-sektorial; 2.1 Ndërtimi i kapaciteteve për stafin e shkollave për të adresuar nivelet e braktisjes së shkollës; 2.2 Ndërtimi i kapaciteteve për stafin e shkollave për të adresuar nevojat specifike të grupeve në nevojë, veçanërisht të fëmijëve të riatdhesuar; 2.3 Ndërtimi i kapaciteteve për mësuesit për të realizuar klasa plotësuese të gjuhëve për fëmijët e riatdhesuar; 2.4 Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet komunave, shkollave, shoqërisë civile dhe komunitetit; 2.5 Aktivitetet e vetdijësimit në komunite; 2.6 Monitorimi i zbatimit të planeve të veprimit; 2.7 Gjenerimi i shembujve të praktikave të mira dhe vënia e tyre në dispozicion te shkollat tjera dhe publiku i gjerë përmes platformës për shkëmbim, punëtorive dhe ngjarjes përfundimtare të projektit.

Periudha e implementimit

01/11/2019 deri 28/02/2021

Buxheti

84, 410 €

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

KRAEEYN 3

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve që kontribuojnë  në Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga tetori i vitit 2018 zhvillohet faza e tretë të projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është rritja e numrit të anëtarëve të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia dh ofrimi i mundësive të zhvillimit profesional.  Projekti vazhdon të ofrojë përkrahje për anëtarët e KRAEEYN-it dhe do t’i ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.  

Periudha e implementimit

01/10/2019 deri 31/05/2021

Buxheti

$ 93,703

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Projekti “Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë” ka tri rezultate kryesore: Rezultati 1: Mësuesit dhe fëmijët e 20 shkollave në komunat e targetuara do të kenë njohuri dhe aftësi për t'u marrë me konfliktet përmes metodologjive të “Zgjidhjes së padhunshme të konflikteve” dhe të “Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve” Rezultati 2: Kapacitetet e zyrtarëve të shkollës forcohen për të monitoruar dhe mbështetur fëmijët për të zbatuar metodologjitë e “Zgjidhjes së padhunshme të konflikteve” dhe të “Ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve” Rezultati 3: Bashkëpunim i forcuar ndërmjet shkollave dhe autoriteteve lokale për të shkëmbyer praktika të mira dhe për të promovuar mjedis të qetë, të prosperuar dhe të qëndrueshëm për të rinjtë Aktivitetet e projektit: 1.1 Zhvillimi i fletëpalosjes dhe materialeve tjera promovuese të projektit 1.2 Identifikimi i 20 shkollave nga komunat e përzgjedhura 1.3 Organizimi i trajnimeve për stafin shkollor sipas programit “Zgjidhja e padhunshme e konflikteve” 1.4 Organizimi i trajnimeve për stafin shkollor sipas programit “Ndërmjetësimi mes bashkëmoshatarëve” 2.1 Organizimi i vizitave monitoruese/mentoruese për shkollat e përfshira në projekt 2.2 Organizimi i trajnimit për zyrtarët e shkollës - Trajnimi për monitorim 3.1 Organizimi i dy kampeve multi-etnike për gjenerimin e ideve për projekte shkollore për të promovuar idetë për zgjidhjen e padhunshme të konflikteve 3.2 Zbatimi i projekteve shkollore përmes granteve 3.3 Organizimi i ngjarjes përmbyllëse të projektit (panair)

Periudha e implementimit

01/08/2019 deri 28/02/2021

Buxheti

84, 410 €

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Petrit Tahiri

Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (QAINT)

Përshkrimi i projektit

Projekti “Cilësi, llogaridhënie, integritet dhe transparencë në arsimin e lartë (angl. QAINT)” synon ta bashkërendojë sistemin e arsimit të lartë në Kosovë me standardet ndërkombëtare të cilësisë, transparencës, integritetit dhe llogaridhënies. Ndikimi afatgjatë i këtij projekti është përmirësimi i cilësisë dhe aftësisë konkurruese të sektorit të arsimit të lartë me qëllim që t’i kontribuojë zhvillimit shoqëror dhe ekonomik të vendit. Projekti ka katër objektiva: Objektivi 1. Kapaciteti i ngritur i AKA për t’i monitoruar ofruesit e arsimit të lartë dhe këshillimi i MAShT mbi rezultatet e vlerësimit të cilësisë, si dhe përmirësimi i kredibilitetit të procesit të akreditimit. Objektivi 2. Përmirësimi i transparencës, integritetit dhe llogaridhënies në sektorin e arsimit të lartë. Objektivi 3. Përmirësimi i legjislacionit (rregulloreve, procedurave dhe praktikave) lidhur me çështjet akademike në arsimin e lartë. Objektivi 4. Përmirësimi i kapacitetit të stafit të ri akademik (asistentëve/teve të rinj/reja dhe/ose atyre që i kanë përfunduar studimet e doktoratës) për të ushtruar mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese. Aktivitetet e projektit janë: 1.1 Ndërtimi i kapacitetit të AKA për monitorim të ofrueseve të arsimit të lartë, përfshirë hartiminin e udhëzuesve për monitorim dhe trajnim të stafit 1.2 Mbështetja e AKA në monitorimin e ofruesve të shërbimeve në AL 1.3 Monitorimi i vendimeve të KSHC-së 2.1 Krijimi dhe administrimi i një skeme për financimin e grupeve studentore nga ana e IAL. Pikë shtesë do t'u ndahen grupeve studentore me përfaqësim të barabartë gjinor 2.2 Monitorimi i shfrytëzimit të fondeve publike në universitete sipas parimeve të Ndarjes së Buxhetit sipas nevojave gjinore (GRB) 2.3 Mbështetje për hapjen e të dhënave nga universitetet publike 2.4 Monitorimi i emërimeve akademike dhe i kualifikimeve të stafit akademik në universitetet publike, me vëmendje të shtuar në çështjet e diskriminimit gjinor 2.5 Monitorimi i ENIC/NARIC dhe i njësive të tjera organizative në MAShT 2.6 Hartimi dhe zbatimi I planit për ngritje të kapaciteteve të ORCA 3.1 Mbështetje për hartimin e procedurave dhe rregulloreve lidhur me çështjet akademike, duke treguar ndjeshmëri për çështjet gjinore 3.2 Ofrimi i ndihmës për zbatimin e procedurave dhe rregulloreve të reja 4.1 Hartimi dhe administrimi i përbashkët i dy skemave të granteve për promovimin e mësimdhënies së bazuar në punë hulumtuese 4.2 Mbështetje institucioneve akademike për menaxhim dhe monitorim të granteve 4.3 Hartimi dhe zbatimi i përbashkët i trajnimeve mbi praktikat frymëzuese për mësimdhënie të bazuar në punë hulumtuese me institucionet akademike

Periudha e implementimit

01/04/2019 deri 31/10/2022

Buxheti

1,126,000 €

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

PEACOCK-FACE 2 (Paqe përmes kompetencave, bashkëpunimit dhe njohurive)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Mbështetja e bashkëjetesës paqësore të të gjitha grupeve etnike në Kosovë përmes prezantimit të programit mësimor për zhvillimin personal.   Përmes projektit PEACOCK do të:
 • Zhvillohen materialet për mësimdhënie dhe mësimnxënie për zhvillimin personal dedikuar klasave 5 – 9;
 • Përshtaten materialet ekzistuese për përdorim në kontekstin Kosovar;
 • Zhvillohen kurse trajnimi on-line dhe ballë për ballë për studentë dhe mësimdhënës para dhe në shërbim;
 • Arrihen ndryshime të qëndrueshme në sistemin e trajnimit të mësimdhënësve;
 • Integrohen konceptet në programimin/syllabuset e arsimit të mësimdhënësve para-shërbimit;
 • Transferohen materialet për Zhvillim Personal/Shkathtësitë për jetë në arsim, para-shërbimit dhe në shërbim;
 • Zhvendoset ligjërimi prej atij të bazuar në njohuri, në mësimdhënie të bazuar në kompetencë studentore.
  Fakulteti i Edukimit si partner i projektit zhvillon konceptet e shkathtësive të jetës përmes:
 • Integrimit të koncepteve në program/syllabuse,
 • Zhvillimit të një kursi online dhe ballë për ballë për studentët,
 • Zhvillimit të simpoziumit dhe analizës rreth zhvillimit të shkathtësive tek nxënësit në sistemin tonë arsimor

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/02/2019
aktuale

Buxheti

93,000 €

Partnerët dhe Donatorët

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

RRITJA E PËRFSHIRJES NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR DHE FILLOR

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme: Projekti ka për qëllim të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe vijimin e shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 dhe 6-8 vjeç nga gjashtë lagje të Komunës së Prizrenit, duke punuar me dy shkolla në dy lokacione; duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve; duke forcuar lidhjen midis prindërve dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; duke zgjeruar qasjen në shërbimet e integruara të ZhFH-së dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit. Grupi i synuar: Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6  dhe 6-8 nga lagjet: Edit Durham, Janine, Xheladin Hana, Bazhdarane, Jenimahall, Qyrtmahall. Komponentët dhe aktivitetet:
 • Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes në shërbimet kryesore ZhFH-së
 • Aktiviteti 1.1: Adresimi i barrierave financiare dhe vijimit të shkollimit
 • Aktiviteti 1.2: Lehtësimi i qasjes, regjistrimit dhe vijueshmërisë të fëmijëve në nivel parashkollor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit të ndërmjetësve të shkollës.
 • Komponenti 2: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZhFH-së
 • Aktiviteti 2.1: Bibliotekat e lodrave që mbulojnë 6 lokacione
 • Aktiviteti 2.2: Fuqizimi i shërbimeve parashkollore dhe parafillore (ngritja e kapacitetit të edukatorëve për të ofruar edukim me fëmijët në qendër) Aktiviteti 2.3. Matja e vazhdueshme e zhvillimit të fëmijëve (IDELA)
 • Komponenti 3: Zgjerimi i qasjes në arsimin fillor cilësor
 • Aktiviteti 3.1: Informimi dhe regjistrimi për arsimin fillor të klasave 1 dhe 2, duke përfshirë fëmijët e kthyer
 • Aktiviteti 3.2: Mbështetje për fëmijët e regjistruar në shkollën fillore dhe ndjekjen e zhvillimit, si dhe përgatitjen e planeve individuale
 • Aktiviteti 3.3: Puna me vullnetarët
 • Komponenti 4: Përmirësimi i aftësive prindërore dhe praktikave për prindërit nga komunitetet
 • Aktiviteti 4.1: Trajnimi i shkrim-leximit për nënat nga komunitetet (përshtatja e qasjes “Tregimi yt", në lokalitetet e respektuara)
 • Aktiviteti 4.2: Lidhja Shtëpi-Shkollë-Komunitet
 • Aktiviteti 4.3: Platforma e shkollave fillore nga Komuna e Prizrenit

Periudha e implementimit

01/12/2018 deri 30/09/2021

Buxheti

121,676.00 €

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

Sofije Toska

Grantet për Zhvillimin e Shkollave

Përshkrimi i projektit

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të implementuar Projektin për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit në Kosovë (ESIP) i cili ka për qëllim të mbështes reformat në sektorin e arsimit të Kosovës. Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) është nën-komponent i projektit ESIP i cili implementohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) nëpërmjet Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC). Projekti për Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shkollave që financohen me fonde publike që t’i planifikojnë dhe t’i menaxhojnë burimet si dhe ta promovojnë angazhimin qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të shkollës. Ky nën-komponent do të vazhdojë t’i ngritë kapacitetet e drejtuesve të shkollave në planifikim, menaxhim të financave, prokurim dhe monitorim pas një përvoje të mirë në kuadër të projektit të kaluar (IDEP) ku patën përfituar grante rreth 207 shkolla. Në mënyrë të veçantë, objektivat e nën-komponentit të GZhSh-ve janë:
 • forcimi i sistemit të planifikimit zhvillimor të shkollave;
 • përkrahja e shkollave të përzgjedhura fillore për të përgatitur dhe zbatuar plane shumëvjeçare për zhvillimin e shkollave (PZhSh), si dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim, planifikim dhe vetëvlerësim; dhe
 • financimi i shkollave, të cilat i përmbushin kriteret, me grante për zhvillimin e shkollave (GZhSh) në shumën në barasvlerë prej 9,000 deri 15,000 dollarëve amerikanë (afërsisht 8,500 deri 14,000 euro) për shkollat e zgjedhura pa konkurs, dhe me 10,000 dollarë amerikanë (rreth 9,300 euro) për shkollat e zgjedhura me konkurs.
Ndarja e granteve bazohet në kritere që kanë për synim përzgjedhjen e shkollave në viset rurale dhe në zonat e thella, të cilat kanë proporcion më të lartë të grupeve me probleme socio-ekonomike. Shkollat që përzgjidhen pritet të përgatitin PZhSh, në të cilat e paraqesin strategjinë e tyre për përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë së mësimdhënies dhe mësim-nxënies në shkollat e tyre, dhe në bazë të së cilave do të financohen në kuadër të skemës së GZhSh-ve. Të përzgjedhura janë 140 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta (klasat 0-9), të cilat nuk kanë përfituar grante në kuadër të projektit të mëparshme për Zhvillimin institucional të arsimit (IDEP), dhe të cilat do të mund të përfitojnë grante pa konkurs në kuadër të metodës me përzgjedhje. Edhe 20 shkolla të tjera fillore dhe të mesme të ulëta prej zonave rurale dhe urbane (klasat 0-9), të cilat kanë përfituar më parë grante në kuadër të projektit IDEP, do të mund të dorëzojnë projekt-propozime në kuadër të skemës paralele të granteve përmes konkursit apo konkurrencës. GZhSh-të do të ndërlidhen, për aq sa është e mundur, me reformat aktuale, si me trajnimin e mësimdhënësve për ta mbështetur procesin e certifikimit apo të vlerësimit të nxënësve (të cilat janë pjesë e komponentit 2 të projektit ESIP). Puna do të bashkërendohej edhe me nismat e përkrahura nga partnerë të tjerë zhvillimor në fushën e arsimit. Shkollat me konkurs nuk do t’i nënshtrohen kritereve paraprake të përzgjedhjes sikur shkollat pa konkurs. Megjithatë, ato duhet të jenë përfituese paraprake në kuadër të projektit IDEP dhe se mund të jenë si rurale ashtu edhe urbane. Grantet jepen kryesisht në bazë të meritës, d.m.th. në bazë të cilësisë së projekt-propozimeve të tyre.    

Periudha e implementimit

05/06/2017 deri 31/07/2021

Buxheti

€ 277,671.80

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Banka Botërore

Personeli

Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt (ASSET)

Përshkrimi i projektit

Programi i USAID-it “After School Support for Teens” (ASSET) – “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” është program 5-vjeçar që menaxhohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i Programit është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Motoja e Programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Aktivitetet që do të realizohen nga ky Program janë:
 1. Zhvillimi i Kompetencave për jetë dhe punë
Programi mbështet zbatimin e Kornizës Kurrikulare të Kosovës dhe Kurrikulës Bërthamë për klasat 10-12, në veçanti duke ofruar përkrahje në fushën “Jeta dhe puna” e cila përfshin këshillim dhe orientim për karrierë, teknologji (përfshirë TIK-un), dhe edukimin për punë e ndërmarrësi. Për të përkrahur shkollat në zbatimin e projekteve praktike, Programi do t’i ndihmojë ato të themelojnë “Qendrat për karrierë dhe ndërmarrësi” me hapësirat e quajtura “Makerspaces” (hapësira kreative), që mund të shfrytëzohen gjatë dhe pas orarit mësimor.
 1. Përkrahja edukimit për karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla
Programi synon të përkrahë Ministrinë e Arsimit dhe shkollat në zbatimin e kurrikulës për edukim në karrierë dhe ndërmarrësi për klasat 10-12. Kjo do të përfshijë zhvillimin e instrumenteve vlerësuese për rezultatet e pritura mësimore, kurs të akredituar për mësimdhënës, burime dhe materiale mësimore, trajnimin e mësimdhënësve, dhe bashkëpunimin me partnerë për promovimin e “Qendrës virtuale të karrierës”, portal online për karrierë, në dispozicion për të rinjtë dhe prindërit e tyre brenda dhe jashtë sistemit shkollor.
 1. Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe komunitet
Në bashkëpunim me partnerët, Programi synon të angazhojë bizneset dhe ndërmarrësit e interesuar që të përkrahin nxënësit në zhvillimin e shkathtësive për punë përmes projekteve dhe përvojës praktike. Aktiviteti i Programit “Adopto një aset” ka për qëllim t’u mundësojë bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës të përkrahin nxënës të ndryshëm duke iu ofruar përvojë pune, praktikë, këshilla për karrierë dhe mentorim. Aktiviteti “Harta e të rinjve për komunitetin” do të angazhojë të rinjtë dhe të rriturit në identifikimin e burimeve, nevojave dhe mundësive në komunitet. Harta e të rinjve është aktivitet i orientuar në veprim ku të rinjtë hulumtojnë komunitetin e tyre përmes anketimeve dhe reflektimit mbi informacionet e dhëna. Përfshirja e të rinjve në këto aktivite i pajis ata me shkathtësi të cilat u mundësojnë të bëhen agjentë të ndryshimit dhe kontribues produktiv në komunitetin e tyre.

Periudha e implementimit

01/06/2017 deri 06/06/2022

Buxheti

$ 3,452,538

Partnerët dhe Donatorët

USAID

FHI 360

Crimson Capital

Personeli

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës

Përshkrimi i projektit

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës. Objektiva specifike: Të fuqizohen komunitetet lokale për ta përmirësuar masën e mbrojtjes së fëmijëve nëpër shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Aktivitetet:
 • Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.
 • Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.
 • Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës..
 • Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës.
 • Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale.
 • Organizimi i trajnimeve për të drejtat e fëmijës dhe për ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët për OJQ-të, fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.
 • Organizimi i vizitave studimore për OJQ-të dhe përfaqësuesit e shkollave në Klubet e Bashkëmoshatarëve dhe Ndërmjetësimit në Maqedoni dhe Shqipëri.
 • Monitorimi dhe ndihma e OJQ-ve lokale në përkrahje të shkollave për zbatimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve..
 • Mbledhja e shembujve-praktikave më të mira nga shkollat e synuara dhe publikimi i tyre.
Përfituesit:
 1. 15,000 nxënës nga 40 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta
 2. Prindërit e tyre
 3. Rreth 1,000 mësimdhënës nga 40 shkollat e përzgjedhura
 4. 10 Organizata Jo Qeveritare
 5. Komuniteti në përgjithësi
  Implementues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) & Forum ZFD

Periudha e implementimit

03/04/2017 deri 30/09/2019

Buxheti

€ 272,450.00

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Pajisja e klasëve të para me setin e librave për fëmijë

Përshkrimi i projektit

Ideja themelore e këtij projekti është pajisja e klasave të para në Kosovë dhe Maqedoni me setin e librave të leximit, të dizajnuara për të përmirësuar aftësitë e leximit në moshë të re. Projekti trajnon dhe monitoron mësuesit për përdorimin e librave, ndarjen e literaturës dhe tregimeve me fëmijët e vegjël dhe promovimin e tregimit  dhe leximit kreativ. Me këtë projekt çdo klasë e klasës së parë në Kosovë merr një sërë librash, ndërsa klasa me më shumë se 20 nxënës do të marrin dy grupe. Gjithsej 27 000 fëmijë dhe 600 shkolla do të jenë pjesë e projektit. Në Maqedoni 800 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën maqedonase, 400 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën shqipe. Gjithsej 21 000 fëmijë dhe 200 shkolla do të jenë pjesë e projektit. Seti i librave është e mbushur në një tabelë kartoni, në formën e një autobusi tërheqës për fëmijë, që do të përdoret për të ruajtur librat, por edhe si një lodër. Bashkangjitur me të do të jetë gjithashtu një poster me informacione rreth temave të librave. Qendra për Arsim e Kosovës është përgjegjëse për shpërndarjen e librave në të gjitha klasat e klasës së parë në Kosovë, dhe Fondacioni për Arsim dhe Tregues të Kulturës-FEC-it Sep për step do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e librave në Maqedoni. Seminari për përdorimin e librave organizohet në 20 komuna, ku marrin pjesë mësues nga vendet e afërta. Qendra e Arsimit të Kosovës, me përvojë, është përgjegjëse për shpërndarjen dhe lehtësimin e punëtorive. Secila shkollë zgjedhë një mësues (mundësisht koordinator cilësor) që do të marrë pjesë në një punëtori informuese një ditore mbi përdorimin e librave. Të njëjtët mësues do të jenë përgjegjës për shpërndarjen e informacionit në shkollën e tyre përkatëse. Koncepti i njëjtë do të zbatohet në Maqedoni nën drejtimin e Fondacionit për Arsim dhe Iniciativë Kulturore hap pas hapi.

Periudha e implementimit

01/04/2017 deri 01/05/2018

Buxheti

$ 65,580

Partnerët dhe Donatorët

MoneyGram

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte përkrahja e shkollave për të zbatuar Rregulloren QRK 21/2013 për Protokollin për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit para-universitar, përmes fuqizimit të kapaciteteve të shkollave dhe ngritjes së vetëdijes për ta trajtuar në mënyrën e duhur fenomenin e dhunës, përmes Ekipeve për Ndërmjetësim mes bashkëmoshatarëve. Projekti u implementua në 10 komuna të Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Podujevë, Shtime, Klinë, Suharekë dhe Gjilan Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: fëmijët nga shkollat e përzgjedhura në 10 komuna të përfshira në projekt (Prishtinë, Obiliq, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Podujevë, Shtime, Klinë, Suharekë, Gjilan dhe Prizren) dhe komunave të synuara. Përfituesit indirekt të projektit janë: Qeveria e Kosovës me të gjitha ministritë e listuara (Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë), Këshilli për Mbrojtjen dhe Drejtësinë për Fëmijë (ZQM e ZKM-së). Rezultati 1: Deri në fund të vitit 2017, Përmirësimi i mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve për dhunën kundër fëmijëve në 26 shkolla në 11 komuna përmes zbatimit të Protokollit. Rezultati 2: Deri në fund të projektit, kapacitetet e zyrtarit komunal (20 zyrtarë/11 komuna) janë forcuar për të monitoruar dhe mbështetur shkollat në zbatimin e protokollit. Rezultati 3: Deri në fund të projektit, kapacitetet e 10 OSHC-ve (minimumi 2 punonjës për OSHC) që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve rriten për të mbështetur zbatimin e protokollit. Partnerët e projektit: ForumZFD, MAShT

Periudha e implementimit

01/02/2017 deri 31/07/2018

Buxheti

€ 82,105,50

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020- KOSINT 2020

Përshkrimi i projektit

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - KOSINT 2020” synon përmirësimin e qasjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsim, punësim dhe mirëqenie sociale, duke kontribuar në përmbushjen e zotimeve të Qeverisë së Kosovës përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor. KOSINT 2020 financohet nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RAD Center) dhe Syri i Vizionit. Periudha e zbatimit të projektit është 36 muaj, 1 janar 2017 – 31 dhjetor 2020. Projekti ka tre komponente thelbësore:
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor;
 1. Monitorimi i reformave sektoriale në Arsim, Punësim dhe Mirëqenie Sociale, në kuadër të zotimeve të Qeverisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 1. Zhvillimi i politikave dhe avokimi përmes ndikimit të organizatave të shoqërisë civile në politikat e reformave të Arsimit, Punësimit dhe Mirëqenies Sociale, në interes të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Pjesë thelbësore e KOSINT 2020 është krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile, të cilat kontribojnë në përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sferat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale në Kosovë. Ky Rrjet do të zgjerojë impaktin e secilës organizatë dhe do të garantojë shtrirje më të gjerë të aktiviteteve në drejtim të monitorimit dhe avokimit për çështje të komuniteteve. Anëtarët e rrjetit do të luajnë rol të rëndësishëm në proceset e vendimmarrjes në aspektin e harmonizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit KOSINT 2020 me nevojat në zhvillim të komuniteteve të lartcekura. Kosovo Education and Employment Network (KEEN), një koalicion i organizatave të shoqërisë civile me përvojë disavjeçare, do të ofrojë përkrahje të vazhdueshme për KOSINT 2020 me trajnime dhe ekspertizë në aspektin e kapaciteteve të monitorimit dhe ndërtimit të politikave.

Periudha e implementimit

01/01/2017 deri 29/02/2020

Buxheti

$470,257

Partnerët dhe Donatorët

Roma Initiatives Office (RIO)

Personeli

FACE (Familjet dhe Fëmijët në Arsim)

Përshkrimi i projektit

Projekti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga një mjedis i pa favorizuar, me qëllim për ti bërë të vetëdijshëm për kompetencat e tyre. Projekti FACE përkrahet nga IPE Universitetiti i Edukimit të Mësimdhënësve, Zyrih. Zbulimi i vetvetes dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë është hapi i parë drejt një koncepti pozitiv. FACE u ofron nxënësit shumë detyra të përshtatshme për moshën për ta bërë këtë. Gjithashtu inkurajon nxënësit që të paraqesin veten dhe aftësitë e tyre tek të tjerët dhe, më e rëndësishmja, përpiqet të përfshijë prindërit. Për mësuesit kjo është një mundësi e mrekullueshme për të njohur më mirë nxënësit dhe familjet e tyre. Duke u mësuar në mënyrë aktive aftësitë jetësore dhe vetë-kompetencat, projekti përpiqet të rrisë vetëvlerësimin e nxënësve dhe t'i bëjë ata të njohin rëndësinë e arsimit. Programi FACE promovon cilësinë e jetesës dhe të mësuarit së bashku në një mjedis multi-kulturor dhe multietnik. Materiali mësimor përfshin tre broshura që merren me çështje të identitetit, aftësive, talenteve dhe interesave, emocioneve dhe trashëgimisë: 1) Mosha 4 - 6: FACE 1 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe luani së bashku 2) Mosha 7 - 9: FACE 2 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe festoni së bashku 3) Mosha 10 - 12: FACE 3 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe punoni së bashku IPE Në bashkëpunim me KEC-in kanë prezantuar programin FACE në dy shkolla dhe 4 qendra mësimore në Kosovë. 50 mësimdhënës dhe fasilitatorë janë trajnuar paraprakisht para fillimit të projektit.  

Periudha e implementimit

01/01/2017 deri 31/12/2018

Buxheti

€ 20, 000

Partnerët dhe Donatorët

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Rrjeti K-RAE-EYN (Faza 2)

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas)), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga nëntori i vitit 2016 zhvillohet faza e dytë e projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është zgjerimi i rrjetit me anëtarë të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia. Projekti do të ofrojë përkrahje për anëtarët e KAEEYN-it dhe do ti ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.

Periudha e implementimit

01/11/2016 deri 30/04/2018

Buxheti

$ 40.000

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Së bashku për barazi në Fëmijërinë e Hershme

Përshkrimi i projektit

Ky projekt është faza e dytë e projektit "Së bashku -. Mbështetje për integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në edukimin parashkollor". Projekti synon të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së  hershme dhe gatishmërinë për të vijuar mësimin për fëmijët rom në nevojë kryesisht të moshës 4-6 në 4 vende duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve të tyre, forcimin e lidhjes mes prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjeve në shërbimeve të integruara në zhvillimin e fëmijërisë të hershme dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përveç kësaj, me partnerët e zgjedhur përkatës projekti synon të mbështesë përmirësimin e gjendjes Zhvillimit të fëmijërisë së hershme të fëmijëve romë në tërë Kosovën duke avokuar në nivel kombëtar për mirëqenien dhe të drejtat për arsim cilësor. Aktivitetet dhe komponentët e projektit: Komponenti 1: Përmirësimi i pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta për Zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponentë është për të eliminuar barrierat ekzistuese për qasje të shkollimit para-fillor dhe pjesëmarrjen e fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e caktuara duke zgjeruar qasjen në edukimin parashkollor, sigurimin e bështetjes material të bazuar në nevoja, sigurimi i mobilieve dhe materialeve pedagogjike për të rinovuar klasat parashkollore dhe komunikimi intensiv dhe puna me prindërit e komuniteteve RAE përmes ndërmjetësve para fillorë dhe fushatave informuese. Komponenti 2: Përmirësimi i aftësive prindërore të prindërve romë Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërve (nënave, në veçanti) të fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit të tregimit (Tregimi Yt); Mësime me prindërit e shkollës për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për zhvillimin në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim); dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve me institucionet para fillorë. Komponenti 3: Përmirësimi i kualitetit të shërbimeve për zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i  cilësinë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve romë në arsimin parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin e fëmijëve në qendër nëpërmjet trajnimeve të përshtatura për edukimin e fëmijëve në qendër dhe gjithëpërfshirës dhe shërbimet e rregullta të mentorimit në terren. Komponenti 4: Avokimi për të drejtën e arsimit cilësor për fëmijët romë Qëllimi i kësaj komponente është krijimi i iniciativave avokuese për ngritjen e vetëdijes për përfitimet e përfshirjes së fëmijëve romë në programet e fëmijërisë së hershme. Iniciativa avokuese në bashkëpunim me KRAEEYN - do të synojë shoqërinë në tërësi, kryesisht vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar për të krijuar një kuadër më të favorshëm të arsimit në Kosovë.

Periudha e implementimit

01/09/2016 deri 31/08/2018

Buxheti

€ 171,728

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

EU-SIMRAES II

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i EU-SIMRAES II është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e sa të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurohet qasje e drejtë e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm duke përmirësuar regjistrimin, vijueshmërinë dhe arritjet e fëmijëve përmes mbështetjes së ofruar në komunitet dhe asaj financiare.   Aktivitetet e komponentës së parë e cila implementohet nga KEC:
 • Mbështetet operimi i 10 qendrave mësimore.
 • Bëhet vetëdijesimi i prindërve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të regjistruar fëmijët me kohë në shkollë.
 • Ofrohet mbështetje logjistike fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të  vijuar arsimin parafillor.
 • Ofrohet mentorim individual dhe ndihmë në detyra të shtëpisë për fëmijët e moshës shkollore dhe atyre të kthyer.
 • Organizohet trajnim kundër paragjykimeve për mësimdhënësit dhe prindërit, dhe ofrohet mentorim/këshillim për të siguruar zbatimin e kompetencave të marra.
 • Organizohen ngjarje lokale për të ndihmuar integrimin më të mirë të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin shkollor.
Rezultatet e pritura:
 • Përfshirje e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian prej 10 lokacioneve të shënjestruara në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm dhe përmirësim i rezultateve të të nxënit të tyre.
 • Qasje dhe vijueshmëri e përmirësuar e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë dhe përmirësim i kapaciteteve të tyre për të përfituar nga arsimi i lartë
 • Organizatat që punojnë në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmirësojnë kapacitetin e tyre për t’u ofruar shërbime cilësore anëtarëve të komuniteteve të tyre.

Periudha e implementimit

01/04/2016 deri 31/10/2019

Buxheti

€1,300,000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Më mëso mua (School Me)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është aftësimi i mësimdhënësve për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës përmes shfrytëzimit të plaformës digjitale SchoolMe (Më mëso mua), si dhe të burimeve të tjera online në procesin mësimor. Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë:
 1. Përzgjedhja e 15 shkollave nga vendet e ndryshme të Kosovës për të zbatuar projektin Më mëso mua (SchoolMe)
KEC në bashkëpunim me MASHT do të bëjnë hartimin e kritereve për përzgjedhjen e 15 shkollave në të cilat do të pilotohet projekti. Disa nga kriteret që do të merren parasysh gjatë përzgjedhjes së shkollave janë shpërndarja gjeografike e tyre (shkolla nga viset urbane dhe rurale të qyteteve të ndryshme të Kosovës), madhësia e shkollave (të mëdha dhe të vogla), mundësitë e qasjes në internet, gatishmëria e drejtorëve dhe mësimdhënësve për zbatimin e risive në procesin mësimor, gatishmëria e DKA për bashkëfinancim, etj. Pas hartimit të kritereve, KEC do të bashkëpunojë me DKA për të përgatitur listën e shkollave në të cilat do të pilotohet ky projekt.
 1. Themelimi i një grupi me koordinatorë shkollorë për zbatim të projektit
KEC do të themelojë një grup prej 15 veta, me nga një përfaqësues për secilën shkollë, i cili do të koordinojë bashkëpunimin në mes të KEC dhe shkollës përkatëse gjatë zbatimit të projektit. Grupi me koordinatorë shkollorë do të takohet në baza periodike në KEC për të diskutuar lidhur me mbarëvajtjen e zbatimit të projektit në shkollat e tyre. Po ashtu grupi do të jetë përgjegjës për krijimin e një rrjeti të shkollave që zbatojnë projektin SchoolMe, si dhe për publikimin e rasteve të suksesshme të zbatimit të projektit në shkolla.
 1. Përgatitja e manualit të trajnimit për ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për shfrytëzimin e platformës digjitale
KEC në bashkëpunim me përfaqësuesit e SchoolMe do të përgatisë modulin e trajnimit për ndërtimin e kapacitetit të shkollave për shfrytëzim të platformës digjitale, si dhe për përgatitjen e materialeve që do të pasurojnë atë. Moduli do të përgatitet për të përfshirë tema të ndryshme që do të prezantohen gjatë një trajnimi 3-ditor, i cili do të organizohet me përfaqësues të shkollave pjesëmarrësve në projekt.
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të shkollave për përdorimin e platformës digjitale dhe pasurimin e saj
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përzgjedhë nga 25 mësimdhënës për secilën shkollë pjesëmarrëse në projekt për të marrë pjesë në trajnimin 3-ditor që do të organizohet në kuadër të projektit. Trajnimi do të mundësojë aftësimin e mësimdhënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale, si dhe për përgatitje të materialeve që do të mundësojnë pasurimin e saj. Trajnimet do të organizohen në bazë shkolle me qëllim që të fuqizohet bashkëpunimi ndërmjet kolegëve për zbatim të platformës digjitale dhe pasurim të saj. Mësimdhënsit e trajnuar do të ndihmojnë mësimdhënësit e tjerë të shkollës së tyre për të përdorur pltaformën digjitale gjatë procesit mësimor.
 1. Anëtarësimi i shkollave në platformë digjitale
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave do të mbledhë të dhënat e mësimdhënësve dhe të nxënësve në një databazë dhe do t’ia dorëzojë ato përfaqësuesve të SchoolMe për të mundësuar lidhjen e tyre me platformën digjitale. Po ashtu, KEC do të kujdeset që përfaqësuesit e SchoolMe të bëjnë anëtarësimin në platformën digjitale SchoolMe të të gjithë mësimdhënësve dhe të 500 nxënësve të 15 shkollave pjesëmarrëse në projekt deri në fund të gushtit 2016, në mënyrë që të mundësohet shfrytëzimi i platformës me rastin e fillimit të vitit shkollor 2016/2017 dhe vazhdimi i shfrytëzimit të saj gjatë vitit shkollor 2017/2018.
 1. Hartimi i kornizës së monitorimit
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor realizohet për herë të parë në Kosovë, prandaj është më rëndësi të veçantë të sigurohet monitorimi i këtij procesi në mënyrë që të përcillet zbatimi i tij. Për këtë arsye në kuadër të projektit do të hartohet një kornizë e monitorimit, e cila do të përmbajë metodologjinë e monitorimit, instrumentet, periudhat e monitorimit, si dhe format e raportimit. Monitorimi i shfrytëzimit të platformës digjitale në procesin mësimor ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse siguron informacion se sa ndikon ajo në krijimin e një klime më të përshtatshme gjatë procesit mësimor, në motivimin e nxënësve për të nxënë, si dhe në zhvillimin e kompetencave të caktuara të nxënësve.
 1. Organizimi i procesit të monitorimit të shkollave pjesëmarrëse në projekt
Në bazë të kornizës së monitorimit, KEC do të organizojë monitorimin e shkollave pjesëmarrëse në projekt. Secila nga 15 shkollat do të monitorohet nga 3 ditë brenda 4 gjysmë-vjetorëve, në mënyrë që të fitohet një informacion i qartë lidhur me përdorimin e platformës digjitale gjatë procesit mësimor nga ana e mësimdhënësve. Monitorimi do të realizohet duke u bazuar në formularët e monitorimit.
 1. Organizimi i vizitës studimore në Moldavi
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor është risi në Kosovë, prandaj është mirë që të përfitohet nga përvojat e shteteve që kanë filluar implementimin e projekteve të ngjashme në vendet e tyre. Një rast i mirë është Moldavia, e cila ka realizuar një projekt të financuar nga OSI për përgatitjen e 29 laboratorëve për e-learning. Një ekip prej 5-6 ekspertëve të përbërë nga përfaqësues të KEC, MASHT, të DKA-ve do të qëndrojnë 3-4 ditë në Moldavi në mënyrë që të përfitojnë nga përvoja e këtij vendi në shfrytëzimin e laboratorëve e-learning në procesin mësimor. Rezultatet e pritura:
 • Mësimdhënësit 15 shkollave në Kosovë shfrytëzojnë platformën digjitale SchoolMe në procesin mësimor për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve që janë pjesë e Kornizës së Kurrikulës së Kosovës.
 • Nxënësit e 15 shkollave në Kosovë zhvillojnë shkathtësitë e shfrytëzimit të platformës digjitale SchoolMe në procesin e të nxënit dhe të vet-vlerësimit të njohurive të fituara përmes testeve online.
 • Mësimdhënësit e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përgatisin modele të mësimeve online për të pasuruar platformën digjitale me përmbajtje mësimore që mundësojnë zbatimin e Konizës së Kurrikulës së Kosovës në fusha të ndryshme mësimore.

Periudha e implementimit

22/03/2016 deri 30/11/2018

Buxheti

$304,942

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Rrjeti i Kosovës për arsim dhe punësim-KEEN

Përshkrimi i projektit

Projekti KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të fokusuara në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. KEEN ka për qëllim ofrimin e kontributit për përmirësimin e punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin e politikave, vendimmarrje dhe monitorimin e tyre në nivel qendror dhe lokal, përmes mbështetjes dhe lehtësimit të dialogut ndërmjet institucioneve të arsimit dhe aftësimit dhe bizneseve. Projekti KEEN synon të përafroj ndërlidhjen ndërmjet programeve të arsimit dhe aftësimit me kërkesat e tregut të punës. Periudha implemetuese e projektit KEEN është 48 muaj, nga 28 dhjetor 2015 deri më 28 dhjetor 2019. Partnerët implementues të projektit KEEN: Projekti KEEN implementohet nga një koalicion i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Axhensionin e Përkrahjes së Punësimit Kosovë (APPK), Akademinë e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA) dhe Stichting SPARK. Partnerë kyç institucional të projektit janë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK), Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe Aleanca Kosovare e Biznesit (AKB). Aktivitetet e projektit KEEN janë të organizuara në katër komponentë të ndërlidhura: Komponenti 1: Forcimi i Rrjetit KEEN Komponenti 2: Pjesëmarrja në politikëbërje në nivel qendror dhe lokal Komponenti 3: Monitorimi i politikave në nivel qendror dhe lokal

Periudha e implementimit

28/12/2015 deri 31/01/2020

Buxheti

€1,055,597

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Rritja e përfshirjes sociale përmes edukimit

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar. Synimi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar.

Periudha e implementimit

15/12/2015 deri 01/10/2018

Buxheti

€94.297

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Akademia e Kosovës për EDQ dhe EDNj

Përshkrimi i projektit

Akademia e Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut (EDQ/EDNJ) është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkërisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC). Akademia ka pasur për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e komunës së Prishtinës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre. Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 • Hartimi i konceptit dhe formatit të Akademisë
 • Thirrja për aplikime dhe procesi i përzgjedhjes
 • Takimi përgatitor për Akademinë
 • Trajnimi pesëditor
Rezultatet e pritura të Akademisë ishin që të:
 1. Lehtësojë ndarjen e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e EQD/EDNj
 2. Mbështetë pjesëmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e projektit shkollor
 3. Inkurajojë bashkëpunimin dhe partneritetin mes aktorëve të ndryshëm të  përfshirë në edukim dhe në mes të shkollave pjesëmarrëse
 4. Mbështetë krijimin e një rrjeti të profesionistëve që promovojnë EQD/EDNj
 5. Lehtësojë zbatimin e Kartës së Këshillit të Evropës për EQD/EDNj dhe përdorimin e materialeve të Këshillit të Evropës në nivelin lokal.

Periudha e implementimit

01/12/2015 deri 30/06/2020

Buxheti

€12,300

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Personeli

Etika dhe integriteti institucional

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit është krijimi i një klime të sjelljes së përgjegjshme personale dhe organizative në institucionet qendrore dhe komunale, si dhe në shkolla përmes fuqizimit të udhëheqjes institucionale për të zbatuar në vendet e tyre të punës standardet e etikës dhe integritetit institucional. Qëllimi i projektit do të arrihet përmes aftësimit të zyrtarëve të zyrave për zhvillimin e burimeve njerëzore të 5 ministrive, të zyrtarëve komunal për zhvillimin e burimeve njerëzore të 3 komunave, si dhe të drejtorëve dhe përfaqësuesve të këshillave të shkollave nga tri komunat e përzgjedhura. Aktivitetet që do të realizohen gjatë implementimit të projektit janë: 1) Përgatitja e udhëzuesit “Etika dhe integriteti institucional” 2) Përzgjedhja e zyrtarëve të zyrave për zhvillimin e burimeve njerëzore nga 5 ministritë dhe 3 komunat e përzgjedhura për të marrë pjesë në trajnimin “Etika dhe integritetit institucional” 3) Organizimi i trajnimit dyditor me temën “Etika dhe integriteti institucional” për 20 zyrtarë të zyrave për zhvillimin e burimeve njerëzore nga niveli qendror dhe komunal 4) Përzgjedhja e 12 shkollave nga 3 komunat për të marrë pjesë në trajnimin “Etika dhe integritetit institucional” 5) Organizimi i trajnimit dyditor për drejtorë të shkollave dhe përfaqësues të këshillave të shkollës me temën “Etika dhe integritetit institucional” 6) Zbatimi i planeve të veprimit 7) Organizimi i 3 tryezave të rrumbullakëta në tri komuna për të prezantuar rezultatet e planeve të veprimit 8) Pjesëmarrja në emisione radiofonike 9) Përgatitja e raportit përfundimtar

Periudha e implementimit

15/11/2015 deri 31/08/2016

Buxheti

€10,850

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Ndërtimi i Kapaciteteve për Zhvillimin e Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është ofrimi i mbështetjes për MASHT-in në procesin e hartimit të Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017-2021. Procesi ka filluar në qershorin e vitit 2015 me ngritjen e një strukture të tërë planifikuese dhe me inicimin e vlerësimit të PSAK 2011-2016. Projekti i GiZ për Ngritjen e Kapaciteteve në Arsimin Bazik (GiZ CDBE) ka kontraktuar konsorciumin e përbërë nga PEM Conuslting dhe KEC për të ofruar asistencën teknike për hartimin e PSAK 2017-2021, derisa vlerësimi i PSAK 2011-2016 është bërë nga Fondi i Bashkuar për Mbështetjen e Arsimit (ESPF). Aktivitetet e konsorciumit PEM-KEC kanë filluar në shtatorin e vitit 2015, pasi vlerësimi i i PSAK 2011-2016 kishte shënuar një avancim domethënës. Duke ndjekur planin e rënë dakord me Grupin Bërthamë të Planifikimit, PSAK u fuinalizua dhe ju dorëzua Qeverisë në shtatorin e vitit 2017.

Periudha e implementimit

01/09/2015 deri 01/09/2016

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Petrit Tahiri

Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike

Përshkrimi i projektit

Në bashkëpunim me partnerët nga Bosnia dhe Herzegovina, Çekia, Slovakia dhe Polonia, në dhjetor të vitit 2014 ka filluar projekti “Shkollat si gjeneratorë të shoqërisë demokratike”. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është zhvillimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rrjeteve ndërmjet shkollave të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Vishegradit (Hungari, Sllovaki, Çeki dhe Poloni), si dhe dhe për të siguruar të kuptuarit e rolit të shkollave në zhvillimin e procesit demokratik brenda shoqërisë. Aktivitetet kryesore të projektit janë: Trajnimi i përbashkët për përfaqësuesit e 10 shkollave nga pesë vendet e përfshira; Projektet ndërmjet shkollave nga shtetet e ndryshme; prezantimi i rezultateve të projekteve në një konferencë. Projekti do të zgjatë 18 muaj dhe financohet nga Fondi i Vishegradit.

Periudha e implementimit

01/12/2014 deri 30/04/2016

Buxheti

€6,650

Partnerët dhe Donatorët

Visegrad Fund

Personeli

Programi për mësimin e ndërmarrësisë

Përshkrimi i projektit

Metodat e reja të mësimit për ndërmarrësi, janë metoda të orientuara në praktikën mësimore, e cila ka për qëllim, që t’i përkrahë aftësitë e mësimdhënësve që japin lëndën e ndërmarrësisë dhe ekonomisë. Kjo lëndë është e përfshirë në shkollat profesionale të Kosovës dhe përveç mësimit teorik ka për qëllim edhe mësimin praktik. Të arriturat kryesore të Projektit: Trajnimet – Janë realizuar me sukses nga tri grupe trajnimi në tri regjione në Kosovë duke përfshirë modulin e parë të trajnimit, me dy ditë trajnimi. Trajnimet janë mbajtur në Prishtinë, Prizren dhe Pejë por pjesëmarrja ka qenë nga mësimdhënës të Komunave të ndryshme. Numri i pjesëmarrësve arrin shifrën rreth 68 mësimdhënës të cilët janë trajnuar, prej tyre 37 femra dhe 31 meshkuj. Monitorimi – Në të gjitha qendrat ku janë mbajtur trajnimet, monitorimet kanë qenë të vazhdueshme. Pjesëmarrja e kandidatëve ka qenë në nivel të duhur dhe vlerësimet e kandidatëve në trajnim janë përcjellur vazhdimisht me qëllim të përmirësimit eventual të ndonjë kërkese të bërë nga ana e mësimdhënësve. Certifikimi – Pas organizimit të tri moduleve të trajnimit, do të certifikohen mësimdhënësit me certifikata për pjesëmarrje për secilin modul. Forma e certificates përcaktohet nga Kultur Kontakt. Certifikatat u jepen mësimdhënësve pjesëmarrës, pas përfundimit të modulit të tretë.

Periudha e implementimit

01/09/2014 deri 28/02/2015

Buxheti

€16,255

Partnerët dhe Donatorët

KulturKontakt - Austria

Personeli

Ardita Kabashi

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte krijimi i një mjedisi të sigurt dhe miqësor në shkolla përmes shpërndarjes dhe zbatimit të Protokollit për Parandalimin dhe Referimin e Dhunës në Institucionet për arsimin parauniversitar në Kosovë. Rezultatet kryesore të projektit ishin: 1. Përmirësimi i mekanizmave për mbrojtjen së fëmijëve ndaj dhunës në shkolla përmes zbatimin e protokollit; 2. Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve kryesore, shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit në përgjithësi për parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve në shkolla; Përfituesit: Përfitues të drejtpërdrejtë të projektit ishin: fëmijë nga të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar në shtatë komuna të përfshira në projekt (shkolla te mesme, shkolla të mesme të ulta, shkollat fillore dhe institucione parafillore) në Prishtinë, Fushë Kosovë , Pejë, Feriza, Gjilan, dhe Gjakovë. Përfitues indirekt të projektit ishin: Qeveria e Kosovës me të gjitha ministritë përkatëse (Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë), Këshilli për Mbrojtje dhe Drejtësi për Fëmijë (ZQM i ZKM).

Periudha e implementimit

20/06/2014 deri 20/02/2016

Buxheti

€137.230

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Mbështetja për zhvillimin e Strategjisë për sigurimin e cilësisë

Përshkrimi i projektit

KEC ka ndihmuar projektin e binjakëzimit “Përkrahje për zbatimin e PSAK 2011-2016” për hartimin e strategjisë për sigurimin e cilësisë për arsimin parauniversitar. Në fillim të vitit 2015 është organizuar një vizitë studimore në Austri e cila ka pasur qëlim që hartuesit e dokumentit të Strategjisë të njihen me praktikat më të mira të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar. Kjo ka bërë të mundur finalizimin e dokumentit të Strategjisë i cili ka qenë rezultat i procesit me pjesëmarrje të gjerë dhe i konsultimeve në të gjitha nivelet. Në dhjetorin e vitit 2015, Strategjia është aprovuar nga Qeveria dhe është bërë prezantimi publik i saj. Kjo Strategji do të integrohet në është integruar në Planin Sterategjik të Arsimit të Kosovës 2017-2021 si një ndër shtatë shtyllat e këtij dokumenti.

Periudha e implementimit

18/06/2014 deri 30/11/2015

Buxheti

€14,400

Partnerët dhe Donatorët

KulturKontakt - Austria

Personeli

Petrit Tahiri

TOGETHER – Përkrahje për integrimin e fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në edukimin parafillor

Përshkrimi i projektit

Synimi i projektit ishte të përmirësojë zhvillimin e fëmijërisë së hershme (ZHFH) rezultatet dhe gatishmërinë e shkollës e komunitetit të disavantazhuar rom, ashkali dhe egjiptian (RAE) fëmijët e moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve RAE, duke forcuar lidhjen midis prindërve dheshkollave, zgjerimin e qasjes në shërbime të integruara të ZHVH, dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Komponentët e projektit, aktivitetet dhe rezultatet e pritura: Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes në shoqëri, përmes shërbimeve jo të ndara të ZHFH-së, synon të eliminojë barrierat ekzistuese për pjesëmarrjen e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në arsimin parashkollorë në lokalitetet e përzgjedhura, nga sigurimi i materialit dhe komunikimi intensiv me prindërit RAE përmes ndërmjetësuesve parashkollore dhe fushatave informuese. Ky komponent përfshin aktivitete për (a) të adresuar barrierat financiare dhe të transportit në arsimin parashkollorë të fëmijëve RAE të moshës 5-6; (B) për të lehtësuar hyrjen, regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në nivelin parashkollorë dhe tranzicionin e fëmijëve RAE të moshës 6 në arsimin fillor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit e ndërmjetësuesve të shkollave. Komponenti 2: Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave të prindërve RAE, synon të përmirësoj dukshëm aftësitë dhe praktikat e prindërve (sidomos nënave,) të fëmijëve RAE të moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit në formë tregimi (Tregimi im). Krijimi i shkollës së prindërërve për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për të ushqyerit në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim), dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve të ZHFH-së në institucionet parashkollore. Komponenti 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZHFH ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve RAE në parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin më qendër fëmiun. Ky komponent përfshin aktivitete për forcimin e kapaciteteve të mësuesve parashkollorë për të ofruar shkollimin më qendër fëmiun duke përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit në parashkollorë përmes aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve që promovojnë qasjen e fëmijëve në qendër të ZHFH.

Periudha e implementimit

01/03/2014 deri 31/07/2016

Buxheti

103.975

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

PROCON- Mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet në Internet

Përshkrimi i projektit

Projekti kishte për qellim të siguroj mbrojtje më të mirë të fëmijëve të Kosovës nga rreziqet në internet nëpërmjet ndërgjegjësimit, fuqizimin dhe veprim të koordinuar të Qeverisë, Shoqërisë dhe Industrisë Civile për të marrë masat e duhura mbrojtëse. Ky projekt përmbante dy komponente të ndërlidhura: 1) Mbrojtja e fëmijëve online.- Një grup shumë-palësh të interesuar për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti, i përbërë nga përfaqësues të grupeve të ndryshme ishin ngritur për të trajtuar fëmijëve në internet sfida të mbrojtjes në politikë dhe në nivel teknik. Një vizitë studimore në Hungari është organizuar për këtë grup, për të zhvilluar kapacitetin e anëtarëve të saj për t'u angazhuar në mënyrë konstruktive dhe të mirë-informuar në politikën shumë-palëshe për marrjen e proceseve në nivel kombëtar. Programi përfshinte një seminar trajnues ofruar nga ICSS (Shërbimi i Sigurisë Ndërkombëtare të Fëmijëve) dhe një numër të vizitave për të mësuar nga përvoja e agjensive hungareze, shkollat qeveritare dhe OShC. ICSS gjithashtu mbështeti procesin pjesëmarrës të zhvillimit të një strategjie kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti e cila pritej të reflektojë natyrën multi-sektoriale të një ndërhyrjes së tillë. Konferenca dy-ditore rajonale për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti ka shërbyer për të shpërndarë rezultatet e projektit për përvojën e gjerë publike dhe shkëmbimit të përvojave me ekspertë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. 2) Rritja e ndërgjegjësimit dhe fuqizimit. - Një web faqe për të lehtësuar rrjedhjen e informimit mbi mbrojtjen e fëmijëve nga interneti është ngritur. Materialet informative për fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë zhvilluar nga një ekip i Kosovës dhe ekspertë të BE-së bazuar në modelet më të mira të Programit të internetit më të sigurt të BE-së. Të paktën 100 seanca informuese në vend u organizuan në shkollat fillore dhe të mesme për fëmijët, prindërit dhe mësuesit. Gjithashtu,është krijuar informimi online dhe në ueb-faqen e projektit janë postuar materialet e informimit për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me rreziqet në internet dhe fuqizimin e fëmijëve për të përballuar me seanca informuese. Projekti mbështeti deri në 10 iniciativa me bazë në shkollë për përmirësimin e mbrojtjes së fëmijëve nga internet, që përfshijnë lloje të ndryshme të rritjes së ndërgjegjësimit dhe aktiviteteve të fuqizimit, dhe gjithashtu një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë mbi këtë çështje. Rezultatet kryesore: 1. Qasjet e përbashkëta dhe strategjitë për mbrojtjen e fëmijëve nga internet janë zhvilluar. 2. Fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë të vetëdijshëm për rreziqet në internet dhe të autorizuar të merren me ta.

Periudha e implementimit

24/12/2013 deri 24/12/2015

Buxheti

€ 203,684

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Forcimi i Rolit të SBASHK në hartimin e politikave arsimore

Përshkrimi i projektit

Objektiva specifike e këtij projekti ishte forcimi i kapaciteteve të Sindikatës së bashkuar të arsimit shkencës dhe kulturës (SBASHK), për rritjen e pjesëmarrjes në dialogun social, politikëbërjes dhe vendimmarrjes. Aktivitetet e projektit janë të grumbulluara në tri komponente të ndërlidhura në përputhje me rezultatet përkatëse të pritshme të paraqitura më poshtë: Komponenti 1: Përmirësimi i kapaciteteve organizative të SBASHK - me (a) organizimin e seminareve trajnuese për të trajnuar, mentoruar personelin e SBASHK, si dhe duke ofruar mbështetje në punë përmes mentorimit dhe trajnimit; (B) me organizimin e vizitave studimore për udhëheqjen e SBASHK të dy Sindikatave të Arsimit dhe Tregtisë në rajon (Slloveni dhe Maqedoni) për të fituar kuptim më të mirë të funksionimit të sindikatave në një vend të ri anëtar të BE-së dhe një vend që synon anëtarësimin; dhe (c) me zhvillimin e një strategjie afatmesme për SBASHK (2015-2019) . Komponenti 2: Rritja e bazës së anëtarësisë përmes zhvillimit dhe zbatimit të planit të komunikimit dhe futjen e shërbimeve të reja - (a) zhvillimin e website të ri dhe një portali interaktiv, duke përfshirë shpërndarjen tremujore të Buletinëve online; (B) përfshirjen e shërbimeve të reja për anëtarët e SBASHK (shërbime ligjore për të lehtësuar aksesin e anëtarëve SBASHK në programet e zhvillimit profesional të mësuesve); (C) fillimi i një fushatë të re të anëtarësimit. Komponenti 3: Pjesëmarrja e SBASHK në dialogun social dhe politikëbërje - përmes (a) ndërtimit të kapaciteteve për dialog social dhe politikëbërje; (B) organizimi i një forumi konsultativ me MASHT-in dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës për çështjet me interes për anëtarësim; (C) Mbështetja dhe monitorimin procesin e licencimit të mësimdhënësve. Projekti kishte tre rezultatet e pritshme: 1. Rritja e pjesëmarrjes së SBASHK në dialogun social, politikëbërje dhe vendimmarrje duke përmirësuar kapacitetin organizativ të SBASHK-ut. 2. Rritja e bazës e anëtarësisë duke përmirësuar komunikimin me anëtarët dhe futjen e shërbimeve të reja për anëtarët. 3. Forcimi i kapacitetit të SBASHK për pjesëmarrje në dialogun social dhe politikëbërje përmes ofrimit të trajnimeve dhe përcjelljen e këshillave të ekspertëve.

Periudha e implementimit

20/12/2013 deri 19/12/2015

Buxheti

€213,256

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

TalkOn – Zhvillimi i kapacitetit për udhëheqjen e lartë arsimore

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte ofrimi i një programi të plotë për ndërtimin e kapaciteteve të fokusuar në zbatimin e Strategjisë së Komunikimit të MASHT-it për stafin e lartë dhe të mesëm të menaxhimit të MASHT-it dhe DKA-së në tri fusha programore: Udhëheqësi, Menaxhim dhe Komunikim. Grupi i synuar ishin personeli i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Drejtoritë Komunale të arsimit (DKA). Programi i trajnimit u realizua në formën e nëntë seminareve në mënyrë që aftësitë dhe njohuritë e fituara me anë të një seminari, të aplikohen në praktikë dhe të raportohen në seminarin e ardhshëm. Secili modul u organizua si një seminar të gjatë 2-ditorë, dhe është ndjekur nga trajnimi mbi vendin e punës, në lidhje me detyrat e dhëna në seminare. Secili modul trajnimi ka përfshirë 16 orë të trajnimit, ndërsa i gjithë programi në total ka përfshirë 144 orë trajnimi. Mesatarisht çdo pjesëmarrës merr 2 orë trajnimpër çdo modul, në total 18 orë trajnuese. Programi është akredituar nga MASHT.

Periudha e implementimit

15/10/2013 deri 31/12/2014

Buxheti

€164,468

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Petrit Tahiri

Rrjeti K-RAE-EYN

Përshkrimi i projektit

Rrjeti i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve kosovarë për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, është një rrjet i profesionistëve dhe i para-profesionistëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë dhe i atyre të cilët punojnë në fushën e edukimit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ai është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)” - Rrjeti rom i Viteve të Hershme, i cili është nisur nga një ngjarje e veçantë gjatë konferencës për ECD (Early Childhood Development - Zhvillimi i Fëmijërisë së Hershme), të organizuar bashkërisht nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA) dhe Diversiteti në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme (DECET - Diversity in Early Childhood Education and Training).

Periudha e implementimit

01/09/2013 deri 01/09/2015

Buxheti

€ 118.323

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Foundation (OSF)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Vlerësimi i projektit HigherKos 1 dhe 2

Përshkrimi i projektit

Në bashkëpunim me kompaninë zvicerane KEK-CDC, KEC ka realizuar vlerësimin e projektit “HigherKOS – Nxitja e zhvillimit institucional të arsimit të lartë dhe shkencës në Kosovë”, të cilin e implementon një konsorcium nga Austria me mbështetjen financiare të Agjencisë së Zhvillimit të Austrisë (ADA). Procesi i vlerësimit të jashtëm është realizuar me ekspertizë të kombinuar zvicerane dhe kosovare në dy faza. Vlerësimi i ndërmjemë është realizuar në nëntor dhe dhjetor të vitit 2014, ndërsa rekomandimet e vlerësimit kanë shërbyer për korrigjimet e duhura në strategjinë e projektit. Ndërkaq, vlerësimi përfundimtar është realizuar në shtator dhe tetor të vitit 2015.

Periudha e implementimit

01/09/2013 deri 31/10/2015

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Center for Social Innovation (ZSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Decentralizimi i financave në arsim

Përshkrimi i projektit

Ky projekt synonte të analizonte shkallën e zbatimit të procesit të decentralizimit në arsim, si dhe të evidentonte sfidat me të cilat është ballafaquar zbatimi i tij. Po ashtu synohej të arrihej vetëdijesimi i shkollave për të ekzekutuar përgjegjësitë e tyre ligjore si një kusht për zbatim më efikas të këtij procesi në praktikë. Qëllimi i projektit ishte krijimi i një marrëdhënie të llogaridhënies dhe mbikëqyrjes në mes të administratës komunale të arsimit, shkollave dhe qytetarëve në 15 komunat e Kosovës. Gjatë realizimit të projektit, të gjitha shkollat e përfshira në projekt kanë bashkëpunuar me zyrtarë të KEC për të analizuar buxhetet vjetore të tyre, për të shqyrtuar mundësitë për kursim të shpenzimeve dhe përdorim më racional të buxheteve shkollore. Shkollat e përfshira në projekt kanë bashkëpunuar me zyrtarë komunal të arsimit për të bërë një planifikim më efikas të buxheteve të tyre shkollore, si dhe për të kontrolluar në baza periodike shpenzimet e realizuara. Kjo ka ndikuar që DKA dhe shkollat të ndërtojnë një raport të dyanshëm të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies. Gjatë bashkëpunimit, DKA kanë arritur të mbikëqyrin shkollat gjatë planifikimit dhe shpenzimit të buxheteve të tyre, ndërsa shkollat kanë dhënë llogari për kërkesat e tyre dhe shpenzimet e realizuara. Po ashtu, organizimi i tryezave të rrumbullakëta dhe pjesëmarrja në emisione të ndryshme në radio kanë qenë disa nga aktivitetet që i kanë kontribuar sensibilizimit të shkollave për të shtuar bashkëpunimin e tyre me DKA me qëllim të mobilizimit të tyre për ndarje të drejtë dhe transparente të buxheteve shkollore. Aktivitete dhe të arriturat kryesore të projektit ishin: • Shpërndarja dhe mbledhja e pyetësorëve nga shkollat e përfshira në projekt • Futja dhe përpunimi i të dhënave • Shqyrtimi i buxheteve komunale të arsimit dhe mënyra e shpërndarjes së buxheteve në shkolla • Përcjellja çdo dymujore e pasqyrave financiare të shpenzimeve të shkollave të përfshira në projekt • Organizimi i intervistave gjysmë të strukturuara me zyrtarë të ndryshëm • Përgatitja e raportit përfundimtar • Organizimi i tryezave të rrumbullakëta në 7 rajone të Kosovës • Pjesëmarrja në dy emisione radiofonike • Shpërndarja e raportit me rekomandime te të gjitha strukturat relevante.

Periudha e implementimit

01/09/2013 deri 30/06/2014

Buxheti

€11,350

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Zhvillimi i Programeve të Trajnimit për Mësuesit e Lëndës së Matematikës (Klasët e 5-ta)

Përshkrimi i projektit

Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit e lëndës së matematikës, kishte për qëllim ndërtimin e kompetencave të mësimdhënësve për prezantim cilësor dhe kreativ të koncepteve të matematikës, diagrameve, modeleve, rregullave dhe marrëdhënieve që i përkasin kurrikulës së matematikës të klasës 5, si dhe zbatimin e suksesshëm të tyre në zgjidhjen e problemeve në matematikë, në lëndë të tjera dhe jetë të përditshme. Aktivitetet kryesore të përfshira:
 • Zhvillimi i një metodologjie për trajnimin e mësimdhënësve fillor;
 • Hartimi i modulit për trajnim në temën e matematikës për klasën e 5;
 • Zhvillimi i manualit trajner për zbatimin e trajnimit;
 • Zhvillimi i trajnimit udhëzues për mësuesit e matematikës;
 • Sigurimi i trajnimit ToT për 35 mësues të klasave 1-5;
 • Zhvillimi i 3 teste të njohurive dhe matricave të vlerësimit për modulin e trajnimit.

Periudha e implementimit

03/06/2013 deri 31/10/2013

Buxheti

€5,035

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Përkrahje rajonale për arsimin gjithëpërfshirës

Përshkrimi i projektit

Ky projekt promovon konceptin e arsimit gjithëpërfshirës si parim i reformave që respekton dhe kujdeset për diversitetin mes të gjithë nxënësve, me një fokus të veçantë në ata që rrezikohen nga margjinalizimi dhe përjashtimi nga shoqëria. Për të kuptuar më shumë rreth përfitimeve të arsimit gjithëpërfshirës, aktivitetet kryesore janë fokusuar në 49 shkollat pilot, duke përfshirë edhe shkollat e Aftësimit Profesional (7 për secilin përfitues). Përvojat e fituara nga këto shkolla pilot u kanë ofruar politikëbërësve sugjerime se si të rrisin numrin e praktikave efektive. Kjo u mundësoi atyre që të kujdesen për rritjen e diversitetit social dhe për krijimin e një shoqërije më përfshirëse në të mirën të të gjithëve. Projekti ka pasur një qasje "nga poshtë tek lart" që ndihmoi hartuesit e politikave të lëvizin nga përvoja në terren për reformat arsimore kryesore. Qëllimi specifik i këtij projekti ishte :
 • Rritja e përfshirjes sociale në rajon duke nxitur arsim dhe trajnim gjithëpërfshirës.
 • Eliminimin e barrierave për të gjitha grupet e cenueshme në sektorin e arsimit.
 • Promovimi i konceptit të arsimit gjithëpërfshirës si parim i reformave që respekton dhe kujdeset për dallimin në mes të gjithë nxënësve.
Rezultatet kryesore:
 1. Shkollat gjithëpërfshirëse – Projekti themeloi  kriteret për përzgjedhjen e shkollave pilot . Paralelisht me këtë, mjetet ekzistuese dhe metodologjitë janë identifikuar , përshtatur , dhe përkthyer . Një rrjet rajonal i shkollave gjithëpërfshirëse është themeluar për ndarjen e përvojave, i mbështetur nga një web -platform . Grante të vogla u ndanë për shkollat.
 2. Vetëdijësimi- ngjarjeve sensibilizuese për autoritetet lokale dhe palët e interesuara janë organizuar . Një video dokumentar që përshkruan punën e projektit ishte realizuar.
 3. Përkrahja e politikave- politikëbërësit janë identifikuar për dialogun e politikave dhe të nxënit rreth tyre.
 4.  Përkrahja e mësimdhënësve- Modulet dhe programet për zhvillimin profesional të mësimdhënësve janë zhvilluar. "Mbështetja Rajonale për Arsimin Gjithëpërfshirës" është një projekt rajonal për Evropën Juglindore. Ajo rrit përfshirjen sociale duke nxitur arsim dhe trajnim gjithëpërfshirës.
Ky projekt u realizua në kuadër të kornizës së përbashkët të BE-së për të drejtat e njeriut dhe çështjet e pakicave në të gjithë Evropën Juglindore, së bashku me projekte të tjera rajonale të mbështetura nga Bashkimi Evropian. Partnerët e projektit janë Ministritë dhe autoritetet lokale, mësuesit, stafi profesional i shkollës dhe prindërit, media dhe Fondacioni Europian i trajnimit, ndërsa ekipi i projektit është e vendosur në Sarajevë, Beograd dhe Tiranë.

Periudha e implementimit

01/01/2013 deri 30/11/2015

Buxheti

€5,165,650

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Shtimi i Mundësive për Hulumtin në Shkencat Shoqërore në Kosovë (ESSIe)

Përshkrimi i projektit

Synimi specifik i projektit ishte të forcojë kapacitetet socialet të kërkimit shkencor në Kosovë me zhvillimin e burimeve njerëzore dhe infrastrukturës hulumtuese dhe duke lehtësuar pjesëmarrjen në programet europiane të kërkimit. Aktivitetet kryesore të projektit ishin: 1. Krijimi i Laboratorit për Shkenca Sociale dhe hulumtime Empirike i pajisur me 15 kompjuterë, si dhe i programeve statistikore analizave të teksteve "software SPSS", në kuadër të Institutit të Shkencave Humane dhe Shoqërore (ISSH) të Universitetit të Prishtinës. 2. Programi i trajnimit për hulumtime me qëllim për të përmirësuar aftësitë metodologjike dhe menaxheriale të studiuesve kosovarë. 35 shkencëtarët socialë kosovarë morrën pjesë në program. 3. Organizimi i Konferencës për Lansimin public të "Horizon 2020", për të përmirësuar kapacitetet dhe pjesëmarrjen e hulumtuesve kosovarë në programet kërkimore evropiane. 5. Organizimi i një punëtorie shkencore ndërkombëtare “Struktura sociale e Kosovës-të gjeturat e reja të hulumtimit për të avancuar diskursin politik, shoqëror dhe ekonomik për Kosovë”. Rezultatet kryesore: 1. Një laborator i Shkencave Shoqërore i pajisur me 15kompjuterë, si dhe i programeve statistikore analizave të teksteve "software SPSS", në kuadër të Institutit të Shkencave Humane dhe Shoqërore (ISSH). 2. 35 hulumtues Kosovarë që punojnë në organizata të ndryshme të kërkimit të Kosovës kanë kapacitet për të kuptuar, aplikuar dhe shfrytëzuar metodat empirike shkencore kërkimore dhe bazat e të dhënave evropiane përmes pjesëmarrjes në programin e trajnimit kërkimorë. 3. Kapacitetet e studiuesve kosovarë për të përmirësuar pjesëmarrjen e tyre në programet hulumtuese evropiane janë rritur.

Periudha e implementimit

04/07/2012 deri 01/11/2014

Buxheti

€262,740

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

PROSPECT

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte ngritja e kapaciteteve të stafit të qendrave të komunitetit/mësimore dhe zhvillimi i rrjetit të palëve të interesit për të mbështetur krijimin e një shkollë jo-diskriminuese dhe integruese. Projekti është i financuar nga KKS (Karl Kubel Stiftung) dhe BMZ (Ministria Gjermane për zhvillim), zbatohet nga KFOS ndërsa komponentën e zhvillimit profesional të qendrave e menaxhon KEC. Gjatë vitit janë zhvilluar monitorimet e rregullta tek të gjitha qendrat. Në përgjithësi vërehej angazhim shumë i mirë i tutorëve. Në disa raste ka ndërrim të tutorëve gjë që shkakton edhe pengesa në mbarëvajtjen e punës për shkak se tutorët e ri nuk janë të trajnuar. Gjatë monitorimit, fokusi kryesor ka qenë përkrahja e tutorëve për mbajtjen e dosjeve të fëmijëve, me qëllim të dokumentimit të zhvillimit tek fëmijët. Jo në të gjithë Qendrat mësimore kanë filluar të praktikohet procedura e mbajtje së dosjeve individuale. Në muajin tetor në bashkëpunim me KFOS u zhvillua trajnimi për zhvillimin e organizatave. Trajnimin ishte i ndarë në dy tema: "Komunikim dhe lidership” të cilën e realizoi KEC, ndërsa “Avokimin” e realizoi ATTA.

Periudha e implementimit

01/07/2012 deri 31/12/2015

Buxheti

43.560€

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

GEOGEBRA

Përshkrimi i projektit

Instituti GeoGebra i Prishtinës synonte që përmes veprimtarive të ndryshme të fuqizojë nxënësit/studentët dhe mësimdhënësit e të gjitha niveleve ta mësojnë dhe ta organizojnë mësimdhënien e matematikës përmes shfrytëzimit falas të softuerit dhe materialeve interaktive të cilat përgatiten nga komuniteti ndërkombëtar i mësimdhënësve dhe publikohen në faqen e internetit www.geogebra.org . Qëllimi kryesor i programit të GeoGebrës ishte avancimi i mësimdhënies dhe të nxënit të matematikës. Ky qëllim synohej të arrihej përmes:
 • Organizimit të trajnimeve për mësimdhënës dhe studentë të shkollave të mesme të larta dhe fakulteteve;
 • Zhvillimit dhe shpërndarjes së modeleve të ndryshme për prezantimin e koncepteve të ndryshme matematikore dhe mënyrave të zgjidhjes së detyrave në këtë lëndë;
 • Pjesëmarrjes në takime dhe konferenca të ndryshme.Aktivitete dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 1. Përkthimi në Gjuhën Shqipe i udhëzuesit: KEC angazhoi një ekspert të përdorimit të programit GeoGebra për ta përkthyer në Gjuhën Shqipe udhëzuesin e përdorimit të tij. Kjo u bë me qëllim që të mundësohet shfrytëzimi i programit të GeoGebra edhe nga mësimdhënësit e matematikës të cilët kanë problem të komunikimit në Gjuhën Angleze.
 2. Pjesëmarrja në konferenca të ndryshme: Për të promovuar themelimin e IGP dhe programin GeoGebra për një komunitet sa më të gjerë të mësimdhënësve të matematikës, KEC mori pjesë në konferencën njëditore të matematikës të organizuar më 23 mars 2012 nga Universiteti Amerikan i Kosovës. Në këtë konferencë u prezantua programi i GeoGebrës dhe u dhanë sqarime lidhur me mënyrat e përdorimit të tij. Për të vënë kontaktet me Institutin Ndërkombëtar të GeoGebrës dhe kuptuar më mirë format e bashkëpunimit në të ardhmen, koordinatorja e programit morri pjesë në konferencën vjetore ndërkombëtare të IGI të mbajtur më 20-23 shtator 2012 në Varshavë në Poloni.
 3. Aftësimi i mësimdhënësve dhe studentëve për përdorim të GeoGebrës: KEC ka organizuar disa seminare për aftësimin e mësimdhënësve dhe studentëve për përdorimin efikas të programit të GeoGebrës.
 4. Përgatitja e mësimeve model: Njëri nga kriteret për certifikim të programit të GeoGebra është përgatitja e mësimeve model nga pjesëmarrësit. Gjatë vitit 2013, 82 mësimdhënës kanë përgatitur mësime model dhe kanë fituar të drejtën për certifikim. Të gjitha mësimet model janë duke u ruajtur në bazën e të dhënave të programit. Mësimet më të suksesshme janë bërë pjesë e udhëzuesit dhe shfrytëzohen gjatë organizimit të trajnimeve më mësimdhënës.

Periudha e implementimit

01/02/2012 deri 15/09/2013

Buxheti

€3,000

Partnerët dhe Donatorët

Caritas Luxemburg

Personeli

Zhvillimi i Programeve të Trajnimit për Mësuesit e Lëndës së Matematikës (Klasët 1-5 dhe 6-9)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte zhvillimi i dy programeve të trajnimit për matematikë për klasat 1-5 dhe 6-9 si dhe ndërtimi i kapaciteteve të mësuesve për zbatimin e qasjeve në qendrat e reja të studentëve. Zbatimi i projektit u organizua në tri kontrata të veçanta:
 1. Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit në matematikë të përgjithshme (klasat 1-5) dhe trajnimi i trajnerëve,
 2. Hartimi i programit të trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) dhe trajnimin e trajnerëve,
 3. Implementimi i programit të trajnimit të mësuesve për mësuesit e matematikës (klasat 6-9).
Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës së përgjithshme (klasat 1-5) fokusohet në zbatimin e teknikave dhe strategjve në klasë. Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) fokusohej në metodologjinë dhe jo në çështje, dhe ka 60 orë të kontaktit. Përveç kësaj, më shumë se 100 mësues të matematikës nga katër komunat e Kosovës, ishin trajnuar në bazë të këtij programi. Të dy programet janë të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe kreditet e fituara mund të përdoren për përmbushjen e kërkesave ndaj procesit të licencimit të mësimdhënësve.

Periudha e implementimit

01/03/2011 deri 01/05/2012

Buxheti

€40,631

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Parandalimi i Dhunës në Shkolla

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte krijimi i kushteve për shkolla të mesme dhe fillore në Kosovë për t'u shndërruar në shkollat mike për fëmijë dhe të lira nga mjedisi i dhunës në mënyrë që të bëhen institucione të fuqishme mësimore. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 1. Mbështetja e rrjetit për parandalimin e dhunës: Organizimi i trajnimit 1-ditor me anëtarët e Komiteteve Rajonale dhe Komunale për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve; Hartimi i planit të veprimit të Komitetit komunal dhe rajonal për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.
 2. Zgjerimi dhe fuqizimi i rrjetit të parandalimit të dhunës: Organizimi i takimeve me përfaqësues të DKA për themelimin e Komiteteve Komunale dhe Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve; Krijimi i Komiteteve Komunale dhe Rajonale mbi të Drejtat e Fëmijës; Monitorimi dhe vlerësimi i Komiteteve Rajonale dhe Komunale në parandalimin e dhunës; Zhvillimi i trajnimit dy ditor me drejtorët e hhkollave për hartimin e Planeve të Zhvillimit të Shkollës për periudhën 2010 -2015 (me objektiv: Krijimi i mjediseve të sigurta dhe jo të dhunshme në Shkolla).
 3. Krijimi i komisionit kosovar për parandalimin e dhunës: Hartimi i udhëzimeve të hollësishme të Komitetit Kosovar për parandalimin e dhunës; Organizimi i diskutimit publik mbi udhëzimet mbi punën e Komitetit Kombëtar për parandalimin e dhunës.
 4. Shpërndarja e progresit dhe arritjet e ndërhyrjes së projektit: Përgatitja e pesë ekspozitave të ndryshimeve të bëra nga projekti (pesë komunave pilot); Organizimi i një ekspozitë në ndryshimet pozitive të projektit (në 15 komuna të Kosovës); Organizimi i konferencës rajonale në pesë qendra (Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë dhe Prizren); Organizimi i Panairit të Drejtave të Fëmijëve.
Rezultatet kryesore:
 1. U fuqizua rrjeti për parandalimin e dhunës;
 2. U fuqizua rrjeti për parandalimin e dhunës përmes konferencave, trajnimeve, tryezave të rrumbullakëta, ekspozita, mediave etj;
 3. U krijua rrjeti për parandalimin e dhunës në nivel qendror;
 4. U miratua protokolli i veçantë për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës;
 5. U hartua plani Kombëtar për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës;
 6. U zhvillua korniza për vlerësim dhe monitorim;

Periudha e implementimit

15/12/2010 deri 15/12/2012

Buxheti

€96,985

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Arsimimi për Zhvillim afatgjatë dhe të Qëndrueshëm

Përshkrimi i projektit

Synimet specifike të projektit ishin:
 1. Planifikimi i mbulimit të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët të kurrikulës kombëtare të vendeve pjesëmarrëse. Krijimi i një partneritet të qëndrueshëm në mes të OSHC-ve arsimore dhe të mjedisit në nivel kombëtar dhe rajonal.
 2. Zhvillimi i 3 moduleve arsimore për të rriturit, në shënjestër të ndërmarrjeve private, autoriteteve publike dhe mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme, në lidhje me aspektet mjedisore të fituara dhe ndikimin e tyre në punën e tyre, potencialet e zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen e kërkesave (në përputhje me veprimet dhe politikat e përbashkëta të BE-së).
 3. Zhvillimi dhe mbështetja e politikave rekomanduese që fokusohen në përfshirjen e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në kurrikulat kombëtare të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët.
Rezultatet e këtij Veprimit ishin: 8 raportet kombëtare që planifikojnë mbulimin e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët; 1 Raport krahasues i mbulimit të mbrojtjes së mjedisit, ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Deklarata e përbashkët që formon përkushtimin për partneritet në arsim për zhvillim të qëndrueshëm është nënshkruar; 4 punëtori janë mbajtur për të ndarë informacione dhe ekspertizë në mes të anëtarëve të mjedisit dhe edukimit të grupit të synuar OShC; 3 Modulet e edukimit mjedisor (për mësuesit, autoritetet publike dhe bizneset) janë zhvilluar; 7 politika të arsimit për edukim dhe politika krahasuese regjionale janë zhvilluar dhe mënyra e mbështetjes së tyre është hartuar.

Periudha e implementimit

13/12/2010 deri 30/11/2012

Buxheti

€440,077

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

NEPC R. of Croatia Office for Cooperation

Personeli

Ardita Kabashi

Mështetje e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Komunitetet RAE (EU-SIMRAES)

Përshkrimi i projektit

Objektivat kryesore të projektit ishte përmirësimi social-ekonomik në mirëqenien e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas, duke lehtësuar qasjen në arsim, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore të RAE dhe duke përmirësuar informimin rreth komunitetit RAE në mediat kryesore . Rezultatet kryesore të veprimit ishin: 1. Qasja dhe mbajtja e komuniteteve RAE në arsimin parashkollor dhe arsimin fillor dhe përmirësimin e kapaciteteve të tyre për të përfituar nga nivelet e arsimit sekondar dhe terciar. 2. Promovimi i trashëgimisë kulturore të komunitetit RAE dhe zhvillimin e aftësive për përfshirjen e tyre në media. Projekti ka përfshirë dy komponentë: arsimin dhe kulturën si dhe media-n.

Periudha e implementimit

01/09/2010 deri 28/02/2013

Buxheti

€ 1.070.000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Programi i Arsimit Themelor (BEP)

Përshkrimi i projektit

Synimi kryesor i projektit është përmirësimi i kapaciteteve të shkollave të Kosovës për të siguruar aftësitë e duhura për studentët. Qëllimi kryesor është përmirësimi kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës në sektorin e arsimit dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillorë. Rezultatet kryesore të projektit janë: Komponenta 1 - Rritja e kapaciteteve menaxhuese në mjedis të decentralizuar, duke përmirësuar aftësitë e menaxhimit të drejtorëve të shkollave, bordeve të shkollave dhe Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në fushën e planifikimit, menaxhimit të shkollave dhe sigurimin e cilësisë. Qendrat didaktike dhe trajnuese janë vendosur në nivel komunal për të lehtësuar zhvillimin profesional të menaxherëve dhe mësimdhënësve. Komponenti 2 - Forcimi i Vlerësimit të Rezultateve Mësimore duke përmirësuar kapacitetet për të zhvilluar dhe zbatuar vlerësime të reja të bazuara në shkollë, lidhur me kurrikulat e reja në nivel lokal, komunal dhe qendror. Kjo do të mbështesë krijimin e një sistemi efektiv dhe të besueshëm të vlerësimit të rezultateve të të nxënit të studentëve në këtë mënyrë rritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor. Komponenti 3 - Përmirësimi i shërbimit të trajnimit të mësimdhënësve duke ndihmuar MASHT-in në ofrimin e një shërbimi për reformën e trajnimit të mësimdhënësve, e cila përfshin kërkesat e certifikimit; mbështetjen e themelimit të licencimit të mësimdhënësve të ri nga MASHT, që siguron zhvillim të vazhdueshëm profesional. KEC është përgjegjës për zbatimin e Komponentit 3 dhe për ofrimin e shërbimeve të kërkuara në bazë të dy komponentëve të tjerë. Disa nga shërbimet kryesore të ofruara nga KEC janë:
 • Krijimi i qendrave trajnuese dhe didaktike (DTCs) në secilën komunë.
 • Rritja e kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për të menaxhuar shkollat në mënyrë efektive.
 • Zhvillimi i një strukture të përmirësuar, realiste, dhe e qëndrueshme për menaxhim të shkollave.
 • Rritja e kapacitetit të bordeve të shkollave, këshillevetëe studentëve dhe shoqatave të prindërve për të mbështetur shkollat. Të ndihmojë MASHT-in për zhvillimin e standardeve kombëtare për vlerësimin në bazë shkolle.
 • Sigurimi i një shërbimi për zhvillim profesional të mësimdhënësësve dhe drejtorëve e shkollave në SBA dhe etikën e vlerësimit.
 • Sigurimi i zhvillimit profesional për edukatorët e përzgjedhur në ndërtimin e testimit dhe zhvillimi i një artikull-bankë.
 • Zhvillimi i kapacitetit të Njësisë së Vlerësimit të MASHT-it për të përmbushur përgjegjësitë e veta.
 • Të sigurojë materialet përkatëse mësimore dhe pajisje të qendrave dhe shkollave.
 • Zbatimi i një programi të zhvillimit të mësimdhënësve, që synon zhvillimin e aftësive relevante tek studentët dhe mbështetjen e kurrikulës së re.
 • Rritja e numrit të trajnerëve të kualifikuar dhe ofruesve të trajnimit.
 • Rritja e mundësive për mësimdhënësit për të marrë pjesë në mbështetje në mes të kolegëve, rrjetet profesionale, organizata, dhe hulumtim.
Bashkë-implementues i projektit ishte organizata FHI 360.

Periudha e implementimit

01/09/2010 deri 30/06/2016

Buxheti

€12,600,000

Partnerët dhe Donatorët

USAID

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Grantet për zhvillimin e Shkollave

Përshkrimi i projektit

Projekti ka ofruar grante për shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës për të adresuar rritjen e cilësisë së procesit të mësimdhënies dhe të mësuarit. Shkollat, duke e para-përzgjedhur nga autoritetet lokale, kanë hartuar projekt propozime që kanë pasur për qëllim krijimin e mësimit efektiv dhe të një mjedisi mësimor në arsimin fillor dhe të mesëm. Projektet shkollore kanë mbuluar një gamë të gjerë të ndërhyrjeve, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës me miratimin e lokaleve të caktuara brenda shkollave për krijimin e laboratorëve të shkencave natyrore, IT, muzikë dhe gjuhë të huaja, si dhe sigurimin e pajisjeve të nevojshme për to. Gjithashtu përmes projekteve të tyre, shkollat marrë ndihmënë fushën e mësimdhësies, duke pasuruar kështu edje koleksionet e tyre të bibliotekës. Përdorimi efektiv i pajisjeve dhe librave është monitoruar përmes një metodologjie të unifikuar që përfshin shkollat përfituese, Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe të MASHT-it. Objektivat e përgjithshme të projektit ishin:
 • Forcimi i kapaciteteve të shkollave për të planifikuar dhe menaxhuar burimet për realizimin e vizionit të tyre nëp lidhje me zhvillimin e mjediseve efektive të mësimit.
 • Nxitja e krijimtarisë dhe kapacitetit të mësimdhënësve për të siguruar cilësitë e së nxënit dhe të arsimit gjithëpërfshirës.
 • Përmirësimi vlerësimit të performancës së mësimdhënësve në nivel të shkollës.
 • Krijimi i të mësuarit cilësor dhe i një mjedisi për të përmirësuar performancën e nxënësve.
 • Promovimi i pjesëmarrjes së bordeve të shkollave, prindërve dhe komunitetit në planifikimin e arsimit, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve shkollore.
Rezultatet kryesore:
 1. Mbi 207 shkolla kanë përfituar nga skema e granteve shkollore.
 2. Shkollat kanë forcuar kapacitetet e tyre dhe infrastrukturën për të rritur sukseset e nxënësve, si dhe për të krijuar një mjedis miqësor brenda shkollave për të nxitur kreativitetin e mësimdhënësve dhe kapacitetin për të siguruar cilësi të së nxënit.
 3. Rritja e llogaridhënies dhe pjesëmarrjes me anë të bordeve të shkollave aktive dhe partneriteteve të qeverisë shkollore komunale.

Periudha e implementimit

21/06/2010 deri 30/06/2012

Buxheti

€315,335

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

Personeli

Mbështetja për zbatimin e qasjes tërësektoriale në arsim (SWAp)

Përshkrimi i projektit

Synimi i përgjithshëm i projektit për Asistencë Teknike (AT) ishte për të mbështetur Qeverinë e Kosovës në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të ofrimit të arsimit dhe shërbimeve trajnuese, veçanërisht arsimin parauniversitar, në një perspektivëtë të mësuarit dhe punësueshmërisë gjatë gjithë jetës, në përputhje me qasjen tërësektoriale (SWAp) për arsim, dhe në përputhje me standardet e BE-së.
Rezultatet kryesore: Komponenti 1: Zhvillimi i kapaciteteve të MASHT-it, në nivel qendror dhe komunal: Plani i detajuar i zbatimit për strategjitë e arsimit është hartuar dhe miratuar nga MASHT-i dhe palët e interesuara në nivel lokal; sistemet e komunikimit janë zhvilluar dhe përdorur sistematikisht nga Njësia e Donatorëve të MASHT. Komponenti 2: rishikimi i Kornizës së Kurrikulës së Kosovës; Një grup drejtues i specialistëve për zhvillimin e kurrikulit të njësisë së Kurrikulës së MASHT, Këshilli për Kurrikulë i Kosovës / Këshilli për Kurrikula, Tekste dhe Vlerësim (CCTA) , institucionet e arsimit të lartë kanë fituar trajnim dhe përvojë praktike për rishikimin e Kornizës të Kurrikulës së Kosovës dhe të bëj grupet e ndryshme përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulit të përfshijë masa specifike për të adresuar përfshirjen e minoriteteve në arsim. Komponenti 3: Zhvillimi i Trajnimit të mësimdhënësve: Profili i Kompetencave të Mësimdhënësve, i nevojshëm për vlerësimin e mësuesve, është rishikuar në përputhje me praktikat e mira të vendeve anëtare të BE-së; Një sistem i krediteve në arsimin e lartë me qëllim të njohjes së zhvillimit profesional të mësimdhënësve është e përpunuar.
 • Zhvillimi i një sistemit të kredive në arsimin e lartë të ngjashëm me Sistemin Evropian të Transferit të Kredive (ECTS) me qëllim të njohjes së zhvillimit profesional të mësimdhënësve.
 • Zhvillimin dhe zbatimin e një programi të zhvillimit të kapaciteteve (përfshirë kapacitetet institucionale, organizative dhe njerëzore) të Njësisë së MASHT-it mësimdhënësve Trajnimit dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm sipas rastit.
 • Vendosja e sistemeve të përshtatshme për të mbështetur programin eTrajnimit të Mësuesve.
Kjo AT u zbatuarnga Konsorciumi i udhëhequr nga Cambridge Education Ltd. Rezultatet e ofruara nga projekti për secilin komponent të përfshirë ishin:
 • Asistimi i MASHT-it, në nivel qendror dhe komunal, në zhvillimin e një plani të përllogaritur dhe me afate kohore të veprimit që do të përdoret si një mjet operacional lidhur me strategjitë e sektorit të arsimit.
 • Zhvillimi i kapaciteteve të njësive të MASHT-it (në nivel qendror dhe komunal), në mënyrë për të kryer planin e veprimit të MASHT, përfshirë edhe forcimin e rekomandimeve për fushat kryesore.
 • Ndihma e MASHT-it me krijimin e një kurrikule, dhe të sigurojë mbështetje për Këshillin Shtetëror në lidhje me Kurrikulën e Kosovës.
 • Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të zhvillimit të kapaciteteve (përfshirë kapacitetet institucionale, organizative dhe njerëzore) të Njësisë së Kurrikulës së MASHT-it, anëtarët e Këshillit për Kurrikulë dhe faktorë të tjerë kryesorë sipas nevojës.
 • Organizimi dhe mbështetja e procesit të rishikimit dhe rihartimit të Kornizës së Kurrikulës së Kosovës (KKK).
 • Zhvillimi i udhëzimeve për hartimin dhe zbatimin e kurrikulave të reja bazuar në KKK dhe, pas kësaj, zbatimi i saj.
 • Asistim tek MASHT për të krijuar një grup mentorë / këshilltarë / të arsimit, për të siguruar një sistem të sigurimit të cilësisë në procesin e zhvillimit të kurrikulumit.
 • Rishikimi i Profilit ekzistues të Kompetencave të Mësimdhënësve në bazë të rezultateve të konsultimit dhe të sigurojë mbështetje për MASHT për finalizimin e draftit dhe të miratimit të tij zyrtarë.

Periudha e implementimit

01/10/2009 deri 01/12/2012

Buxheti

€ 2,868,460

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut (EDC/HRE)

Përshkrimi i projektit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) marrë pjesë në projekte të ndryshme rajonale të cilat kanë për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të zbatuar në klasat e tyre parimet e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EDC/HRE). Njëri ndër projektet që KEC ka vazhduar ta implementojë edhe gjatë vitit 2014 është projekti “Human Rights in Action”. Projekti “Human Rights in Action” ka filluar të implementohet në Kosovë nga fillimi i muajit Shtator 2013. Gjatë vitit 2013 është hartuar një pyetësor për të vlerësuar shkallën e zbatimit të parimeve të EDC/HRE nga mësimdhënësit e lëndëve shoqërore të Shkollës së Mesme “Mehmet Isai” në Gjilan, të cilit ishin pjesë e këtij projekti rajonal. Për të pasur një pasqyrë të qartë lidhur me zbatimin e këtyre parimeve në klasa, hulumtuesit e angazhuar nga KEC kërkuan që pyetësori të plotësohet nga 20% e mësimdhënësve dhe 20% e nxënësve të shkollës “Mehmet Isai” në Gjilan. Të dhënat e mbledhura nga pyetësori u prezantuan në takimin e mbajtur me mësimdhënës dhe nxënës të kësaj shkolle më 16 janar 2014. Në këtë takim u diskutuan dhe mundësitë e përfshirjes së këshillit të nxënësve në procese të ndryshme vendim-marrëse të shkollës. Ky raport është bërë publik në webfaqen e rrjetit të projektit “Human Rights in Action” të financuar nga Këshilli i Evropës (CoE) dhe Qendrës Evropiane Wergeland (EWC). Në këtë rrjet është publikuar dhe fletëpalosja, e cila paraqet aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2013/2014 në kuadër të këtij projekti në Kosovë.

Periudha e implementimit

01/09/2009 deri 01/10/2009

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

The European Wergeland Center (EWC)

Personeli

Monitorimi i menaxhimit të financave komunale të arsimit në 5 komuna të Kosovës

Përshkrimi i projektit

Projekti “Monitorimi i menaxhimit të financave komunale të arsimit në 5 komuna të Kosovës” është realizuar në komunat: Istog, Gjilan, Prishtinë, Gjakovë dhe Vushtrri. Një zgjedhje e tillë e komunave është bërë duke u bazuar në dinamikën e pjesëmarrjes së këtyre komunave në procesin e decentralizimit të financave në arsim. Qëllimi i projektit ishte që të krijohet një marrëdhënie e llogaridhënies dhe mbikëqyrjes në mes të administratës publike dhe qytetarëve. Aktivitetet dhe rezultatet kryesore të projektit: 1. Përgatitja e kornizës për monitorim.- KEC në bashkëpunim me ekspertët dhe palët me interes ka përgatitur kornizën e monitorimit, në të cilën janë identifikuar fushat dhe treguesit e monitorimit. 2. Aftësimi i 15 monitoruesve- KEC ka zgjedhur nga 3 përfaqësues në secilën nga 5 komuna e përzgjedhura për t’i përgatitur si monitorues. Të gjithë monitoruesit kanë marrë pjesë në 3 punëtori me temat: • Korrupsioni – kuptimi, format e manifestimit dhe strategjitë për luftimin e tij, • Financat qendrore dhe lokale – grumbullimi dhe shpenzimi me theks të veçantë në financat në arsim, • Korniza e monitorimit – aspekte praktike të monitorimit. 3. Përzgjedhja e shkollave dhe realizimi i fazës së parë të projektit Gjatë vitit 2010, në kuadër të projektit janë realizuar këto aktivitete: 1. Futja e të dhënave nga pyetësorët dhe përpunimi i rezultateve.- Gjatë muajve shkurt dhe mars monitoruesit kanë bërë futjen e të dhënave të pyetësorëve në data bazë dhe përpunimin e tyre me programin SPSS. Rezultatet janë sistemuar sipas kategorive: legjislacioni, planifikimi i buxhetit, të hyrat vetjake dhe ekzekutimi i buxhetit. 2. Organizimi i intervistave gjysmë të strukturuara.- Në secilën komunë janë realizuar intervistat me: • Drejtorin Komunal të Arsimit, • Zyrtarin për financa në DKA, • Dy drejtorë të shkollave, • Kryetarin e këshillit të shkollës, • Kryetarin e këshillit të prindërve në nivel të komunës, • Auditorin e brendshëm të komunës. 3. Analiza e të hyrave buxhetore.- 4. Përgatitja e raportit të hulumtimit dhe prezantimi i të dhënave.- Metodologjia e hulumtimit dhe rezultatet e tij janë përmbledhur në një raport final. Rezultatet e raportit janë prezantuar gjatë tryezave të rrumbullakëta që janë organizuar. Raporti u është dërguar përfaqësuesve të MAShT, DKA-ve, atyre të Bankës Botërore që merren me decentralizimin e buxhetit të DKA-ve, si dhe strukturave të tjera relevante.

Periudha e implementimit

01/09/2009 deri 30/06/2010

Buxheti

€9,820

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Konceptet e Qytetarisë te Nxënësit e Shkollës Fillore në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte të vlerësoj nivelin e të kuptuarit të koncepteve të qytetarisë në mesin e studentëve të Kosovës dhe të përcaktojë modalitetet për ndërhyrje. Qëllimi i përgjithshëm i projektit "Konceptet e qytetarisë në mesin e nxënësve të shkollave fillore në Kosovë" ishte që të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë demokratike në Kosovë. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 • Një hulumtim në të kuptuarit e koncepteve themelore të qytetarisë është realizuar me fëmijët e shkollave në të gjithë Kosovën. 25 shkolla me 1500 nxënës të klasës së 8-të kanë qenë objekt i hulumtimit. Një raport nga hulumtimi ishte përgatitur dhe publikuar. Raporti ishte një bazë për ndërhyrje të ardhshme në këtë fushë.
 • Një manual për mësimdhënësit në edukimin qytetar është zhvilluar. Ajo mbështetet shumë e shumë në rezultatet e hulumtimit, dhe ndihmon mësuesit për të adresuar çështje të rëndësishme në mësimin e shtetësisë. Për të lehtësuar këtë proces, janë organizuar trajnime dhe seanca informative me mësuesit e edukimit qytetar.
Rezultatet kryesore:
 1. Kuptimi i qytetarisë në mesin e fëmijëve të Kosovës vlerësohet nëpërmjet një hulumtimi.
 2. Një manual për edukimin qytetar është prodhuar.

Periudha e implementimit

01/08/2009 deri 30/09/2013

Buxheti

€264.419

Partnerët dhe Donatorët

Rectors' Conference of the Swiss Universities of Applied Sciences (KFH)

Swiss Development Cooperation (SDC)

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Identifikimi i politikave dhe praktikave për Arsimin Gjithëpërfshirës në Ballkan

Përshkrimi i projektit

Objektivi i projektit ishte hartimi dhe analizimi i politikave dhe praktikave eksistuese të para-shërbimit dhe shërbimit të përgatitjes së mësimdhënësve me qëllim për të eksploruar hapësirën për përmirësime në zhvillimin e aftësive, dhe kompetencat e nevojshme për praktika të arsimit gjithëpërfshirës nga mësuesit e arsimit fillor dhe të mesëm. Në vitin 2009, ETF inicioi një studim mbi " Identifikimi i politikave dhe praktikave për Arsimin Gjithëpërfshirës në Ballkan", që është përfunduar në vitin 2010. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti kërkimor ishte për të kontribuar në promovimin e arsimit dhe trajnimin e politikave gjithëpërfshirëse, në vendet e Ballkanit Perëndimor në kontekstet e diversitetit social dhe kulturor. Zbatimi Projekti është ndarë në katër faza: Hartimi i një kuadri konceptual bazuar në rezultatet e hulumtimit bashkëkohorë në fushën e përfshirjes, përgatitjen e mësuesve dhe të menduarit e mësuesve. Identifikimi i hapësirës mes një imazhi të dëshiruar të një mësuesi kompetent për praktikat e arsimit gjithëpërfshirës dhe politikave ekzistuese për trajnimin e mësimdhënpsve të shkollave fillore dhe të mesme. Puna është bërë përmes hulumtimit në zyrë, pyetsorëve dhe misionit të vendit. Hartimi i raporteve të shtatë vendeve të Ballkanit Perëndimor: Kroaci, Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi. Hartimi i raportit ndërmjet vendeve për të sintetizuar gjetjet e studimeve të 7 vendeve. Gjatë 2010-2011 ETF ka kryer Raportin Rajonal "Mësuesit për të Ardhmen". Raporti tërheq së bashku dhe analizon rezultatet e hulumtimit nga raportet e shtatë vendeve. Qëllimi kryesor ishte që të ofrojë dëshmi për përmirësimin e politikave dhe praktikave për zhvillimin e mësimdhënësve në Ballkanin Perëndimor. Rezultatet kryesore:
 1. Metodologjia e përbashkët dhe përshkrimi për raportet e vendeve;
 2. Raportet e vendit;
 3. Kornizat konceptuale për studimin krahasues të raporteve kombëtare;
 4. Raporti përmbledhës

Periudha e implementimit

01/07/2009 deri 01/09/2010

Buxheti

€255,000

Partnerët dhe Donatorët

European Training Foundation (ETF)

Personeli

Avancimi i Pjesëmarrjes dhe Përfaqësimit të Grupeve të Pakicave Etnike në Arsim

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte për të avancuar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve të pakicave etnike në sistemet arsimore në vendet e Ballkanit Perëndimor duke promovuar praktikat e mira dhe mbështetjen e iniciativave lokale. Projekti "Avancimi i pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grupeve të pakicave etnike në arsim", kishte për qëllim fuqizimin e nxënësit, mësuesit dhe prindërit për të ndërtuar iniciativa të cilat avancojnë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e pakicave etnike në arsim fillor (të detyruar). Projekti ka filluar nga hulumtimet kualitative për të kërkuar opinionet e prindërve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit në praktikat aktuale të strategjive të përfshirjes shkollore prind-komunitet të shkollave në lidhje me krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës pjesëmarrës, përkatësisht përpjekjet për të angazhuar prindërit që i përkasin pakicave kombëtare në qeverisje në nivel shkolle. Studimet kombëtare dhe rajonale u botuan në një përmbledhje në gjuhën angleze dhe në gjuhët e rajonit. Rezultatet janë përmbledhur dhe diskutuar në nivel rajonal. Mbledhja e praktikave të mira të aktorëve të arsimit për të reduktuar pabarazinë dhe për të rritur cilësinë e arsimit u zhvillua paralelisht me aktivitetet më lart. Ajo përfshinë një rishikim të llojeve të ndryshme të ndërhyrjeve të zbatuara përmes pjesëmarrjes së aktorëve (nxënësit e shkollave dhe prindërit në veçanti), me qëllim për të çuar përpara gjithëpërfshirjen arsimore dhe cilësinë në nivelin e komunitetit lokal dhe shkollorë, dhe të sigurojë mekanizma për të mësuarit horizontal dhe shkëmbimin e praktikave më të mira duke mbështetur iniciativa të qëndrueshme në nivel institucional dhe lokal. Produkti final ishte një libër me praktikat më të mira. Pas kësaj, komunitetet lokale u angazhuan në aktivitete duke planifikuar për të përcjellur pikëpamjet e tyre mbi përfshirjen dhe cilësinë e programit në nivel lokal. Këto iniciativa lokale, me qëllim të promovimit të përfshirjes dhe cilësisë kulmuan në konferencat rajonale, në të cilat edhe u diskutuan rezultatet e projektit. Rezultatet kryesore:
 1. U ndërtua një rrjetit funksional rajonal për avancimin e gjithëpërfshirjes arsimore ;
 2. U nxorrën informata relevante mbi pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve etnike të minoriteteve në nivel shkollor;
 3. Praktikat e mira për të siguruar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin janë mbledhur dhe shpërndarë;
 4. U inkurajuan iniciativat lokale për përmirësimin e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit.

Periudha e implementimit

19/05/2009 deri 18/05/2011

Buxheti

€391.700

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Parandalimi i Dhunës në mes të bashkëmoshatarëve

Përshkrimi i projektit

Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Të rrisë ndërgjegjësimin e shkollave për çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve;
 • Të ndërtoj një imazhi pozitiv të fëmijëve;
 • Të zvogëloj jo-tolerancën në mesin e fëmijëve dhe mësuesve;
 • Të përcaktojë format e dhunës së bashkëmoshatarëve dhe të rris ndërgjegjësimin në mesin e fëmijëve dhe mësuesve.
Aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit të këtij projekti janë kryer në 10 shkolla fillore, të cilat ishin të gatshme për të marrë pjesë në projekt dhe 3 mësues nga çdo shkollë ishin të përfshirë në trajnime. Ata pritet të shpërndajë njohuritë dhe aftësitë e mësuara në mesin e kolegëve të tjerë. Një koordinator lokal për secilën nga shkollat pjesëmarrëse u emërua në mesin e të diplomuarve të psikologjisë, i cili, në ndërkohë formi organizatën e re- Fondacioni Together Kosova. Projekti ka pasur një "strukturë piramidale". Fillimisht, 30 seminare për mësimdhënës janë organizuar në bashkëpunim me Fondacionin Together Slovenia. Çdo seminar u pasua nga faza e vet të projektit, me qëllime dhe detyra të veçanta. Pas seminareve mësuesit ishin të detyruar për të trajnuar kolegët e tyre të tjerë me ndihmën e koordinatorit lokal. Koordinatori punoni me shkollat, duke u siguruar atyre mbështetje dhe fuqizim kur është e nevojshme. Koordinatori mbikëqyret nga profesionistë nga Fondacioni Together Sllovenia. Rezultatet kryesore:
 • U përgatit dhe u shpërndara një doracak për punë në shkolla për pjesëmarrësit ;
 • Dy seminare u mbajtën me sukses;
 • U zhvillua dhe u zbatua programi shkollor.

Periudha e implementimit

01/02/2009 deri 31/12/2009

Buxheti

€32,050

Partnerët dhe Donatorët

Foundation Together Slovenia

Personeli

Ardita Kabashi

Avancimi i komunikimit me prindër në shkollat e Kosovës

Përshkrimi i projektit

Projekti “Avancimi i komunikimit me prindër në shkollat e Kosovës” është rezultat i një hulumtimi të gjerë për përfshirjen e prindërve në jetën e shkollës, që është bërë në Kosovë në kuadër të një projekti rajonal ku janë përfshirë 539 shkolla fillore të Kosovës. Një nga rekomandimet ka qenë të hartohen procedurat për takime më efektive me prindër. Kështu që ky projekt ka pas për qëllim avancimin e komunikimit në mes të shkollës dhe prindërve. Objektiva specifike e këtij projekti është të hulumtohet nëse janë të dobishme qasjet e reja metodologjike të komunikimit me prindër për pjesëmarrje më të madhe të prindërve në jetën e shkollës. Për këtë arsye janë zgjedhur 6 shkolla të Kosovës, nga të cilat 3 në vise urbane dhe 3 në vise rurale. Secila shkollë i ka zgjedhur nga dy përfaqësues të shkollës, një nga personeli i shkollës (kryesisht vetë drejtori i shkollës) dhe një nga prindërit, të cilët kanë marrë pjesë në një punëtori dy ditore ku janë hartuar procedurat dhe metodologjia e re për komunikim me prindër. Gjatë punëtorisë është dakorduar të hartohet metodologjia dhe procedurat për takime individuale me prindër, të cilat nuk janë praktikë e zakonshme në shkollat e Kosovës. Metodologjia dhe procedurat u janë prezantuar dhe shpërndarë mësimdhënësve të shkollave të përzgjedhura. Nga mësimdhënësit është kërkuar që të mbajnë takime individuale me prindër ku edhe janë monitoruar gjatë këtyre takimeve. Në fund janë mbledhë informata nga mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të përzgjedhura për bashkëpunimin me prindër në përgjithësi dhe dobishmërinë e takimeve individuale duke e përdorur metodologjinë dhe procedurat e zhvilluara.

Periudha e implementimit

01/02/2009 deri 30/11/2009

Buxheti

$11,261

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Promovimi i të Drejtave të Fëmijës në Fushën e Arsimit

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi situatën e të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, duke organizuar veprime të përbashkëta të monitorimit të organizatave të shoqërisë civile në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe lokale dhe ngritjen e kapaciteteve të shkollave për të kontribuar në këtë përpjekje. Projekti kishte dy komponentë kryesorë:
 1. Një sistem për monitorimin dhe raportimin e situatës së të drejtave të fëmijëve është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in dhe autoritetet lokale. 30 shkolla nga Prizreni dhe rajoni i Prishtinës u përzgjodhën. Në ato shkolla procesi i monitorimit përfshinte në mënyrë aktive komitetet shkollore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vëmendje e veçantë i është kushtuar shkollave me numër të konsiderueshëm të nxënësve të pakicave etnike, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nxënësve nga grupet e tjera në nevojë. Përveç kësaj, është zgjedhur një grup kontrolli prej tridhjetë shkollave që përputhen me shkollën e synuar në shumë mënyra, gjithashtu me qëllim të monitorimit të të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit. Pas trajnimit të vëzhguesve të jashtëm dhe monitorimit të shkollave, veprimi i monitorimit është kryer katër herë gjatë jetës së projektit. Raportet vjetore të monitorimit të lejuan krahasimin e rezultateve në mes të dy grupeve të shkollave, me gjendje pak më të mirë në shkollat e synuara për shkak të aktiviteteve të komiteteve shkollore.
 2. Ky veprim përfshiu shumë punë me komitetet e të drejtave të fëmijëve në shkollat e Kosovës, që filloi me krijimin e ri apo mobilizimin e komiteteve ekzistuese, për të vazhduar me ndërtimin e kapaciteteve të tyre për veprim të monitorimit, dhe me aktivitete të vetëdijësimit për ngritjen në fushën e tyre të përgjegjësisë. Në çdo shkollë të synuar, 2-3 mësues /prindër ishin të përfshirë në punën me komisionet, dhe ata gjithashtu kanë përfituar nga aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve të projektit.
Rezultatet kryesore:
 1. U zhvillua një sistem për monitorimin dhe raportimin e gjendjes së të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit.
 2. Kapaciteti i përmirësuar i studentëve të identifikojnë dhe adresojnë rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijëve në sistemin arsimor.

Periudha e implementimit

15/01/2009 deri 15/07/2011

Buxheti

€140,600

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Ardita Kabashi

Kosovision

Përshkrimi i projektit

Projekti Kosovision është një konkurs kombëtar, në të cilën të gjitha shkollat fillore në Kosovë marrin pjesë, më konkretishit, të gjithë nxënësit e klasës së pestë e të gjitha përkatësive etnike. Numri i pjesëmarrësve është 30,000-35,000 në vit. Fëmijët merren me tema të pranishme në ambientin e tyre të menjëhershëm: të jetuarit së bashku, arsimin, ekonominë, infrastrukturën, mjedisin. Nga pikëpamja metodologjike kjo korrespondon me procesin e Edukimit për Qytetari Demokratike ashtu siç është promovuar nga Këshilli i Evropës. Objektivat kryesore të projektit janë rritja e aftësive të pjesëmarrësve të Kosovision Contest për të adresuar çështjet e komunitetit të jetës reale në një mënyrë kreative dhe të përgjegjshme. Qëllimi i projektit ishte që duke filluar nga viti akademik 2014/2015, KOSOVISION CONTEST në një të transformohet në aktivitet të rregullt të arsimit fillor në Kosovë. Në periudhën shtator 2008 - qershor 2014, projekti është financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC),  ndërsa në periudhën shtator 2014-qershor 2017 financimin e bën MASHT-i, në bazë të një marrëveshjeje mirëkuptimi me SDC, me një shumë vjetore prej 93,000 EUR. Projekti vazhdimisht do të përpiqet për të integruar nxënësit Serb në projekt. Rezultatet kryesore: 1. Tre ciklet e KOSOVISION CONTEST kanë përfunduar. 2. Mësuesit janë të aftë për të nxitur pjesëmarrjen e fëmijëve në proceset demokratike. 3. MASHT-i merr masat e nevojshme për të integruar KOSOVISION CONTEST në sistemin e rregullt arsimor.

Periudha e implementimit

06/09/2008 deri 30/06/2017

Buxheti

€ 1.465.132

Partnerët dhe Donatorët

Swiss Development Cooperation (SDC)

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Ardita Kabashi

Krijimi i mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë në ndërtimin e mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës. Projekti është i ndarë në dy komponentë kryesorë. Komponenti për avokim i lidhur me rezultatet 1&2 dhe përbëhet nga aktivitete të ndryshme të ndërgjegjësimit, duke përfshirë konferenca, aktivitete promovuese, si dhe shkëmbimin e informacionit. Në komponentin e saj të trajnimit, projekti u përqendrua në 300 mësues të cilët do të fitonin fuqinë për të lehtësuar krijimin e mjediseve të sigurta në institucionet e tyre. Aktivitetet kryesore të projektit ishin: Aktivitetet ndërgjegjësuese:
 • Organizimi i tryezave të rrumbullakëta, debate, dhe një të drejtë kombëtare;
 • Shpërndarja e materialeve edukative për shkolla të sigurta;
 • Organizimi i aktiviteteve promovuese me bazë në shkollë.
Rrjeti për promovimin e shkollave të sigurta
 • Puna me komitetet shkollore për sigurinë.
 • Zhvillimi i një manuali për komitetet shkollore,
 • Krijimi i komiteteve komunale për sigurinë e shkollës.
Zhvillimi i programit të trajnimit
 • Zhvillimi i konceptit të sigurt shkollor në një mënyrë pjesëmarrëse,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për trajnerë,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit.
Kapacitete për krijimin e mjediseve të sigurta shkollore
 • Sigurimi i një program trajnimi 5-ditorë për 30 trajnerë,
 • Sigurimi i një programi 2- ditorë për 300 mësues dhe monitorimit.
Rezultatet kryesore:
 1. Ndërgjegjësimi i përmirësuar mbi rolin dhe rëndësinë e krijimit të mjediseve të sigurta, jo të dhunshme dhe humane në institucionet arsimore.
 2. U ndërtua një rrjet më i sigurt, i qëndrueshëm dhe i fuqishëm për promovimin dhe zbatimin e një koncepti të shkollës.
 3. U zhvillu programi i trajnimit për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve vendore për zbatimin e idesë së shkollave të sigurta.
 4. U ndërtuan kapacitete për zbatimin dhe promovimin e një mjedisi shkollor të sigurt, jo të dhunshëm dhe miqësorë.

Periudha e implementimit

01/09/2008 deri 31/08/2009

Buxheti

€62,895

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Cilësia e arsimit në Rajonin e Dukagjinit

Përshkrimi i projektit

Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me organizatat Avsi (Itali) dhe Cesal (Spanjë) gjatë vitit 2009 zhvilluan një hulumtim në rajonin e Dukagjinit, respektivisht në komunat: Pejë, Gjakovë, Klinë, Istog, Rahovec, Junik, Deçan, Malishevë. Në këtë hulumtim janë përfshirë shumica e shkollave të këtyre komunave. Nga shkollat e përzgjedhura në hulumtim kanë marrë pjesë të gjithë mësimdhënësit dhe drejtorët. Për të realizuar këtë hulumtim sa më mirë, si përkrahje logjistike janë përfshirë edhe dy Qendrat Didaktike, ajo e Gjakovës dhe Pejës. Kjo ka ndihmuar që shpërndarje dhe grumbullimi i pyetësorëve të bëhet nga stafi i Qendrave Didaktike. Numri i përgjithshëm i mësimdhënësve të përfshire në këtë hulumtim është 1277 nga rajoni i Pejës dhe 1492 nga ai i Dukagjinit, ndërsa numri i drejtorëve është 111. Bashkëpunimi i mirë në mes të gjitha palëve të përfshira në këtë hulumtim ka bërë që realizimi i tij të jetë në nivel të kënaqshëm. I gjithë ky projekt ka rezultuar me një raport mjaft voluminoz, me shumë të dhëna dhe me disa rekomandime të cilat iu kanë prezantuar pastaj të gjitha palëve me interes. Përveç këtij raporti, në kuadër të këtij hulumtimi janë organizuar aktivitete me qëllim ngritjen e kapaciteteve të Qendrave Didaktike.

Periudha e implementimit

01/09/2008 deri 01/09/2008

Buxheti

€7,000

Partnerët dhe Donatorët

AVSI-CESAL

Personeli

Trajnim nga PCM për MBPZHR

Përshkrimi i projektit

Cikli i projektit trajnim i menaxhimit  për zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) është realizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) gjatë 15 javëve të punës interaktive. Për të arritur më të mirë rezultatet e parashikuara të projektit, një strategji me dy pista është aplikuar: Teoria dhe pjesa trajnuese: një projekt simulim u zhvillua në disa faza gjatë seancave të kontaktit ("Institucioni dhe ndërtimi i kapaciteteve të Qendrave Këshilluese Rajonale"); Praktika - Studentët u ndanë në katër grupe dhe u trajnuan duke shkruar një propozim konkret të projektit. Të dy trajnime dhe pjesa praktike dëshmuan shumë diskutime që ndodhën në mes trajnerëve dhe nxënësve, por edhe në mesin e studentëve, me disa moderime nga trajnerët, në procesin e ndërtimit të projekt propozimeve. Ka pasur edhe disa prezantime nga trajnerët dhe nga ana e pjesëmarrësve (prezantimi i projekt propozimeve me faza). Agjencia zbatuese dhe trajnerët bënë të gjitha materialet për punë në dispozicion të të trajnuarve në mënyrë të vazhdueshme në formë elektronike përmes platformës web, dhe në formë të shtypur gjatë seancës plenare dhe në grupe pune.

Periudha e implementimit

09/06/2008 deri 05/12/2008

Buxheti

€7,000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Mentorimi i projekteve për përkrahje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Përshkrimi i projektit

Objektivë kryesore e këtij projekti ishte përmirësimi i kapaciteteve implementuese të të tri organizatave që zbatojnë projektet për përkrahje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Aktivitetet e projektit ishin: • Raportimi mujor i qendrave • Vizitat në terren • Organizimi i takimeve në mes të Qendrave • Trajnimi i mësimdhënësve që punojnë në Qendra • Trajnim me mësimdhënësit e shkollave publike • Shtypi i një fletëpalosjeje Të arriturat kryesore të Projektit ishin: • Organizatat joqeveritare: Shoqata “Durmish Aslano” në Prizren, OJQ “Qendra e Komunitetit Ashkali” në Dubravë dhe Bethany Christian Services (BCS) në Gjakovë, është dashur për çdo fundmuaj të paraqesin një lloj raporti për punën dhe zhvillimin e aktiviteteve. Këto raporte janë shkrirë në një raport të vetëm që ka qenë një pasqyrë e mirë e zhvillimit të projektit. Raporti, ka qenë edhe një lloj “mbikëqyrësi / stimuluesi” që aktivitetet të zhvillohen në kohën e paraparë. • Vizitat në terren të organizuara nga KEC, kanë pasur për qëllim vështrimin nga afër të zhvillimit të aktiviteteve. Cak i këtyre vizitave nuk kanë qenë vetëm OJQ-të implementuese e projektit, mirëpo të gjitha palët përfituese, partnerët, me fjalë tjera të gjitha palët e përfshira. Kjo gjithashtu ka ndihmuar që të kemi një pasqyrë më reale të mbarëvajtjes së aktiviteteve. • Si e arritur tjetër e këtij projekti është organizimi i disa takimeve të përbashkëta me përfaqësuesit e tri qendrave, përkatësisht tri OJQ-ve, implementuese të projektit. Gjatë këtyre takimeve ka pasur shkëmbim të përvojave dhe kanë dalë iniciative të reja për ta zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme që kontribuojnë në fushën e arsimit për komunitetet RAE. • Në përmbushjen sa më të mirë të objektives së këtij projekti ka ndikuar organizimi i trajnimeve, qoftë me stafin e qendrave/OJQ-ve, ashtu edhe me mësimdhënësit tjerë të shkollave publike që punojnë me fëmijët e komuniteteve RAE. Këto trajnime kanë ndikuar në ngritjen e kapaciteteve të këtyre qendrave, dhe në të njëjtën kohë i kanë pajisur ata me njohuri për metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe kanë kontribuar në zhdukjen dhe zvogëlimin e paragjykimeve, stereotipave dhe diskriminimit. Për këtë qëllim në kuadër të këtij projekti, dhe në kuadër të kësaj fushate kundër diskriminimit dhe segregacionit është hartuar dhe publikuar një fletëpalosje.

Periudha e implementimit

15/03/2008 deri 31/12/2008

Buxheti

€9.123

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi për qytetarë të ndarë

Përshkrimi i projektit

Ky hulumtim është pjesë e një projekti më të madh titulluar “Edukim i ndarë-qytetarë të ndarë?” i cili u realizua në tetë vende: Bosnje dhe Hercegovinë, Estoni, Kazakistan, Kosovë, Latvi, Rumani, Sllovaki dhe Taxhikistan. Hulumtimi u koordinua nga Rrjeti i Qendrave për Politika të Arsimit (NEPC) me seli në Kroaci, ndërsa aktivitetet hulumtuese në Kosovë u zhvilluan nga Qendra për Arsim e Kosovës. Hulumtimi filloi me dy intervista në fokus grupe, një i përbërë nga nxënësit shqiptarë, ndërsa tjetri nga nxënësit serbë. Pastaj, u zhvillua një anketë me 597 nxënës dhe 94 mësimdhënës nga shkollat me mësim në gjuhën shqipe dhe ato me mësim në gjuhën serbe. Në bazë të analizës së bërë janë dhënë këto rekomandime:
 1. Institucionet e Kosovës duhet të respektojnë të gjitha të drejtat e veçanta që garanton Kushtetuta dhe Ligji për të ndihmuar integrimin e komunitetit serb në sistemin e arsimit në Kosovë, duke përdorur edhe masa nxitëse aty ku quhet e arsyeshme.
 2. Duke mos cenuar të drejtën e komunitetit serb që t’i shfrytëzoje planet dhe programet e Republikës së Serbisë, përderisa ato nuk janë në kundërshtim me parimet e bashkëjetesës dhe koekzistencës paqësore, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë duhet të ofrojë mundësinë e zyrtarizimit të këtyre përmbajtjeve, duke i përfshirë ato në planin dhe programin mësimor të Kosovës për mësim në gjuhën serbe.Fëmijëve dhe të rinjve të të gjitha komuniteteve duhet t’u ofrohet mundësia që të mësojnë më shumë për perspektivat e komunitete tjera. Kjo mund të arrihet përmes qasjes shumëperspektive ndaj mësimdhënies së historisë, ku fëmijët, përveç interpretimit të ngjarjeve historike nga aspekti kombëtar, mund të mësojnë edhe për këndvështrimet e komuniteteve të tjera në raport me ngjarjet e njëjta.
 3. Mësimi i gjuhës së mjedisit në baza fakultative është një instrument tjetër për ndërtimin e mirëkuptimit në mes të të rinjve të komuniteteve të ndryshme etnike, si dhe organizimi i aktiviteteve mësimore dhe jashtmësimore të përbashkëta.

Periudha e implementimit

10/01/2008 deri 28/02/2008

Buxheti

€5,341

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Ardita Kabashi

WBC-INCO.NET Koordinimi i Politikave Kërkimore me Vendet e Ballkanit Perëndimor

Përshkrimi i projektit

Objektivat kryesore të WBC-INCO.NET ishin në mbështetje të dialogut bi-rajonal midis BE-së, vendeve të lidhura me FP7 dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor (WBC) dhe për të rritur pjesëmarrjen e hulumtuesve të WBC-së në projektet evropiane dhe masat strukturore. Konsorciumi ka përfshirë 29 partnerë. Midis tyre ishin ministritë për shkencën, si dhe ministritë e ekonomive nga Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Përveç kësaj, ministritë nga Austria, Bullgaria, Gjermania, Greqia, Sllovenia dhe Turqia morën pjesë në konsorcium për të shtuar masë kritike dhe vrull. Dimensioni politik në nivel bi-rajonal është ndërthurur ngushtë me Platformën Drejtuese për Kërkimin WBC, që zbatohet nën Presidencën Austriake të BE-së së bashku me Këshillin e Evropës-në 2006. WBC-INCO.NET gjithashtu ka përkrahur dialogun brenda rajonit dhe shkëmbimin e informacionit me Drejtoritë e Përgjithshme dhe aktorët ndërkombëtare, të tilla si UNESCO apo Banka Botërore. Dialogët janë arsyetuar me disa inpute analitike. Për këtë qëllim, institucionet e larta kanë marrë pjesë në WBC-INCO.NET. Ajo kishte për qëllim, të identifikoj fushat kërkimore në mënyrë përfshirëse dhe gjithëpërfshirëse. Për më tepër, WBC-INCO.NET  ka monitoruar zonat e kërkimit të identifikuara në programet e ardhshme dhe pjesëmarrjen e hulumtuesve të WBC në projekte bashkëpunuese të FP7. Modelet ekzistuese të bashkëpunimit janë analizuar nga metodologjitë e rrjetit social dhe pengesat e bashkëpunimit të eksploruara nga hetimet empirike. WBC-INCO.NET gjithashtu është fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve dhe lehtësimin e mundësive për rrjetëzim në mes të hulumtuesvepër të rritur një njohje më të mirë ndërkombëtare të potencialeve ekzistuese në WBC. Disa nga NPC organizata evropiane të njohura dhe agjensitë e hulumtimit kanë angazhuar kapacitetet e tyre për t'u bashkuar në WBC-INCO.NET dhe për të mbështetur integrimin e rajonit WBC në zonën e hulumtimeve në arsim.

Periudha e implementimit

01/01/2008 deri 30/04/2014

Buxheti

€3,048,470

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Ndërveprimi midis zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe ndryshimeve teknologjike: dëshmi nga Ballkani Perëndimor (GDN)

Përshkrimi i projektit

Ky studim trajton lidhjen midis ndryshimit teknologjik në Ballkanin Perëndimor. Është konstatuar që firmat që janë objekt i ndryshimeve teknologjike kanë rritje në kërkesë të aftësi vedhe një mekanizëm për të akomoduar këtë kërkesë është duke ofruar trajnime shtesë për fuqinë punëtore e tyre. Për të testuar këtë propozim të dhëna janë nxjerrë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim nga valët 2002 dhe 2005. Vlerësimet janë përdorur për të analizuar ndikimin e ndryshimit teknologjik mbi incidencën e trajnimit dhe intensitin. Gjetjet e kësaj analize tregojnë se firmat që i nënshtrohen ndryshimit teknologjik kanë me të vërtetë më shumë gjasa për të ofruar trajnim dhe ka disa prova se ato ofrojnë një intensitet më të madh të trajnimit. Kjo lidhje pozitive midis ndryshimit teknologjik dhe trajnimit sugjeron se një mënyrë për të trajtuar trajnimet për nën-investimeve në Ballkanin Perëndimor është duke rritur stimujt për firmat për të ndërmarrë ndryshime teknologjike.

Periudha e implementimit

01/01/2008 deri 31/12/2008

Buxheti

$9,995

Partnerët dhe Donatorët

GDN/CERGE-EI Foundation

Personeli

Petrit Tahiri

Shoqëria civile për pjesëmarrje të shtuar në arsim (CSIP)

Përshkrimi i projektit

Objektivi specifik i projektit ishte mobilizimi i burimeve lokale për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve nga grupet e pafavorizuara në arsimin parashkollor dhe arsimin fillor duke forcuar kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile për t'u angazhuar në bashkëpunim me prindërit, shkollat, si dhe autoritetet lokale e qëndrore. Projekti u përqëndrua në forcimin e kapaciteteve të organizatave partnere për të përmirësuar qasjen në arsimin parashkollor dhe arsimin e detyrueshëm për fëmijët nga grupet në nevojë, përfshirë fëmijët e familjeve me të ardhura të ulëta, me aftësi të kufizuara, pakicat, dhe kështu me radhë. Përfituesit kryesorë të projektit ishin dy shoqatat lokale, Bashkimi i Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës (SBASHK) dhe Shoqata Kosovare për Njeriut dhe të Drejtave të Fëmijës (KAHCR), ndërsa roli i dy partnerëve të tjerë të projektit, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC ) dhe Shoqata internacionaleHap pas Hapi (ISSA), ishte që të ofrojnë ekspertizë për të ndërtuar një rrjet të fortë dhe të qëndrueshëm të organizatave të arsimit. Aktivitetet kryesore ishin: Ndërtimi i kapaciteteve organizative dhe të menaxhimit të shoqatave partnere; trajnim specifik i fokusuar në ndryshimet organizative dhe zhvillim, aftësi të planifikimit me pjesëmarrje (PCM), monitorimi dhe vlerësimi; dhe konsulence në bazë të nevojave të shoqatave partnere. Vendosja e një Rrjeti të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile nga Kosova dhe për të zhvilluar strategjinë e saj afatshkurtër. Ngritja e kapaciteteve të partneritetit me organizatat që mbrojnë dhe të angazhohen në analizat e politikave me autoritetet qendrore dhe lokale, duke siguruar një trajnim të duhur. Hartimi i politikave që lidhen me pjesëmarrjen dhe mbajtjen në arsim. Trajnimi i 500 anëtarëve të SBASHK dhe KAHCR për të drejtat e fëmijëve, anti-paragjykim dhe avokim në nivel lokal. Rezultatet kryesore:
 1. Është ndërtuar një rrjet strategjik që funksionon midis tre partnerëve lokal (KEC, SBASHK dhe KAHCR).
 2. Politikat në lidhje me pjesëmarrjen dhe mbajtjen në arsimin fillor janë formuluar në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe lokale.
 3. Anëtarët e SBASHK dhe KAHCR kanë kapacitet për të ndikuar në pjesëmarrjen në arsim në nivel lokal.

Periudha e implementimit

06/02/2007 deri 06/08/2008

Buxheti

€309,343

Partnerët dhe Donatorët

European Union

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi multi/ndër–kulturor

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit Arsimit Multi-kulturor ishte krijimi i një mendimi të ri mbi rolin dhe rëndësinë e arsimit dhe edukimit cilësorë për të drejtat e njeriut dhe të fëmijëve për prosperitetin e shoqërisë kosovare, edukimit aktiv për paqe si parakusht kryesor për zhvillimin e qytetarëve e Kosovës, pa dallim etnie, race, feje, pikëpamjeve të tyre sociale, politike, ekonomike, gjinore apo ndonjë përkatësie tjetër. Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Rritja e vetëdijesimit për rolin dhe rëndësinë e edukimit multikulturor;
 • Zhvillimi i kapaciteteve lokale për arsim multikulturor;
 • Zhvillimi i një manuali për edukimin multikulturor;
 • Zhvillimi i aktiviteteve multikulturore dhe multietnike;
Aktivitetet kryesore ishin:
 • Zhvillimi i programit ToT (trajnimi i trajnerëve);
 • Organizimi i TOT me trajnerët e programit "Edukimi për të Drejtat e Fëmijëve";
 • Trajnimi i mësuesve të angazhuar kryesisht në shkencat sociale në përputhje me programin e "edukimit multikulturor";
 • Zhvillimi i manualit për arsimin multikulturor;
 • Zhvillimi i kurrikulës në arsimin multikulturor,
 • Organizimi i ngjarjeve sociale multikulturore.
Rezultatet kryesore:
 1. 25 këshilltarë për të drejtat e fëmijëve janë përfshirë në ToT (Trajnim i Trajnuesve);
 2. 120 mësues ishin të angazhuar kryesisht në shkencat sociale dhe janë trajnuar në përputhje me programin e "edukimit multikulturor";
 3. Janë mbajtur aktivitete të ndryshme shoqërore në bazë të edukimit multikulturor në vende të ndryshme në Kosovë;
 4. U organizuan  10 diskutime dhe debate për edukimin multikulturor;
 5. U hartua doracaku për arsimin multikulturor;
 6. U hartua kurrikula për arsimin multikulturor;
 7. Planet mësimore për arsimin multikulturor janë zhvilluar dhe janë shpërndarë për mësuesit.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2015

Buxheti

€73.066

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Association of the Education of Adults in Kosovo

DVV International

Personeli

Edukimi për Drejtësi Shoqërore

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte promovimi i barazisë dhe diversitetit në sistemin e arsimit në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet e aktorëve në fushën e drejtësisë sociale. Programi "Edukimi për Drejtësi Shoqërore", ishte një program trajnimi që kishte për qëllim krijimin e vetëdijesimit kritik për të kuptuar diversitetin kulturor, gjuhësor dhe etnik si vlera njerëzore. Pranimet e të tjerëve pa ndonjë paragjykim, duke qenë tolerant dhe të hapur, duhet të jenë tipare thelbësore të çdo qytetari dhe kusht për krijimin e një shoqërie demokratike. Një qasje e tillë i lejon çdo qytetari të pranohet dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në aspektin individual, social dhe institucional. Aktivitetet kryesore ishin:
 • Përkthimi i manualit për “Edukimi për Drejtësi Shoqërore”;
 • Ofrimi i ToT (Trajnim i Trajnerëve);
 • Ofrimi i trajnimeve në terren;
 • Organizimi i ngjarjeve sociale me mësuesit dhe fëmijët;
Rezultatet kryesore ishin:
 1. Manuali për arsimin e Drejtësisë Shoqërore i përkthyer në gjuhën shqipe.
 2. Ndërtimi i kapaciteteve e trajnimit në fushën e drejtësisë sociale;
 3. U trajnuan mësuesit, administratorët e shkollave dhe studentët nga komunitetet e ndryshme;
 4. U organizuan ngjarjet shoqërore me fëmijë.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2011

Buxheti

€50,629

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Banka Botërore

US Embassy

OSCE Mission in Kosovo

Personeli

Avancimi i Përfshirjes dhe Cilësisë në Arsim

Përshkrimi i projektit

Projekti " Avancimi i Përfshirjes dhe Cilësisë në Arsim në Evropën Juglindore", ishte një projekt kërkimor ndërkombëtar i mbështetur nga Programi për Mbështetjen e Arsimit të Institutit për Shoqëri të Hapur. Ky projekt përkon me vendimin e përfaqësuesve të OSI-lidhur me 10 vendet e Evropës Juglindore (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Rumania dhe Serbia). Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Të kuptuarit më të mirë të shkaqeve të pabarazive në cilësinë dhe barazinë e arsimit, duke kryer studime kombëtare të drejtorëve të shkollave;
 • Të mbështesë iniciativa të qëndrueshme në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal për të përmirësuar cilësinë dhe përfshirjen.
Aktivitetet e projektit ishin të ndara në tri grupe:
 • Hulumtim kombëtar i drejtorëve të shkollave për të zbuluar aftësitë, vlerat, qëndrimet dhe praktikat e tyre;
 • Hulumtim kombëtar i nevojave të prindërve, pritjet dhe përvojat e tyre në lidhje me përpjekjet e shkollave drejt angazhimin e tyre në jetën e shkollës;
 • Hulumtim i veprimit për të filluar iniciativa të reja me bazë në komunitet dhe për të dokumentuar iniciativat ekzistuese te cilat janë të rëndësishme në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe përfshirjen.
Rezultatet kryesore:
 1. Hulumtimi dhe raportet e hulumtimit mbi kapacitetet, vlerat, qëndrimet dhe veprimet e drejtuesve të shkollave ndaj avancimit të gjithëpërfshirjes arsimore dhe cilësisë në nivel shkolle në tetë vendet e Evropës Juglindore;
 2. Tridhjetë projekte kërkimore të kryera në 10 vendet e Evropës Juglindore me përfshirjen e rreth 800 deri ne 2000 pjesëmarrës, duke përfshirë nxënësit, prindërit dhe mësuesit dhe raportet e lidhura.
 3. Vëllimenë gjuhët lokale mbi rezultatet e hulumtimeve kombëtare të drejtorëve të shkollave, si dhe rezultatet e hulumtimit të veprimit me pjesëmarrje.
 4. Një vëllim sintezë rajonal i gjetjeve të hulumtimit të studimit dhe të veprimit në gjuhën angleze.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2010

Buxheti

600,000

Partnerët dhe Donatorët

SOROS Foundation

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi, themelimi dhe monitorimi i strukturave që luftojnë korrupsionin

Përshkrimi i projektit

Synimi i projektit ishte rritja e transparencës dhe reduktimi i praktikave korruptive në shoqëri përmes promovimit të qytetarisë aktive dhe mobilizimit të qytetarëve kundër korrupsionit. Qëllimi kryesorë i projektit është ngritja e vetëdijes në mes të qytetarëve për rrezikun nga korrupsioni, si dhe rëndësinë dhe mënyrat e luftimit të tij. Aktivitetet e projektit ishin: • Përgatitja e materialeve të trajnimit, • Organizimi i 10 trajnimeve 2-ditore për 300 përfaqësues të institucioneve, komunitetit, shoqërisë civile, shoqatave rinore në 10 vende të Kosovës, • Organizimi i 7 tryezave të rrumbullakëta mbi luftën kundër korrupsionit. • Organizimi i programeve rinore në radio dhe TV për luftimin e korrupsionit, • Organizimi i javës kundër korrupsionit në 7 regjione, • Përgatitja dhe shtypja e fletëpalosjeve mbi luftën kundër korrupsionit. Të arriturat kryesore të Projektit ishin: 1. Ndërtimi i kapaciteteve brenda institucioneve dhe komunitetit për edukimin kundër korrupsionit. KEC në bashkëpunim me AKK kanë përgatitur materialet për të gjitha seancat të cilat janë prezantuar gjatë trajnimeve 2-ditore. Përveç materialeve, KEC ka shpërndarë dhe librin “Edukimi kundër korrupsionit” për të gjithë të interesuarit të cilët kanë shprehur interesim për të përfituar më shumë informacion rreth korrupsionit dhe mënyrën e përfshirjes së idesë kundër korrupsionit në lëndët e shkencave shoqërore të shkollave të mesme. Materialet e shpërndara mund të shërbejnë si informacion bazë për një gamë të gjerë të qytetarëve të interesuar për të kuptuar dhe përfshirë atë në aktivitetet e ndryshme anti-korrupsion. KEC në bashkëpunim me AKK kanë udhëhequr 12 seminare 2-ditore në mbarë Kosovën, në të cilat kanë marrë pjesë 309 përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Në projekt ishte planifikuar që të organizohen 10 seminare, mirëpo numri i vogël i pjesëmarrësve në trajnime imponoi organizimin edhe të 2 seminareve tjera për të arritur indikatorin e 300 pjesëmarrësve në trajnime që ishte prezantuar në projekt. KEC ka organizuar 8 tryeza të rrumbullakëta. 2. Ngritja e vetëdijes te të rinjtë mbi shkaqet dhe pasojat e korrupsionit, përmes organizimit të “Javës kundër korrupsionit”. KEC në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatave rinore dhe disa OJQ lokale ka organizuar javën e luftës kundër korrupsionit në 7 qendrat e Kosovës. Java e luftës kundër korrupsionit është organizuar nga 24 qershori deri më 1 korrik në Prizren, në Istog, në Gjakovë, në Gjilan dhe në Mitrovicë, ndërsa nga 27 qershori deri më 5 korrik është organizuar në Ferizaj dhe në Prishtinë. Aktivitetet që janë organizuar gjatë javës kundër korrupsionit janë: • Shpërndarja e fletëpalosjeve dhe posterëve • Anketa me qytetarë • Veshja e bluzave me moto “Stop korrupsionit” • Deklaratat anti-korrupsion të qytetarëve të prezantuara në TV • Tryeza të rrumbullakëta • Seminar me të rinjtë • Gara për esenë më të bukur të punuar nga nxënësit e shkollave të mesme • Ekspozita të Artit Figurativ • Pjesëmarrja në emisione të radios dhe TV • Shpërndarja e ligjit kundër korrupsionit

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 30/09/2007

Buxheti

$23,140

Partnerët dhe Donatorët

Advocacy, Training and Resource Center (ATRC)

USAID

Personeli

Qendra për Përsosshmëri në Mësimdhënje

Përshkrimi i projektit

Objektivi specifik i këtij projekti ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në Universitetin e Prishtinës, duke krijuar një mekanizëm dhe sistem për zbatimin e strategjive moderne të mësimdhënies, metodologjive dhe risive duke u siguruar stafit mundësitë për zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive të mësimdhënies. Konsorciumi i projektit ka dorëzuar më shumë se sa ishte parashikuar në dokumentin e projektit me të paktën 30%, në sajë të shfrytëzimit efikas të burimeve dhe bashkëpunimit të qetë në mes të partnerëve të projektit. Projekti ka krijuar një grup bazë të 12 trajnerëve të mësimdhënësve, në vend të 10, ka zhvilluar katër module trajnimi në vend të dy, dhe dërgit katër seminare trajnimi në vend të dy, pra, është bërë rritja e numrit të pjesëmarrësve në punëtori me 40% në asnjë kosto shtesë. Nga ana tjetër, të gjitha aktivitetet e tjera, si ndërtimi i partneritetit të qëndrueshëm me partnere, qendrat Didaktike, rekrutimi dhe trajnimi i stafit, zhvillimi i procedurave, dy vizitat studimore dhe blerja e librave për Qendrën e bibliotekës janë zbatuar ashtu siç është paraparë. Informatat kthyese pranuar nga të trajnuarit dhe menaxhimi i Universitetit ishin të shkëlqyera. Qendra vazhdoi të veprojë përtej periudhës së projektit, por me punë më pak të suksesshëm për shkak të mungesës së mbështetjes nga menaxhmentet e Universitetit. Projekti është implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Universitetin e Nuremberg, Universiteti i Prishtinës dhe Akademia Pedagogjike - Linz.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 01/01/2008

Buxheti

$202,273

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Përfshirja e Komunitetit Romë në arsim

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte për të lehtësuar zhvillimin e Strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komponentën e Edukimit 2007-2017 në Kosovë. Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim është një nga komponentët e një strategjie më të plotë për integrimin e këtyre komuniteteve në Kosovë, e cila është duke u zhvilluar nën mbikëqyrjen e Zyrës së Kryeministrit të Kosovës. Hartimi i strategjisë në fushën e arsimit është sponzoruar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Procesi i zhvillimit të komponentit të arsimit është koordinuar nga Qendra për Arsim të Kosovës (KEC) dhe është karakterizuar me një pjesëmarrje të gjerë të të gjitha palëve të përfshira: qeveria, përfaqësues të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, shoqërisë civile, partive politike, organizatave ndërkombëtare të angazhuara në të drejtat e fëmijëve dhe të njeriut (OSCE dhe UNICEF), etj, të cilët u angazhuan në përpjekje të vazhdueshme për arritjen e konsensusit në të gjitha çështjet kyçe. Zhvillimi i këtij dokumenti është ndikuar nga fakti se Qeveria e Kosovës ka zhvilluar tashmë dhe miratuar Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit para universitarë për vitet 2007-2017. Të dyja këto dokumente theksojnë përfshirjen para- universitarë në arsim duke ofruar mundësi të barabarta për e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim. Ky plan strategjik ka paraparë 25 masa të cilat edhe më tej mund të hartohen në dhjetëra projekte konkrete me të cilat mund të arrihet përmbushja e misionit të kësaj Strategjie. Dokumenti u miratua nga Ministria e Arsimit në tetor t ë vitit 2007.

Periudha e implementimit

01/12/2006 deri 30/11/2008

Buxheti

€32,775

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Strategjia për riorganizimin e SHCK

Përshkrimi i projektit

Në kuadër të këtij projekti KEC i ka ofruar mbështetje profesionale Ministrisë së Shërbimeve Publike në procesin e zhvillimit të Strategjisë së Shërbimit Civil të Kosovës 2007-2012. Mbështetja ka qenë e reduktuar në fasilitimin e punëtorive të planifikimit dhe në aspektet metodologjike të procesit të planifikimit, ndërsa, në aspektin përmbajtjesor puna është kryer nga një këshill i ekspertëve i themeluar nga Ministria.

Periudha e implementimit

20/03/2006 deri 01/11/2006

Buxheti

€6,570

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Vlerësimi i projekteve për përkrahje të arsimimit të komuniteteve RAE për periudhën 2006-07

Përshkrimi i projektit

Objekt i vlerësimit kanë qenë projektet e KFOS-it të fokusuara në arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë realizuar gjatë viteve 2006 dhe 2007 nga tri organizata joqeveritare:  Shoqata “Durmish Aslano” në Prizren, OJQ “Qendra e Komunitetit Ashkali” në Dubravë dhe Bethany Christian Services (BCS) në Gjakovë. Është shfrytëzuar metoda e analizës cilësore që është realizuar përmes studimit të dokumentacionit të projekteve, vizitave në terren dhe takimeve me të gjithë faktorët relevantë në implementimin e projekteve.  Nga faktet e mbledhura mund të nxjerrët përfundimi se projektet e financuara nga KFOS i kanë kontribuar arritjes së synimit të tyre të përbashkët – përmirësimit të integrimit të fëmijëve të komuniteteve përfituese në shoqëri.

Periudha e implementimit

18/02/2006 deri 15/03/2006

Buxheti

€1,880

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Zhvillimi i Strategjisë për Edukimin e Përgjithshëm

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij veprimi ishte për të lehtësuar zhvillimin e Strategjisë së Përgjithshme të Arsimit për Kosovën 2007-2017. Një seri e punëtorive me pjesëmarrje të gjerë nëpër nivele të ndryshme arsimore, nisën nga identifikimin i dobësive dhe fuqive, zbuluar nga fushat që do të trajtohen, përcaktuan vizionin dhe misionin e strategjisë, objektivat strategjike të zhvillimit dhe në fund dhëna masa dhe veprime konkrete të cilat do të avancojnë sistemin arsimor në vitet e rëndësishme që do të vijnë për shoqërinë kosovare. Këto masa u bënë edhe më tej më funksionale në plan të detajuar të veprimit dhe buxhetit për vitet 2007 - 2012. Roli i KEC ishte për të siguruar mbështetje të përgjithshme për procesin, duke përfshirë ekspertizën dhe logjistikën. Ky dokument strategjik është miratuar nga Qeveria e Kosovës në prill 2007 dhe shërben si bazë për koordinimin e donatorëve në sektorin e arsimit. Në vijim të procesit të zhvillimit të Strategjisë, KEC ka përgatitur një kornizë gjithëpërfshirëse të monitorimit për Ministrinë e Shkencës, Arsimit dhe Teknologjisë, e cila ka dhënë një mjet për monitorimin e zbatimit të masave strategjike dhe arritjen e objektivave strategjike.

Periudha e implementimit

01/01/2006 deri 30/06/2007

Buxheti

€151,130

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Petrit Tahiri

Arsimi bazik cilësor në funksion të zhvillimit njerëzor

Përshkrimi i projektit

Ky hulumtim ka për pasur qëllim që, mbi bazën e zbulimeve të bëra, të formulohen një serë rekomandimesh, me të cilat do të nxiten aktivitete dhe veprime në ndërtimin e një sistemi funksional të arsimit cilësor për të gjithë në Kosovë. Objektivat kryesore të hulumtimit ishin: • Të konstatojë cilësinë e infrastrukturës, kurrikulit/teksteve shkollore, si dhe të mësimdhënies dhe të nxënit në arsimin bazik të Kosovës • Të jep një informacion të sistematizuar e të besueshëm për gjendjen dhe cilësinë e arsimit bazik në Kosovë • Të konstatojë ndikimin cilësisë së arsimit bazik në zhvillimin njerëzor • Të organizojë një debat konstruktiv në funksion të sigurimit të Arsimit Cilësor për të Gjithë në Kosovë që do të ketë impakt në zhvillimin njerëzor dhe të kapitalit social të Kosovës Rezultatet e hulumtimit janë prezantuar në Konferencën ndërkombëtare e zhvilluar në muajin nëntor 2006, kushtuar Strategjisë zhvillimore të arsimit parauniversitar 2007 -2017.

Periudha e implementimit

17/11/2005 deri 30/06/2006

Buxheti

€25,3000

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Arsim i lartë për Minoritete në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Konferenca Ndërkombëtare njëditore me temën “Arsimi i lartë për minoritete në Kosovë” u organizua më 18 maj 2006 në Prishtinë me përkrahjen financiare të “Forumit 2015”. Me organizimin e kësaj konference, “Forumi 2015” synoi hapjen e një dialogu të mirëfilltë për adresimin e një aspekti të rëndësishëm të arsimimit të minoriteteve në Kosovë, në dritën e përpjekjeve të kosovarëve për të qenë pjesë e integrimeve evropiane. Qëllimi parësor i Konferencës ishte të hapet debati në shoqërinë kosovare për modalitetet e arsimit të lartë për minoritete në Kosovë, në përpjekje për t’i përmbushur nevojat e komuniteteve etnike për arsimim në gjuhën amtare. Konferencës i parapriu një studim i hartuar nga Georg Woeber, ekspert i arsimit të lartë nga Austria, ndërsa u ftuan pjesëmarrës nga Kosova dhe vendet evropiane që kanë përvoja pozitive në zgjidhjen e problemeve të minoriteteve.

Periudha e implementimit

16/02/2005 deri 31/07/2005

Buxheti

€19,000

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi kundër korrupsionit

Përshkrimi i projektit

Ky projekt kishte për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për korrupsionin dhe mënyrat e luftimit të tij duke ndërtuar kapacitetet e mësuesve për edukimin për çështjet e anti-korrupsionit, dhe duke siguruar një model për mekanizmat anti-korrupsion në institucionet arsimore. Projekti ka filluar aktivitetet anti-korrupsion në kuadër të sistemit të arsimit në Kosovë duke kontribuar në promovimin e qytetarisë aktive në Kosovë. Rezultatet kryesore ishin:
 • Krijimi i burimeve të cilësisë së lartë të anti-korrupsion për mësuesit.
KEC në bashkëpunim me Konsorciumin Ndërkombëtar të MKLSh ka përgatitur një manual të programit të trajnimit të mësuesve. Manuali ka ndihmuar mësuesit për të zgjeruar kuptimin e edukimit kundër korrupsionit përtej trajnimeve.
 • Ndërtimi i kapaciteteve  për edukimin ndaj çështjeve  të antikorrupsionit
KEC ka organizuar dy sesione 3-ditore të trajnimeve kundër korrupsionit  për 30 mësimdhënës. Pjesëmarrësit më të suksesshme janë certifikuar dhe u është ofruar një mundësi për të mbajtur trajnime për 210 mësimdhënës nga 7 rajonet e Kosovës.
 • Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve në shkaqet dhe pasojat e korrupsionit nëpërmjet një fushate kundër korrupsionit.
Mësimdhënësit e organizuan javën kundër korrupsionit në shkollat ​​e tyre, në bashkëpunim me studentët e tyre. Gjatë asaj jave ndodhën  shumë aktivitete që promovuan ide për të luftuar korrupsionin.
 • Janë themeluar mekanizmat anti-korrupsion në institucionet arsimore.
KEC ka krijuar 5 këshille kundër korrupsionit brenda 5 institucioneve arsimore, kryesisht në ato nga ku vijnë kandidatët më të suksesshme. Këto këshille bashkëpunojnë me menaxhimin e institucioneve të arsimit dhe Agjencisë së Kosovës kundër korrupcionit.

Periudha e implementimit

01/01/2005 deri 31/03/2007

Buxheti

€32,510

Partnerët dhe Donatorët

Balkan Trust Democracy (BTC)

Personeli

Projekti për përkrahjen e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Përshkrimi i projektit

Synimi i pergjithshëm i këtij Projekti ishte përmirësimi i integrimit socio-ekonomik të komunitetit RAE në Kosovë. Qëllimi kryesorë i projektit ishte asistenca komuniteteve RAE në përmirësimin e pjesëmarrjes në arsim. Ideja është që të implementohet Projekti në tri qendra pilot dhe të ndërmerren një varg aktivitetesh brenda komuniteteve dhe shkollave më qëllim të ngritjes të interesimit për arsimim në mes të pjesëtarëve të komunitetit dhe të ndihmohen që të funksionojnë më mirë në procesin e arsimit. Projekti i zhvillua ne tri lokacione: Komuniteti ashkali në Ferizaj. Me krijimin e kontakteve në mes DKA- Ferizaj dhe KEC-it, është arritur që të angazhohet një arsimtar nga ana e MASHT, për klasën parashkollore të fëmijëve të komunitetit ashkali, klasë e cila u hap në shkollën fillore në Zaskok. Komuniteti rom në Prizren . KEC-i organizoi përmes qendrës së komunitetit mësim plotësues për nxënësit e këtij komuniteti, si dhe organizimin e mësimit parashkollor për 20 fëmijë të këtij komuniteti në një çerdhe private. Për nevoja të komunitetit është adaptuar dhe është pajisur hapësira në shoqatën “Durmish Asllna”. Komuniteti egjiptas në Gjakovë.- Nga koordinatori i qendrës është konstatuar që shumica e fëmijëve të këtij komunitetit nuk janë të vaksinuar. Si aktivitet emergjent i qendrës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë është bërë vaksinimi i duhur për këta fëmijë. Me qëllim të rritjes së interesimit të prindërve për shëndetin e fëmijëve janë organizuar debate dhe biseda me qytetarët e këtij komunitetit.

Periudha e implementimit

28/09/2004 deri 31/12/2005

Buxheti

€106,144

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

I.M.PACT

Përshkrimi i projektit

Projekti I.M.PACT ishte një iniciativë për Evropën Juglindore me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese për projektet e Edukimit për Qytetari Demokratike (EDC), duke prezantuar dhe shpërndarë një metodologji të plotë për planifikimin e projekteve pjesëmarrëse dhe vetëvlerësimit. Duke përfshirë gjashtë institucione përfituese dhe partnerë nga gjashtë vendet pjesëmarrëse - Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kosova, Moldavia, Rumania dhe Serbia - projekti është zhvilluar për t'iu përgjigjur nevojës për ngritjen e kapaciteteve në hartimin dhe menaxhimin e projekteve, e cila është identifikuar në Raportin e Monitorimit i Grupit të EDC. Projekti gjithashtu ka synuar zhvillimin e "kulturës së vlerësimit" si një mjet për sigurimin e cilësisë në realizimin e projekteve për Edukimin për Qytetari Demokratike. Aktivitetet në kuadër të projektit ishin:
 • Trajnimi i përfaqësuesve nga institucionet partnere;
 • Zhvillimi i materialeve të trajnimit dhe përkthimi i tyre në gjuhët e vendeve partnere;
 • Përzgjedhja e trajnerëve nga secili vend pjesëmarrës;
 • Trajnimi i trajnerëve në planifikimin e projekteve pjesëmarrëse dhe vetëvlerësim;
 • Përzgjedhja e trajnerëve të çdo vendi pjesëmarrës dhe dhënia e trajnimeve;
 • Ndjekja e aktiviteteve në çdo shtet partner;
 • Takimi i grupit të referencave dhe sesione të vetë-vlerësimit.

Periudha e implementimit

01/09/2004 deri 31/12/2005

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Swiss Development Cooperation (SDC)

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi për të Drejtat e Fëmijës

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet lokale për t'u marrë me të drejtat e fëmijëve në sistemin arsimor dhe duke sjellë të drejtat e fëmijëve në agjendën politike. Komponentët kryesorë të projektit ishin: 1) Ndërtimi i kapaciteteve lokale për trajnim; 2) Krijimi i kapaciteteve për këshillim të të drejtave të fëmijëve në shkollat fillore; 3) Përmirësimi i gjendjes së drejtave të fëmijës në shkolla; 4) Zhvillimi i një kurrikule të të drejtave të fëmijës në Fakultetin e Edukimit; 5) Rritja e ndërgjegjësimit publik për të drejtat e fëmijëve. Ky projekt ka kontribuar në ndërtimin e një kapaciteti efektiv në kuadër të sistemit arsimor:
 • 49 trajnerë për të drejtat e fëmijëve janë trajnuar,
 • 1.200 mësimdhënësve janë trajnuar si këshilltarë të të drejtave të fëmijëve në shkolla,
 • 500 komitete shkollore mbi të drejtat e fëmijëve janë themeluar,
 • 3 libra janë botuar,
 • U zhvillua kurrikula e të drejtave të fëmijëve për Fakultetin e Edukimit .

Periudha e implementimit

01/11/2003 deri 31/10/2006

Buxheti

€345,765

Partnerët dhe Donatorët

Trocaire-Ireland

American Bar Association

SOROS Foundation

UNICEF

Personeli

Ardita Kabashi

Projekti për përmirësimin e pjesëmarrjes në Arsim 1 dhe 2 (EPIP)

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte përmirësimi i arritjeve arsimore në nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm dhe për të rritur aksesin e grupeve vullnetare në arsim. Projekti siguroi grante përshkollat ​​fillore dhe të mesme në Kosovë, për të trajtuar problemet e regjistrimit dhe të frekuentimit. Shkollat të cilat janë të para-përzgjedhura nga autoritetet lokale, hartuan projekt propozime që synojnë rritjen e pjesëmarrjes në arsimin fillor dhe të mesëm. Projekte shkollore, të zhvilluara në një mënyrë pjesëmarrëse, mbuluan një gamë të gjerë të ndërhyrjeve, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës dhe mjedisit shkollor, por edhe projektet për adresimin e cilësisë së arsimit. Në fazën e dytë të projektit fokusi ishte në shkolla me pjesë të konsiderueshme të nxënësve të pakicave etnike. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ka qenë përfituese e grantit të Bankës Botërore /CIDA prej 5.1 mil. USD, ndërsa KEC ishte kontraktuar nga Ministria për të ofruar asistencë teknike për të siguruar menaxhimin e përgjithshëm të projektit dhe zbatimin në shkollë, në nivel lokal dhe rajonal. Kjo është kryer duke ofruar mbështetje për aktivitetet në terren, duke përfshirë trajnimin për planifikimin e projektit, prokurimin, monitorimin, etj Grantet janë dhënë në bazë të planeve të zhvillimit të shkollës dhe propozimeve për grante, të cilat janë vlerësuar nga ekipet komunale të granteve shkollore (MSGTs) dhe të miratuar nga bordi i miratuar per grante shkollore (SGAB). Shkollat ​​pjesëmarrëse gjithashtu kanë zhvilluar plane të thjeshta të monitorimit dhe vlerësimit si dhe raportet e shkurtra. Rezultatet kryesore:
 • Mbi 600 shkolla kanë përfituar nga skema e granteve shkollore,
 • Shkollat ​​kanë forcuar kapacitetet e tyre dhe infrastrukturën,
 • Rritja e llogaridhënies dhe pjesëmarrjes me anë të bordeve të shkollave aktive dhe partneriteteve të qeverisë shkollore komunale.

Periudha e implementimit

07/10/2003 deri 30/01/2009

Buxheti

€455,770

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

SOROS Foundation

Canadian International Development Agency (CIDA)

Personeli

Zhvillimi i Mendimit Kritik

Përshkrimi i projektit

Objektivat e projektit janë:
 • Zbatimi i teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh për të ndihmuar mësimdhënësit në:
 • Krijimin e klasave që nisin ndërveprime të hapura dhe të përgjegjshme;
 • Përdorimin e strukturës mësimore që do të nxisë mendimin kritik dhe mësiminin e pavarur;
 • Përdorimin e teknikave të ndryshme që do të ndihmojnë nxënësit në procesin e fitimit të njohurive të reja;
 • Duke shërbyer si një burim i njohurive për mësuesit e tjerë.
Rezultatet kryesore të projektit: Në 13 vjet të funksionimit Programi ka arritur numrin deri në 6,700 edukatorët të cilët kanë marrë certifikimin për pjesëmarrje (Niveli 1), 274 janë certifikuar si të MKLSh Mësues (Niveli 2) dhe 62 si Trajnerë (Niveli 3). Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake. Gjithashtu, duhet theksuar se një numër i programeve të trajnimit të zhvilluara nga KEC përdorin teknika Programi MKLSh me qëllim të ofrimit të tyre, ndërsa programi në vetvete është pjesë e disa kurseve mësim në Universitetin e Prishtinës. Trajnimi i kapaciteteve
 • Zhvillimi i materialeve dhe udhëzuesit trajnues,
 • Trajnimi i trajnerëve dhe ofrimi i mbështetjes në vend për qëllime të certifikimit,
 • Rrjetëzimi i trajnerëve,
 • Zhvillimi i Sistemit të programit të certifikimit ,
 • Akreditimi i programit të trajnimit me MASHT-in.
Sigurimi i trajnimit
 • Ofrimi i trajnimeve me bazë në shkollë dhe jo në shkollë për mësuesit fillor dhe të mesëm,
 • Ofrimi i trajnimeve për mësuesit e universitetit,
 • Monitorimi në klasë (1-2 klasa për çdo praktikant),
 • Certifikimi i pjesëmarrësve.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/10/2002
aktuale

Buxheti

€1,000,000

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

UNICEF

Open Society Institute (OSI)

Banka Botërore

Personeli

Projekti Pilot për Grante të Shkollave (PPGSh)

Përshkrimi i projektit

Projekti Pilot për Grante të Shkollave i finansuar nga Banka Boterore filloi në Korrik të vitit 2002 me qëllim që tu ndihmohet komuniteteve ta arrijnë vijueshmërinë e plotë, ta zvogelojnë numrin e braktisjeve, ta ngrisin pjesëmarrjen në shkollë dhe ta ngrisin vazhdimin e shkollimit në shkollën e mesme. QAK-u u kontraktua nga UNMIK-u (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) për të ofruar ndihmesë teknike për implementimin e PPGSh-së. Aktivitetet kryesore të zhvilluara brenda Projektit ishin:
 1. Përgatitja e metodologjisë dhe doracakut të trajnimit (i përfunduar në Gusht 2002);
 2. Përgatitja e formulareve për aplikim (i përfunduar në Gusht 2002);
 3. Përgatitja e udhëzimeve për vlerësim (i përfunduar në Gusht 2002);
 4. Përgatitja e procedurave për Bordin për Vleresim dhe per Ekipin Regjional në Terren (i përfunduar në Shtator 2002);
 5. Punësimi dhe trajnimi i ekipeve regjionale në terren në dy regjione: në Prishtinë dhe në Gjakovë (i përfunduar në Gusht 2002);
 6. Mbajtja e kampanjave informative në regjione në mënyrë që të informohen factorët relevant për PPGSh-në (i përfunduar në Shtator 2002);
 7. Zgjedhja e 22 shkollave për pjesëmarrje në PGSh (i përfunduar në Shtator 2002);
 8. Trajnimi i përfaqesuesve të shkollave të zgjedhura dhe zyrtareve komunal të edukimit për planin zhvillimor të shkollës dhe përpilimin e propozimeve (i përfunduar në Shtator 2002);
 9. Ofrimi i ndihmës shkollave të zgjedhura për zhvillimin e planeve të shkollës dhe projekt propozimeve (i përfunduar ne Nentor 2002);
 10. Dorëzimi i 22 propozimeve Bordit të Vlerësimit (Dhjetor 2002);
 11. Vendimi i Bordit të Vlerësimit për finansimin e 10 projekteve shkollore (Dhjetor 2002);

Periudha e implementimit

16/07/2002 deri 31/03/2003

Buxheti

€23,355

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

Personeli

Shkolla mike për fëmijët

Përshkrimi i projektit

Në qershor të vitit 2001, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), është kontraktuar për të ofruar trajnime për metodologjitë mësimore interaktive me grupin e parë prej 10 shkollave pilot. Faza e parë e projektit ka filluar në qershor të vitit 2001 dhe përfundoi në prill të vitit 2002. Në bashkëpunim me Shoqatën e Leximit Shqiptare, KEC ka hartuar një program trajnimi për të nxënit ndërveprues, dhe ka përgatitur materiale trajnuese. Trajnimi u zhvillua me 200 mësues nga gjashtë pikat e trajnimit: Prishtinë, Gjilan, Kaçanik, Mitrovicë, Pejë dhe Prizren. Në fillim të vitit 2002 UNICEF Kosova ka përfunduar përzgjedhjen e 35 shkollave pilot në Kosovë, prej të cilave 4 shkolla ishin me mësim në gjuhën serbe, ndërsa 31 shkolla të tjera ofrojnin mësim në gjuhën shqipe, boshnjake, turke dhe kroate. Në bashkëpunim me UNICEF dhe KFOS, KEC ka realizuar këto aktivitete: 1. Trajnime për të nxënit ndërveprues për grupin e dytë të 21 shkollave pilot (350 mësues); 2. Ngritja e kapaciteteve pjesëmarrëse të menaxhimit të shkollës në nivel shkolle, duke përfshirë takimet me drejtorët e shkollave për reflektimin dhe zbatimin e rezultateve të trajnimit; 3. Dokumentimi i praktikave më të mira të menaxhimit të shkollave pjesëmarrëse dhe presentimi i shembujve.

Periudha e implementimit

01/06/2002 deri 30/09/2003

Buxheti

€145,751

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Projekti për përkrahjen e arsimit të lartë

Përshkrimi i projektit

Programi i Përkahjes së Arsimit të Lartë (HESP) është program i rrjetit Soros i cili, fillimisht, është implementuar në Kosovë nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), deri në vitin 2002 kur është transferuar në KEC. Në katër vjet të operimit brenda KEC, programi ka mbështetur nisma të shumta në fushën e arsimit të lartë, përmes komponenetave të veta:
 •  Zhvillimi i politikave arsimore
 • Forumi i diskutimit
 •  Zhvillimi i mësimdhënësve
 • Aplikueshmëria e njohurive
 • Mësimdhënësit mysafirë
 • Bashkëpunimi mes universitetit dhe instituteve hulumtuese
 • Degët e reja të shkencave shoqërore.
Një e arritur e madhe e Programit të HESP-it gjatë viteve është partneriteti me MASHT-in në përgatitjen e “Strategjisë për zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë 2005-2015”, e cila është aprovuar nga Qeveruia e Kosovës. Po ashtu, HESP ka mbështetur themelimin e dy departamenteve të reja në Universitetin e Prishtinës: Departamenti i Shkencave Politike dhe Departamenti i Psikologjisë.

Periudha e implementimit

22/05/2002 deri 31/12/2005

Buxheti

€441,304

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Qeverisja dhe udhëheqja e shkollës

Përshkrimi i projektit

Programi i trajnimit është projektuar për tu përshtatur me nevojat për zhvillim profesional të stafit të administrates të arsimit në të gjitha nivelet, veçanërisht duke u fokusuar në drejtuesit e shkollave. Programi është hartuar nga ekspertët e KEC-it në bashkëpunim me AEDP, dhe përbëhet nga 9 module me një total prej 144 orëve të kontaktit: 1) Parimet e qeverisjes dhe udhëheqjes; 2) Legjislacioni shkollor; 3) Planifikimi modern i metodologjive; 4)Planifikimi i projekteve shkollore; 5) Vlerësimi  me bazë në shkollë; 6) Karakteristikat e një shkolle efektive; 7) Zhvillimi i planprogrameve mësimore; 8) Shkolla dhe komuniteti; 9) Menaxhimi i ndryshimeve në arsim. Në katër vjet të funksionimit të saj Programi ka arritur 150 administratorë dhe mësimdhënës të shkollave me financim nga UNICEF dhe Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI). Certifikimi i pjesëmarrësve është kryer bazuar në vizitat në terren, intervista gjysmë të strukturuara dhe vlerësimin e portofolit. Programi është duke pritur akreditim nga Ministria e Arsimit. Modulet e programit janë përfshirë në programin e nivelit Master në administratën e shkollës ofruar nga Departamenti i Pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa doracaku për qeverisje të shkollës dhe udhëheqje, e zhvilluar në kuadër të programit është përdorur për ofrimin e disa kurseve të menaxhimit të arsimit në Universiteti. Gjithashtu, një numër i moduleve janë përdorur për trajnime të veçanta të mësuesve dhe / ose administratorët e shkollave.

Periudha e implementimit

01/05/2002 deri 01/06/2006

Buxheti

€200,000

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Hap pas Hapi

Përshkrimi i projektit

Hap pas Hapi është një program që promovon mësimin modern dhe qasje të përshtatshme për zhvillim në fëmijërinë e hershme. Programi ka për qëllim të ofrojë mundësi për zhvillim profesional për edukatorët dhe mësuesit, për të siguruar qasje më të lehtë në metoda të reja të punës në klasë dhe në bashkëpunim me familjet dhe me komunitetin, në mënyrë që të ofrojë informacion të ri mbi arsimin në fëmijërinë e hershme dhe për të mundësuar ata që të shkëmbejnë përvojat me kolegët e tyre si në shtëpi  ashtu edhe jashtë vendit. Në këtë program, fëmijët përfitojnë nga qasja e re afirmative në klasë, ata janë aktivë, gëzojnë lirinë e shprehjes dhe interesat e dëshirat e tyre respektohen plotësisht. Programi është zhvilluar në vitin 1994 nga Universiteti Georgetown në Washington DC me financim nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Sot, ajo operon në 30 vende dhe është koordinuar nga Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi (ISSA), me bazë në Holandë. KEC ka të drejtën e autorit nga ISSA për ofrimin e programit dhe shpërndarjen e materialeve në Kosovë. Programi ka nëntë variacione të ndryshme. Programi u ofrohet mësimdhënësve që punojnë me fëmijët e moshës 0-3 në formë të dy moduleve - trajnimi bazik dhe trajnimi i avancuar. Çdo modul përfshin 24-40 orë e kontaktit dhe monitorimin në klasë, dhe e njëjta vlen edhe për mësuesit që punojnë me fëmijët e moshës 3-6 si dhe për mësuesit e klasëve të para. Ky program ka vetëm një modul qe ofron 40 orë e kontaktit për mësuesit e klasëve të dyta. Monitorimi është një pjesë integrale e Programit dhe paraqet një kërkesë të nevojshme për certifikimin e mësuesve bazuar në standardet e programit. Trajnimit siguron:
 • Trajnimin e mësimdhënësve
 • Monitorimin dhe mbështetjen në klasë
 • Rrjetëzimin e mësuesve
 • Zhvillimin e materialeve trajnuese
Rezultatet kryesore: “Hapi pas Hapi” deri më tani ka trajnuar më shumë se 2.500 edukatorë të institucioneve parashkollore, mësuesit e shkollave fillore, drejtorë, pedagogë në këto institucione, profesorë universitar, studentë, etj Shumica e institucioneve parashkollore janë tashmë të përfshira në rrjetinei institucioneve që zbatojnë plotësisht metodologjinë Hap pas Hapi. Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, OSI, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/04/2002
aktuale

Buxheti

€1,500,000

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

UNICEF

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Projekti për fuqizimin e Ministrisë

Përshkrimi i projektit

Ky projekt është finansuar nga Banka Boterore dhe si qëllim kishte trajnimin e 50 punëtorëve të MAShT-it të bazuar në këtë program trajnimi: 1. Të Nxënit Ndërveprues (24 orë) 2. Vlerësimi në Bazë Shkolle (24 orë) 3. Planifikimi i integruar dhe vlerësimi i projekteve edukative (30 orë) Aktivitetet e projektit u kompletuan nga 4 Marsi – 24 Prill të vitit 2002. QAK-u u kontraktua për të mbajtur programin e njejtë të trajnimit për përsonelin e drejtorive komunale të edukimit dhe zyrave për zhvillim të edukimit, por ky vendim u suspendua me vonë nga Banka Botërore për shkak të arsyeve administrative.

Periudha e implementimit

26/01/2002 deri 06/07/2002

Buxheti

€32,000

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

Personeli

Petrit Tahiri

Programi i Arsimit Cilësor

Përshkrimi i projektit

Ky projekt ka filluar në verë të vitit 2000, në mënyrë që të plotësoj nevojat e menjëhershme të shkollave të Kosovës për trajnim dhe mjete mësimore. Njëzet shkollat ishin të përfshira në fazën e parë të projektit e cila ka përfunduar në dhjetor 2000. Shkollat të cilat kanë marrë pjesë në këtë fazë të projektit, kanë themeluar Shoqatën e Shkollave cilësore, e cila është e regjistruar si OJQ dhe ka marrë fonde nga KEC. Faza e parë e projektit ishte e bashkë-financuar nga International Rescue Committee (IRC) dhe KFOS. Në vitin e dytë të funksionimit, projekti është zgjeruar në 13 shkolla të reja me një koncept pak më ndryshme nga ai i trajnimit, ndërsa në fazën e tretë të projektit, 10 shkolla të reja janë përfshirë. Financimi është siguruar nga organizata “Save the Children” e Mbretërisë së Bashkuar dhe KFOS. Në fillim të vitit 2003 u vendos që të organizohet një tryezë rajonale për të drejtat e femijës, ku do të analizohej ndikimi i aktiviteteve të zhvillimit profesional të mësimdhënësve në respektimin e të drejtave të fëmijës dhe do të tentohej të nxjerren mësime nga përvojat rajonale. Për këtë qëllim u organizua një studim ku u përfshinë mbi 2,000 nxënës nga të gjitha komunitetet, si ata nga shkollat e përfshira në projekt, ashtu edhe nga shkollat që nuk ishin të përfshira në projekt. Tryeza rajonale u mbajt në fund të majit 2003 me përkrahjen financiare të Programit Lindje-Lindje të Fondacionit Soros dhe Save the Children UK. Në këtë tryezë morën pjesë ekspertë vendorë dhe nga vende tjera të rajonit, si dhe një numër i konsiderueshëm i punëtorëve kosovarë të arsimit. Disa nga rekomandimet e Konferencës shërbyen si pikënisje për një projekt të ri nga fusha e të drejtave të fëmijës.

Periudha e implementimit

24/10/2001 deri 26/03/2005

Buxheti

€138,050

Partnerët dhe Donatorët

International Rescue Committee (IRC)

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Save the Children UK

Open Society Foundation (OSF)

Personeli

Petrit Tahiri

Qendrat Didaktike në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në shkollat ​​e Kosovës, duke krijuar një sistem të informimit mbi strategjitë moderne të mësimdhënies, metodologjitë dhe risitë. Projekti ndihmoi krijimin e pesë burimeve dhe qendrat trajnimi të mësuesve (qendrat didaktike) në pesë qendra rajonale të Kosovës: Prizren, Ferizaj, Gjakovë, Pejë dhe Gjilan Një nga arsyet kryesore për futjen e konceptit të qendrave didaktike në fillim të vitit 2000, ishte mungesa e burimeve mësimore në shkolla dhe mungesa e perspektivës që do të ishte e mundur për të siguruar edhe burime më të thjeshta për shkollat ​​në afat të shkurtër dhe të mesëm. Orientimi ishte që të sigurojë materiale të thjeshta dhe pajisje që mund të përdoren nga shumica e mësuesve, pavarësisht nga kushtet e punës në shkolla. Postera, projektues, video-kaseta edukative, ishin vetëm një pjesë e pajisjeve dhe materialeve të prokuruara në qendra. Pasi tregu ishte në zhvillim dhe oferta zgjeroheshin ishte e mundur për të blerë materiale të tjera. Shumica e trajnimeve me shërbim në Kosovë, të parashikuara në periudhën 2000-2003 u zhvilluan në qendra didaktike. Në tre vjet, më shumë se 8500 mësues dhe administratorë të shkollave arritën të trajnoheshin nëpër qendrat didaktike. Trajnimet janë ofruar nga stafi i qendrave didaktike ose kontraktorët KEC dhe ofruesit e tjerë të trajnimit. Pas përfundimit të aktiviteteve të projektit, qendra didaktike janë dorëzuar tek Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ata vazhdojnë të shërbejnë qëllimit të tyre, si pjesë e Sistemit të Arsimit të Kosovës. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 • Krijimi i kushteve adekuate për përgatitjen e aktiviteteve mësimore
 • Sigurimi i aksesit në informacion për mësuesit
 • Lehtësim i rrjedhjes së informacionit mbi mësimdhënien e mirë
 • Organizimi i trajnimit për mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollave.

Periudha e implementimit

01/10/2000 deri 01/09/2003

Buxheti

€700,000

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Swiss Development Cooperation (SDC)

Personeli

Petrit Tahiri

Promovimi i bashkëpunimit shkollë-familje-komunitet

Përshkrimi i projektit

Projekti i Qendrave të Komunitetit realizohet në shtatë vende të Evropës Juglindore dhe, deri në fund të vitit 2003 është koordinuar nga Instituti për Shoqëri të Hapur në Budapest. Në fund të vitit 2003 janë ndarë fondet e fundit të Projektit që mbulojnë financimin deri në fund të vitit 2004, ndërsa zyra koordinuese në Budapest ka pushuar se funksionuari. Me përkrahjen e projekti, në Kosovë janë themeluar katër qëndra të komunitetit: në Dobrushë (Istog), në Korishë (Prizren), në Kijevë (Klinë) dhe në Koshare (Ferizaj) . Qendrat e komunitetit kanë funksionuar në shkollat e fshatit ose në objekte të tjera të përshtatshme publike dhe kanë zhvilluar aktivitete në dobi të komunitetit, përfshirë aktivitetet mësimore, rinore, sportive dhe kulturore. Secila qendër ka pasur një fond vjetor që ka bërë të mundur zhvillimin e këtyre aktiviteteve e që është menaxhuar nga vet qendra. Dy nga qendrat, Dobrusha dhe Korisha, kanë arritur të marrin fonde nga Programi i Informimit të KFOS dhe kanë themeluar qendra interneti.

Periudha e implementimit

deri 31/12/2004

Buxheti

€115,450

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri