Programi i Arsimit Themelor (BEP)

Përshkrimi

Synimi kryesor i projektit është përmirësimi i kapaciteteve të shkollave të Kosovës për të siguruar aftësitë e duhura për studentët. Qëllimi kryesor është përmirësimi kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës në sektorin e arsimit dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillorë.
Rezultatet kryesore të projektit janë:
Komponenta 1 – Rritja e kapaciteteve menaxhuese në mjedis të decentralizuar, duke përmirësuar aftësitë e menaxhimit të drejtorëve të shkollave, bordeve të shkollave dhe Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në fushën e planifikimit, menaxhimit të shkollave dhe sigurimin e cilësisë. Qendrat didaktike dhe trajnuese janë vendosur në nivel komunal për të lehtësuar zhvillimin profesional të menaxherëve dhe mësimdhënësve.
Komponenti 2 – Forcimi i Vlerësimit të Rezultateve Mësimore duke përmirësuar kapacitetet për të zhvilluar dhe zbatuar vlerësime të reja të bazuara në shkollë, lidhur me kurrikulat e reja në nivel lokal, komunal dhe qendror. Kjo do të mbështesë krijimin e një sistemi efektiv dhe të besueshëm të vlerësimit të rezultateve të të nxënit të studentëve në këtë mënyrë rritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor.
Komponenti 3 – Përmirësimi i shërbimit të trajnimit të mësimdhënësve duke ndihmuar MASHT-in në ofrimin e një shërbimi për reformën e trajnimit të mësimdhënësve, e cila përfshin kërkesat e certifikimit; mbështetjen e themelimit të licencimit të mësimdhënësve të ri nga MASHT, që siguron zhvillim të vazhdueshëm profesional.
KEC është përgjegjës për zbatimin e Komponentit 3 dhe për ofrimin e shërbimeve të kërkuara në bazë të dy komponentëve të tjerë.

Disa nga shërbimet kryesore të ofruara nga KEC janë:

 • Krijimi i qendrave trajnuese dhe didaktike (DTCs) në secilën komunë.
 • Rritja e kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për të menaxhuar shkollat në mënyrë efektive.
 • Zhvillimi i një strukture të përmirësuar, realiste, dhe e qëndrueshme për menaxhim të shkollave.
 • Rritja e kapacitetit të bordeve të shkollave, këshillevetëe studentëve dhe shoqatave të prindërve për të mbështetur shkollat.
  Të ndihmojë MASHT-in për zhvillimin e standardeve kombëtare për vlerësimin në bazë shkolle.
 • Sigurimi i një shërbimi për zhvillim profesional të mësimdhënësësve dhe drejtorëve e shkollave në SBA dhe etikën e vlerësimit.
 • Sigurimi i zhvillimit profesional për edukatorët e përzgjedhur në ndërtimin e testimit dhe zhvillimi i një artikull-bankë.
 • Zhvillimi i kapacitetit të Njësisë së Vlerësimit të MASHT-it për të përmbushur përgjegjësitë e veta.
 • Të sigurojë materialet përkatëse mësimore dhe pajisje të qendrave dhe shkollave.
 • Zbatimi i një programi të zhvillimit të mësimdhënësve, që synon zhvillimin e aftësive relevante tek studentët dhe mbështetjen e kurrikulës së re.
 • Rritja e numrit të trajnerëve të kualifikuar dhe ofruesve të trajnimit.
 • Rritja e mundësive për mësimdhënësit për të marrë pjesë në mbështetje në mes të kolegëve, rrjetet profesionale, organizata, dhe hulumtim.

Bashkë-implementues i projektit ishte organizata FHI 360.

Partnerët dhe Donatorët