PEACOCK-FACE 2 (Paqe përmes kompetencave, bashkëpunimit dhe njohurive)

Përshkrimi

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Mbështetja e bashkëjetesës paqësore të të gjitha grupeve etnike në Kosovë përmes prezantimit të programit mësimor për zhvillimin personal.

 

Përmes projektit PEACOCK do të:

  • Zhvillohen materialet për mësimdhënie dhe mësimnxënie për zhvillimin personal dedikuar klasave 5 – 9;
  • Përshtaten materialet ekzistuese për përdorim në kontekstin Kosovar;
  • Zhvillohen kurse trajnimi on-line dhe ballë për ballë për studentë dhe mësimdhënës para dhe në shërbim;
  • Arrihen ndryshime të qëndrueshme në sistemin e trajnimit të mësimdhënësve;
  • Integrohen konceptet në programimin/syllabuset e arsimit të mësimdhënësve para-shërbimit;
  • Transferohen materialet për Zhvillim Personal/Shkathtësitë për jetë në arsim, para-shërbimit dhe në shërbim;
  • Zhvendoset ligjërimi prej atij të bazuar në njohuri, në mësimdhënie të bazuar në kompetencë studentore.

 

Fakulteti i Edukimit si partner i projektit zhvillon konceptet e shkathtësive të jetës përmes:

  • Integrimit të koncepteve në program/syllabuse,
  • Zhvillimit të një kursi online dhe ballë për ballë për studentët,
  • Zhvillimit të simpoziumit dhe analizës rreth zhvillimit të shkathtësive tek nxënësit në sistemin tonë arsimor

Partnerët dhe Donatorët