Cilësia, llogaridhënia, dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021

Përshkrimi

Programi një-vjeçar “Cilësia, llogaridhënia dhe gjithëpërfshirja në arsim 2021” financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të Marrëveshjes Kornizë për Partneritet (Framework Partnership Agreement) të nënshkruar ndërmjet KEC dhe Zyrës së BE-së në nëntor të vitit 2019. Ky program është pjesë përbërëse e Strategjisë së KEC 2020 – 2024 dhe si i tillë synon të përmirësojë cilësinë dhe llogaridhënien përmes përfshirjes në politikëbërje dhe avokim, monitorim të zbatimit të politikave, realizim të hulumtimeve në fushën e arsimit, si dhe organizim të diskutimeve publike. Në këtë kuptim, programi është i organizuar në dy komponenta: 1) Hulumtimi dhe Monitorimi dhe 2) Politikëbërje dhe Avokim.

 

Aktivitetet e programit:

 

1.1. Hartimi i planit të detajuar për realizimin e hulumtimeve duke përfshirë monitorimin e zbatimit të reformave dhe zhvillimeve tjera në sektorin e arsimit

1.2. Realizimi i hulumtimeve sipas planit dhe publikimi i raporteve

2.1. Organizimi i diskutimeve publike për çështje të ndryshme në fushën e arsimit

2.2. Inicimi dhe realizimi i iniciativave avokuese për çështje me interes në fushën e arsimit

2.3. Rrjetëzimi dhe koordinimi i aktiviteteve me OJQ-të dhe palët e tjera me interes në fushën e arsimit

 

Kohëzgjatja e programit është 01 janar 2021 – 31 dhjetor 2021.

Partnerët dhe Donatorët