Projektet

Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020- KOSINT 2020

Përshkrimi i projektit

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - KOSINT 2020” synon përmirësimin e qasjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsim, punësim dhe mirëqenie sociale, duke kontribuar në përmbushjen e zotimeve të Qeverisë së Kosovës përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor. KOSINT 2020 financohet nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RAD Center) dhe Syri i Vizionit. Periudha e zbatimit të projektit është 36 muaj, 1 janar 2017 – 31 dhjetor 2020. Projekti ka tre komponente thelbësore:
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor;
 1. Monitorimi i reformave sektoriale në Arsim, Punësim dhe Mirëqenie Sociale, në kuadër të zotimeve të Qeverisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 1. Zhvillimi i politikave dhe avokimi përmes ndikimit të organizatave të shoqërisë civile në politikat e reformave të Arsimit, Punësimit dhe Mirëqenies Sociale, në interes të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Pjesë thelbësore e KOSINT 2020 është krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile, të cilat kontribojnë në përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sferat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale në Kosovë. Ky Rrjet do të zgjerojë impaktin e secilës organizatë dhe do të garantojë shtrirje më të gjerë të aktiviteteve në drejtim të monitorimit dhe avokimit për çështje të komuniteteve. Anëtarët e rrjetit do të luajnë rol të rëndësishëm në proceset e vendimmarrjes në aspektin e harmonizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit KOSINT 2020 me nevojat në zhvillim të komuniteteve të lartcekura. Kosovo Education and Employment Network (KEEN), një koalicion i organizatave të shoqërisë civile me përvojë disavjeçare, do të ofrojë përkrahje të vazhdueshme për KOSINT 2020 me trajnime dhe ekspertizë në aspektin e kapaciteteve të monitorimit dhe ndërtimit të politikave.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/01/2017
aktuale

Buxheti

$470,257

Partnerët dhe Donatorët

Roma Initiatives Office (RIO)

Personeli

Bora Shpuza-Kasapolli

Rrjeti K-RAE-EYN (Faza 2)

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas)), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga nëntori i vitit 2016 zhvillohet faza e dytë e projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është zgjerimi i rrjetit me anëtarë të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia. Projekti do të ofrojë përkrahje për anëtarët e KAEEYN-it dhe do ti ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/11/2016
aktuale

Buxheti

$ 40.000

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Së bashku për barazi në Fëmijërinë e Hershme

Përshkrimi i projektit

Ky projekt është faza e dytë e projektit "Së bashku -. Mbështetje për integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në edukimin parashkollor". Projekti synon të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së  hershme dhe gatishmërinë për të vijuar mësimin për fëmijët rom në nevojë kryesisht të moshës 4-6 në 4 vende duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve të tyre, forcimin e lidhjes mes prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjeve në shërbimeve të integruara në zhvillimin e fëmijërisë të hershme dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përveç kësaj, me partnerët e zgjedhur përkatës projekti synon të mbështesë përmirësimin e gjendjes Zhvillimit të fëmijërisë së hershme të fëmijëve romë në tërë Kosovën duke avokuar në nivel kombëtar për mirëqenien dhe të drejtat për arsim cilësor. Aktivitetet dhe komponentët e projektit: Komponenti 1: Përmirësimi i pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta për Zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponentë është për të eliminuar barrierat ekzistuese për qasje të shkollimit para-fillor dhe pjesëmarrjen e fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e caktuara duke zgjeruar qasjen në edukimin parashkollor, sigurimin e bështetjes material të bazuar në nevoja, sigurimi i mobilieve dhe materialeve pedagogjike për të rinovuar klasat parashkollore dhe komunikimi intensiv dhe puna me prindërit e komuniteteve RAE përmes ndërmjetësve para fillorë dhe fushatave informuese. Komponenti 2: Përmirësimi i aftësive prindërore të prindërve romë Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërve (nënave, në veçanti) të fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit të tregimit (Tregimi Yt); Mësime me prindërit e shkollës për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për zhvillimin në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim); dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve me institucionet para fillorë. Komponenti 3: Përmirësimi i kualitetit të shërbimeve për zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i  cilësinë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve romë në arsimin parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin e fëmijëve në qendër nëpërmjet trajnimeve të përshtatura për edukimin e fëmijëve në qendër dhe gjithëpërfshirës dhe shërbimet e rregullta të mentorimit në terren. Komponenti 4: Avokimi për të drejtën e arsimit cilësor për fëmijët romë Qëllimi i kësaj komponente është krijimi i iniciativave avokuese për ngritjen e vetëdijes për përfitimet e përfshirjes së fëmijëve romë në programet e fëmijërisë së hershme. Iniciativa avokuese në bashkëpunim me KRAEEYN - do të synojë shoqërinë në tërësi, kryesisht vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar për të krijuar një kuadër më të favorshëm të arsimit në Kosovë.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/09/2016
aktuale

Buxheti

€ 171,728

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

Driton Berisha

EU-SIMRAES II

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i EU-SIMRAES II është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e sa të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurohet qasje e drejtë e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm duke përmirësuar regjistrimin, vijueshmërinë dhe arritjet e fëmijëve përmes mbështetjes së ofruar në komunitet dhe asaj financiare.   Aktivitetet e komponentës së parë e cila implementohet nga KEC:
 • Mbështetet operimi i 10 qendrave mësimore.
 • Bëhet vetëdijesimi i prindërve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të regjistruar fëmijët me kohë në shkollë.
 • Ofrohet mbështetje logjistike fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të  vijuar arsimin parafillor.
 • Ofrohet mentorim individual dhe ndihmë në detyra të shtëpisë për fëmijët e moshës shkollore dhe atyre të kthyer.
 • Organizohet trajnim kundër paragjykimeve për mësimdhënësit dhe prindërit, dhe ofrohet mentorim/këshillim për të siguruar zbatimin e kompetencave të marra.
 • Organizohen ngjarje lokale për të ndihmuar integrimin më të mirë të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin shkollor.
Rezultatet e pritura:
 • Përfshirje e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian prej 10 lokacioneve të shënjestruara në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm dhe përmirësim i rezultateve të të nxënit të tyre.
 • Qasje dhe vijueshmëri e përmirësuar e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë dhe përmirësim i kapaciteteve të tyre për të përfituar nga arsimi i lartë
 • Organizatat që punojnë në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmirësojnë kapacitetin e tyre për t’u ofruar shërbime cilësore anëtarëve të komuniteteve të tyre.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/04/2016
aktuale

Buxheti

€1,300,000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Drilon Krasniqi

Rritja e përfshirjes sociale përmes edukimit

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar. Synimi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

15/12/2015
aktuale

Buxheti

€94.297

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Akademia e Kosovës për EDQ dhe EDNj

Përshkrimi i projektit

Akademia e Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut (EDQ/EDNJ) është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkërisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC). Akademia ka pasur për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e komunës së Prishtinës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre. Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 • Hartimi i konceptit dhe formatit të Akademisë
 • Thirrja për aplikime dhe procesi i përzgjedhjes
 • Takimi përgatitor për Akademinë
 • Trajnimi pesëditor
Rezultatet e pritura të Akademisë ishin që të:
 1. Lehtësojë ndarjen e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e EQD/EDNj
 2. Mbështetë pjesëmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e projektit shkollor
 3. Inkurajojë bashkëpunimin dhe partneritetin mes aktorëve të ndryshëm të  përfshirë në edukim dhe në mes të shkollave pjesëmarrëse
 4. Mbështetë krijimin e një rrjeti të profesionistëve që promovojnë EQD/EDNj
 5. Lehtësojë zbatimin e Kartës së Këshillit të Evropës për EQD/EDNj dhe përdorimin e materialeve të Këshillit të Evropës në nivelin lokal.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/12/2015
aktuale

Buxheti

€12,300

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Personeli

Kosovision

Përshkrimi i projektit

Projekti Kosovision është një konkurs kombëtar, në të cilën të gjitha shkollat fillore në Kosovë marrin pjesë, më konkretishit, të gjithë nxënësit e klasës së pestë e të gjitha përkatësive etnike. Numri i pjesëmarrësve është 30,000-35,000 në vit. Fëmijët merren me tema të pranishme në ambientin e tyre të menjëhershëm: të jetuarit së bashku, arsimin, ekonominë, infrastrukturën, mjedisin. Nga pikëpamja metodologjike kjo korrespondon me procesin e Edukimit për Qytetari Demokratike ashtu siç është promovuar nga Këshilli i Evropës. Objektivat kryesore të projektit janë rritja e aftësive të pjesëmarrësve të Kosovision Contest për të adresuar çështjet e komunitetit të jetës reale në një mënyrë kreative dhe të përgjegjshme. Qëllimi i projektit ishte që duke filluar nga viti akademik 2014/2015, KOSOVISION CONTEST në një të transformohet në aktivitet të rregullt të arsimit fillor në Kosovë. Në periudhën shtator 2008 - qershor 2014, projekti është financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC),  ndërsa në periudhën shtator 2014-qershor 2017 financimin e bën MASHT-i, në bazë të një marrëveshjeje mirëkuptimi me SDC, me një shumë vjetore prej 93,000 EUR. Projekti vazhdimisht do të përpiqet për të integruar nxënësit Serb në projekt. Rezultatet kryesore: 1. Tre ciklet e KOSOVISION CONTEST kanë përfunduar. 2. Mësuesit janë të aftë për të nxitur pjesëmarrjen e fëmijëve në proceset demokratike. 3. MASHT-i merr masat e nevojshme për të integruar KOSOVISION CONTEST në sistemin e rregullt arsimor.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

06/09/2008
aktuale

Buxheti

€ 1.465.132

Partnerët dhe Donatorët

Swiss Development Cooperation (SDC)

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Ardita Kabashi