Projektet

KRAEEYN 3

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve që kontribuojnë  në Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga tetori i vitit 2018 zhvillohet faza e tretë të projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është rritja e numrit të anëtarëve të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia dh ofrimi i mundësive të zhvillimit profesional.  Projekti vazhdon të ofrojë përkrahje për anëtarët e KAEEYN-it dhe do t’i ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.  

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/10/2019
aktuale

Buxheti

$ 93,703

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

RRITJA E PËRFSHIRJES NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR DHE FILLOR

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme: Projekti ka për qëllim të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe vijimin e shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 dhe 6-8 vjeç nga gjashtë lagje të Komunës së Prizrenit, duke punuar me dy shkolla në dy lokacione; duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve; duke forcuar lidhjen midis prindërve dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; duke zgjeruar qasjen në shërbimet e integruara të ZhFH-së dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit. Grupi i synuar: Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6  dhe 6-8 nga lagjet: Edit Durham, Janine, Xheladin Hana, Bazhdarane, Jenimahall, Qyrtmahall. Komponentët dhe aktivitetet:
 • Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes në shërbimet kryesore ZhFH-së
 • Aktiviteti 1.1: Adresimi i barrierave financiare dhe vijimit të shkollimit
 • Aktiviteti 1.2: Lehtësimi i qasjes, regjistrimit dhe vijueshmërisë të fëmijëve në nivel parashkollor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit të ndërmjetësve të shkollës.
 • Komponenti 2: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZhFH-së
 • Aktiviteti 2.1: Bibliotekat e lodrave që mbulojnë 6 lokacione
 • Aktiviteti 2.2: Fuqizimi i shërbimeve parashkollore dhe parafillore (ngritja e kapacitetit të edukatorëve për të ofruar edukim me fëmijët në qendër) Aktiviteti 2.3. Matja e vazhdueshme e zhvillimit të fëmijëve (IDELA)
 • Komponenti 3: Zgjerimi i qasjes në arsimin fillor cilësor
 • Aktiviteti 3.1: Informimi dhe regjistrimi për arsimin fillor të klasave 1 dhe 2, duke përfshirë fëmijët e kthyer
 • Aktiviteti 3.2: Mbështetje për fëmijët e regjistruar në shkollën fillore dhe ndjekjen e zhvillimit, si dhe përgatitjen e planeve individuale
 • Aktiviteti 3.3: Puna me vullnetarët
 • Komponenti 4: Përmirësimi i aftësive prindërore dhe praktikave për prindërit nga komunitetet
 • Aktiviteti 4.1: Trajnimi i shkrim-leximit për nënat nga komunitetet (përshtatja e qasjes “Tregimi yt", në lokalitetet e respektuara)
 • Aktiviteti 4.2: Lidhja Shtëpi-Shkollë-Komunitet
 • Aktiviteti 4.3: Platforma e shkollave fillore nga Komuna e Prizrenit

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/12/2018
aktuale

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli