Projektet

Grantet për Zhvillimin e Shkollave

Përshkrimi i projektit

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të implementuar Projektin për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit në Kosovë (ESIP) i cili ka për qëllim të mbështes reformat në sektorin e arsimit të Kosovës. Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) është nën-komponent i projektit ESIP i cili implementohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) nëpërmjet Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC). Projekti për Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shkollave që financohen me fonde publike që t’i planifikojnë dhe t’i menaxhojnë burimet si dhe ta promovojnë angazhimin qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të shkollës. Ky nën-komponent do të vazhdojë t’i ngritë kapacitetet e drejtuesve të shkollave në planifikim, menaxhim të financave, prokurim dhe monitorim pas një përvoje të mirë në kuadër të projektit të kaluar (IDEP) ku patën përfituar grante rreth 207 shkolla. Në mënyrë të veçantë, objektivat e nën-komponentit të GZhSh-ve janë:
 • forcimi i sistemit të planifikimit zhvillimor të shkollave;
 • përkrahja e shkollave të përzgjedhura fillore për të përgatitur dhe zbatuar plane shumëvjeçare për zhvillimin e shkollave (PZhSh), si dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim, planifikim dhe vetëvlerësim; dhe
 • financimi i shkollave, të cilat i përmbushin kriteret, me grante për zhvillimin e shkollave (GZhSh) në shumën në barasvlerë prej 9,000 deri 15,000 dollarëve amerikanë (afërsisht 8,500 deri 14,000 euro) për shkollat e zgjedhura pa konkurs, dhe me 10,000 dollarë amerikanë (rreth 9,300 euro) për shkollat e zgjedhura me konkurs.
Ndarja e granteve bazohet në kritere që kanë për synim përzgjedhjen e shkollave në viset rurale dhe në zonat e thella, të cilat kanë proporcion më të lartë të grupeve me probleme socio-ekonomike. Shkollat që përzgjidhen pritet të përgatitin PZhSh, në të cilat e paraqesin strategjinë e tyre për përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë së mësimdhënies dhe mësim-nxënies në shkollat e tyre, dhe në bazë të së cilave do të financohen në kuadër të skemës së GZhSh-ve. Të përzgjedhura janë 140 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta (klasat 0-9), të cilat nuk kanë përfituar grante në kuadër të projektit të mëparshme për Zhvillimin institucional të arsimit (IDEP), dhe të cilat do të mund të përfitojnë grante pa konkurs në kuadër të metodës me përzgjedhje. Edhe 20 shkolla të tjera fillore dhe të mesme të ulëta prej zonave rurale dhe urbane (klasat 0-9), të cilat kanë përfituar më parë grante në kuadër të projektit IDEP, do të mund të dorëzojnë projekt-propozime në kuadër të skemës paralele të granteve përmes konkursit apo konkurrencës. GZhSh-të do të ndërlidhen, për aq sa është e mundur, me reformat aktuale, si me trajnimin e mësimdhënësve për ta mbështetur procesin e certifikimit apo të vlerësimit të nxënësve (të cilat janë pjesë e komponentit 2 të projektit ESIP). Puna do të bashkërendohej edhe me nismat e përkrahura nga partnerë të tjerë zhvillimor në fushën e arsimit. Shkollat me konkurs nuk do t’i nënshtrohen kritereve paraprake të përzgjedhjes sikur shkollat pa konkurs. Megjithatë, ato duhet të jenë përfituese paraprake në kuadër të projektit IDEP dhe se mund të jenë si rurale ashtu edhe urbane. Grantet jepen kryesisht në bazë të meritës, d.m.th. në bazë të cilësisë së projekt-propozimeve të tyre.    

Periudha e implementimit

05/06/2017 deri 31/07/2021

Buxheti

€ 277,671.80

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Banka Botërore

Personeli

Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt (ASSET)

Përshkrimi i projektit

Programi i USAID-it “After School Support for Teens” (ASSET) – “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” është program 5-vjeçar që menaxhohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i Programit është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Motoja e Programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Aktivitetet që do të realizohen nga ky Program janë:
 1. Zhvillimi i Kompetencave për jetë dhe punë
Programi mbështet zbatimin e Kornizës Kurrikulare të Kosovës dhe Kurrikulës Bërthamë për klasat 10-12, në veçanti duke ofruar përkrahje në fushën “Jeta dhe puna” e cila përfshin këshillim dhe orientim për karrierë, teknologji (përfshirë TIK-un), dhe edukimin për punë e ndërmarrësi. Për të përkrahur shkollat në zbatimin e projekteve praktike, Programi do t’i ndihmojë ato të themelojnë “Qendrat për karrierë dhe ndërmarrësi” me hapësirat e quajtura “Makerspaces” (hapësira kreative), që mund të shfrytëzohen gjatë dhe pas orarit mësimor.
 1. Përkrahja edukimit për karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla
Programi synon të përkrahë Ministrinë e Arsimit dhe shkollat në zbatimin e kurrikulës për edukim në karrierë dhe ndërmarrësi për klasat 10-12. Kjo do të përfshijë zhvillimin e instrumenteve vlerësuese për rezultatet e pritura mësimore, kurs të akredituar për mësimdhënës, burime dhe materiale mësimore, trajnimin e mësimdhënësve, dhe bashkëpunimin me partnerë për promovimin e “Qendrës virtuale të karrierës”, portal online për karrierë, në dispozicion për të rinjtë dhe prindërit e tyre brenda dhe jashtë sistemit shkollor.
 1. Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe komunitet
Në bashkëpunim me partnerët, Programi synon të angazhojë bizneset dhe ndërmarrësit e interesuar që të përkrahin nxënësit në zhvillimin e shkathtësive për punë përmes projekteve dhe përvojës praktike. Aktiviteti i Programit “Adopto një aset” ka për qëllim t’u mundësojë bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës të përkrahin nxënës të ndryshëm duke iu ofruar përvojë pune, praktikë, këshilla për karrierë dhe mentorim. Aktiviteti “Harta e të rinjve për komunitetin” do të angazhojë të rinjtë dhe të rriturit në identifikimin e burimeve, nevojave dhe mundësive në komunitet. Harta e të rinjve është aktivitet i orientuar në veprim ku të rinjtë hulumtojnë komunitetin e tyre përmes anketimeve dhe reflektimit mbi informacionet e dhëna. Përfshirja e të rinjve në këto aktivite i pajis ata me shkathtësi të cilat u mundësojnë të bëhen agjentë të ndryshimit dhe kontribues produktiv në komunitetin e tyre.

Periudha e implementimit

01/06/2017 deri 06/06/2022

Buxheti

$ 3,452,538

Partnerët dhe Donatorët

USAID

FHI 360

Crimson Capital

Personeli

Pajisja e klasëve të para me setin e librave për fëmijë

Përshkrimi i projektit

Ideja themelore e këtij projekti është pajisja e klasave të para në Kosovë dhe Maqedoni me setin e librave të leximit, të dizajnuara për të përmirësuar aftësitë e leximit në moshë të re. Projekti trajnon dhe monitoron mësuesit për përdorimin e librave, ndarjen e literaturës dhe tregimeve me fëmijët e vegjël dhe promovimin e tregimit  dhe leximit kreativ. Me këtë projekt çdo klasë e klasës së parë në Kosovë merr një sërë librash, ndërsa klasa me më shumë se 20 nxënës do të marrin dy grupe. Gjithsej 27 000 fëmijë dhe 600 shkolla do të jenë pjesë e projektit. Në Maqedoni 800 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën maqedonase, 400 grupe të librave do të shpërndahen në klasat e para që mësohen në gjuhën shqipe. Gjithsej 21 000 fëmijë dhe 200 shkolla do të jenë pjesë e projektit. Seti i librave është e mbushur në një tabelë kartoni, në formën e një autobusi tërheqës për fëmijë, që do të përdoret për të ruajtur librat, por edhe si një lodër. Bashkangjitur me të do të jetë gjithashtu një poster me informacione rreth temave të librave. Qendra për Arsim e Kosovës është përgjegjëse për shpërndarjen e librave në të gjitha klasat e klasës së parë në Kosovë, dhe Fondacioni për Arsim dhe Tregues të Kulturës-FEC-it Sep për step do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e librave në Maqedoni. Seminari për përdorimin e librave organizohet në 20 komuna, ku marrin pjesë mësues nga vendet e afërta. Qendra e Arsimit të Kosovës, me përvojë, është përgjegjëse për shpërndarjen dhe lehtësimin e punëtorive. Secila shkollë zgjedhë një mësues (mundësisht koordinator cilësor) që do të marrë pjesë në një punëtori informuese një ditore mbi përdorimin e librave. Të njëjtët mësues do të jenë përgjegjës për shpërndarjen e informacionit në shkollën e tyre përkatëse. Koncepti i njëjtë do të zbatohet në Maqedoni nën drejtimin e Fondacionit për Arsim dhe Iniciativë Kulturore hap pas hapi.

Periudha e implementimit

01/04/2017 deri 01/05/2018

Buxheti

$ 65,580

Partnerët dhe Donatorët

MoneyGram

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

FACE (Familjet dhe Fëmijët në Arsim)

Përshkrimi i projektit

Projekti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga një mjedis i pa favorizuar, me qëllim për ti bërë të vetëdijshëm për kompetencat e tyre. Projekti FACE përkrahet nga IPE Universitetiti i Edukimit të Mësimdhënësve, Zyrih. Zbulimi i vetvetes dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë është hapi i parë drejt një koncepti pozitiv. FACE u ofron nxënësit shumë detyra të përshtatshme për moshën për ta bërë këtë. Gjithashtu inkurajon nxënësit që të paraqesin veten dhe aftësitë e tyre tek të tjerët dhe, më e rëndësishmja, përpiqet të përfshijë prindërit. Për mësuesit kjo është një mundësi e mrekullueshme për të njohur më mirë nxënësit dhe familjet e tyre. Duke u mësuar në mënyrë aktive aftësitë jetësore dhe vetë-kompetencat, projekti përpiqet të rrisë vetëvlerësimin e nxënësve dhe t'i bëjë ata të njohin rëndësinë e arsimit. Programi FACE promovon cilësinë e jetesës dhe të mësuarit së bashku në një mjedis multi-kulturor dhe multietnik. Materiali mësimor përfshin tre broshura që merren me çështje të identitetit, aftësive, talenteve dhe interesave, emocioneve dhe trashëgimisë: 1) Mosha 4 - 6: FACE 1 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe luani së bashku 2) Mosha 7 - 9: FACE 2 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe festoni së bashku 3) Mosha 10 - 12: FACE 3 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe punoni së bashku IPE Në bashkëpunim me KEC-in kanë prezantuar programin FACE në dy shkolla dhe 4 qendra mësimore në Kosovë. 50 mësimdhënës dhe fasilitatorë janë trajnuar paraprakisht para fillimit të projektit.  

Periudha e implementimit

01/01/2017 deri 31/12/2018

Buxheti

€ 20, 000

Partnerët dhe Donatorët

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Më mëso mua (School Me)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është aftësimi i mësimdhënësve për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës përmes shfrytëzimit të plaformës digjitale SchoolMe (Më mëso mua), si dhe të burimeve të tjera online në procesin mësimor. Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë:
 1. Përzgjedhja e 15 shkollave nga vendet e ndryshme të Kosovës për të zbatuar projektin Më mëso mua (SchoolMe)
KEC në bashkëpunim me MASHT do të bëjnë hartimin e kritereve për përzgjedhjen e 15 shkollave në të cilat do të pilotohet projekti. Disa nga kriteret që do të merren parasysh gjatë përzgjedhjes së shkollave janë shpërndarja gjeografike e tyre (shkolla nga viset urbane dhe rurale të qyteteve të ndryshme të Kosovës), madhësia e shkollave (të mëdha dhe të vogla), mundësitë e qasjes në internet, gatishmëria e drejtorëve dhe mësimdhënësve për zbatimin e risive në procesin mësimor, gatishmëria e DKA për bashkëfinancim, etj. Pas hartimit të kritereve, KEC do të bashkëpunojë me DKA për të përgatitur listën e shkollave në të cilat do të pilotohet ky projekt.
 1. Themelimi i një grupi me koordinatorë shkollorë për zbatim të projektit
KEC do të themelojë një grup prej 15 veta, me nga një përfaqësues për secilën shkollë, i cili do të koordinojë bashkëpunimin në mes të KEC dhe shkollës përkatëse gjatë zbatimit të projektit. Grupi me koordinatorë shkollorë do të takohet në baza periodike në KEC për të diskutuar lidhur me mbarëvajtjen e zbatimit të projektit në shkollat e tyre. Po ashtu grupi do të jetë përgjegjës për krijimin e një rrjeti të shkollave që zbatojnë projektin SchoolMe, si dhe për publikimin e rasteve të suksesshme të zbatimit të projektit në shkolla.
 1. Përgatitja e manualit të trajnimit për ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për shfrytëzimin e platformës digjitale
KEC në bashkëpunim me përfaqësuesit e SchoolMe do të përgatisë modulin e trajnimit për ndërtimin e kapacitetit të shkollave për shfrytëzim të platformës digjitale, si dhe për përgatitjen e materialeve që do të pasurojnë atë. Moduli do të përgatitet për të përfshirë tema të ndryshme që do të prezantohen gjatë një trajnimi 3-ditor, i cili do të organizohet me përfaqësues të shkollave pjesëmarrësve në projekt.
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të shkollave për përdorimin e platformës digjitale dhe pasurimin e saj
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përzgjedhë nga 25 mësimdhënës për secilën shkollë pjesëmarrëse në projekt për të marrë pjesë në trajnimin 3-ditor që do të organizohet në kuadër të projektit. Trajnimi do të mundësojë aftësimin e mësimdhënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale, si dhe për përgatitje të materialeve që do të mundësojnë pasurimin e saj. Trajnimet do të organizohen në bazë shkolle me qëllim që të fuqizohet bashkëpunimi ndërmjet kolegëve për zbatim të platformës digjitale dhe pasurim të saj. Mësimdhënsit e trajnuar do të ndihmojnë mësimdhënësit e tjerë të shkollës së tyre për të përdorur pltaformën digjitale gjatë procesit mësimor.
 1. Anëtarësimi i shkollave në platformë digjitale
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave do të mbledhë të dhënat e mësimdhënësve dhe të nxënësve në një databazë dhe do t’ia dorëzojë ato përfaqësuesve të SchoolMe për të mundësuar lidhjen e tyre me platformën digjitale. Po ashtu, KEC do të kujdeset që përfaqësuesit e SchoolMe të bëjnë anëtarësimin në platformën digjitale SchoolMe të të gjithë mësimdhënësve dhe të 500 nxënësve të 15 shkollave pjesëmarrëse në projekt deri në fund të gushtit 2016, në mënyrë që të mundësohet shfrytëzimi i platformës me rastin e fillimit të vitit shkollor 2016/2017 dhe vazhdimi i shfrytëzimit të saj gjatë vitit shkollor 2017/2018.
 1. Hartimi i kornizës së monitorimit
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor realizohet për herë të parë në Kosovë, prandaj është më rëndësi të veçantë të sigurohet monitorimi i këtij procesi në mënyrë që të përcillet zbatimi i tij. Për këtë arsye në kuadër të projektit do të hartohet një kornizë e monitorimit, e cila do të përmbajë metodologjinë e monitorimit, instrumentet, periudhat e monitorimit, si dhe format e raportimit. Monitorimi i shfrytëzimit të platformës digjitale në procesin mësimor ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse siguron informacion se sa ndikon ajo në krijimin e një klime më të përshtatshme gjatë procesit mësimor, në motivimin e nxënësve për të nxënë, si dhe në zhvillimin e kompetencave të caktuara të nxënësve.
 1. Organizimi i procesit të monitorimit të shkollave pjesëmarrëse në projekt
Në bazë të kornizës së monitorimit, KEC do të organizojë monitorimin e shkollave pjesëmarrëse në projekt. Secila nga 15 shkollat do të monitorohet nga 3 ditë brenda 4 gjysmë-vjetorëve, në mënyrë që të fitohet një informacion i qartë lidhur me përdorimin e platformës digjitale gjatë procesit mësimor nga ana e mësimdhënësve. Monitorimi do të realizohet duke u bazuar në formularët e monitorimit.
 1. Organizimi i vizitës studimore në Moldavi
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor është risi në Kosovë, prandaj është mirë që të përfitohet nga përvojat e shteteve që kanë filluar implementimin e projekteve të ngjashme në vendet e tyre. Një rast i mirë është Moldavia, e cila ka realizuar një projekt të financuar nga OSI për përgatitjen e 29 laboratorëve për e-learning. Një ekip prej 5-6 ekspertëve të përbërë nga përfaqësues të KEC, MASHT, të DKA-ve do të qëndrojnë 3-4 ditë në Moldavi në mënyrë që të përfitojnë nga përvoja e këtij vendi në shfrytëzimin e laboratorëve e-learning në procesin mësimor. Rezultatet e pritura:
 • Mësimdhënësit 15 shkollave në Kosovë shfrytëzojnë platformën digjitale SchoolMe në procesin mësimor për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve që janë pjesë e Kornizës së Kurrikulës së Kosovës.
 • Nxënësit e 15 shkollave në Kosovë zhvillojnë shkathtësitë e shfrytëzimit të platformës digjitale SchoolMe në procesin e të nxënit dhe të vet-vlerësimit të njohurive të fituara përmes testeve online.
 • Mësimdhënësit e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përgatisin modele të mësimeve online për të pasuruar platformën digjitale me përmbajtje mësimore që mundësojnë zbatimin e Konizës së Kurrikulës së Kosovës në fusha të ndryshme mësimore.

Periudha e implementimit

22/03/2016 deri 30/11/2018

Buxheti

$304,942

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Programi për mësimin e ndërmarrësisë

Përshkrimi i projektit

Metodat e reja të mësimit për ndërmarrësi, janë metoda të orientuara në praktikën mësimore, e cila ka për qëllim, që t’i përkrahë aftësitë e mësimdhënësve që japin lëndën e ndërmarrësisë dhe ekonomisë. Kjo lëndë është e përfshirë në shkollat profesionale të Kosovës dhe përveç mësimit teorik ka për qëllim edhe mësimin praktik. Të arriturat kryesore të Projektit: Trajnimet – Janë realizuar me sukses nga tri grupe trajnimi në tri regjione në Kosovë duke përfshirë modulin e parë të trajnimit, me dy ditë trajnimi. Trajnimet janë mbajtur në Prishtinë, Prizren dhe Pejë por pjesëmarrja ka qenë nga mësimdhënës të Komunave të ndryshme. Numri i pjesëmarrësve arrin shifrën rreth 68 mësimdhënës të cilët janë trajnuar, prej tyre 37 femra dhe 31 meshkuj. Monitorimi – Në të gjitha qendrat ku janë mbajtur trajnimet, monitorimet kanë qenë të vazhdueshme. Pjesëmarrja e kandidatëve ka qenë në nivel të duhur dhe vlerësimet e kandidatëve në trajnim janë përcjellur vazhdimisht me qëllim të përmirësimit eventual të ndonjë kërkese të bërë nga ana e mësimdhënësve. Certifikimi – Pas organizimit të tri moduleve të trajnimit, do të certifikohen mësimdhënësit me certifikata për pjesëmarrje për secilin modul. Forma e certificates përcaktohet nga Kultur Kontakt. Certifikatat u jepen mësimdhënësve pjesëmarrës, pas përfundimit të modulit të tretë.

Periudha e implementimit

01/09/2014 deri 28/02/2015

Buxheti

€16,255

Partnerët dhe Donatorët

KulturKontakt - Austria

Personeli

Ardita Kabashi

Zhvillimi i Programeve të Trajnimit për Mësuesit e Lëndës së Matematikës (Klasët e 5-ta)

Përshkrimi i projektit

Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit e lëndës së matematikës, kishte për qëllim ndërtimin e kompetencave të mësimdhënësve për prezantim cilësor dhe kreativ të koncepteve të matematikës, diagrameve, modeleve, rregullave dhe marrëdhënieve që i përkasin kurrikulës së matematikës të klasës 5, si dhe zbatimin e suksesshëm të tyre në zgjidhjen e problemeve në matematikë, në lëndë të tjera dhe jetë të përditshme. Aktivitetet kryesore të përfshira:
 • Zhvillimi i një metodologjie për trajnimin e mësimdhënësve fillor;
 • Hartimi i modulit për trajnim në temën e matematikës për klasën e 5;
 • Zhvillimi i manualit trajner për zbatimin e trajnimit;
 • Zhvillimi i trajnimit udhëzues për mësuesit e matematikës;
 • Sigurimi i trajnimit ToT për 35 mësues të klasave 1-5;
 • Zhvillimi i 3 teste të njohurive dhe matricave të vlerësimit për modulin e trajnimit.

Periudha e implementimit

03/06/2013 deri 31/10/2013

Buxheti

€5,035

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Përkrahje rajonale për arsimin gjithëpërfshirës

Përshkrimi i projektit

Ky projekt promovon konceptin e arsimit gjithëpërfshirës si parim i reformave që respekton dhe kujdeset për diversitetin mes të gjithë nxënësve, me një fokus të veçantë në ata që rrezikohen nga margjinalizimi dhe përjashtimi nga shoqëria. Për të kuptuar më shumë rreth përfitimeve të arsimit gjithëpërfshirës, aktivitetet kryesore janë fokusuar në 49 shkollat pilot, duke përfshirë edhe shkollat e Aftësimit Profesional (7 për secilin përfitues). Përvojat e fituara nga këto shkolla pilot u kanë ofruar politikëbërësve sugjerime se si të rrisin numrin e praktikave efektive. Kjo u mundësoi atyre që të kujdesen për rritjen e diversitetit social dhe për krijimin e një shoqërije më përfshirëse në të mirën të të gjithëve. Projekti ka pasur një qasje "nga poshtë tek lart" që ndihmoi hartuesit e politikave të lëvizin nga përvoja në terren për reformat arsimore kryesore. Qëllimi specifik i këtij projekti ishte :
 • Rritja e përfshirjes sociale në rajon duke nxitur arsim dhe trajnim gjithëpërfshirës.
 • Eliminimin e barrierave për të gjitha grupet e cenueshme në sektorin e arsimit.
 • Promovimi i konceptit të arsimit gjithëpërfshirës si parim i reformave që respekton dhe kujdeset për dallimin në mes të gjithë nxënësve.
Rezultatet kryesore:
 1. Shkollat gjithëpërfshirëse – Projekti themeloi  kriteret për përzgjedhjen e shkollave pilot . Paralelisht me këtë, mjetet ekzistuese dhe metodologjitë janë identifikuar , përshtatur , dhe përkthyer . Një rrjet rajonal i shkollave gjithëpërfshirëse është themeluar për ndarjen e përvojave, i mbështetur nga një web -platform . Grante të vogla u ndanë për shkollat.
 2. Vetëdijësimi- ngjarjeve sensibilizuese për autoritetet lokale dhe palët e interesuara janë organizuar . Një video dokumentar që përshkruan punën e projektit ishte realizuar.
 3. Përkrahja e politikave- politikëbërësit janë identifikuar për dialogun e politikave dhe të nxënit rreth tyre.
 4.  Përkrahja e mësimdhënësve- Modulet dhe programet për zhvillimin profesional të mësimdhënësve janë zhvilluar. "Mbështetja Rajonale për Arsimin Gjithëpërfshirës" është një projekt rajonal për Evropën Juglindore. Ajo rrit përfshirjen sociale duke nxitur arsim dhe trajnim gjithëpërfshirës.
Ky projekt u realizua në kuadër të kornizës së përbashkët të BE-së për të drejtat e njeriut dhe çështjet e pakicave në të gjithë Evropën Juglindore, së bashku me projekte të tjera rajonale të mbështetura nga Bashkimi Evropian. Partnerët e projektit janë Ministritë dhe autoritetet lokale, mësuesit, stafi profesional i shkollës dhe prindërit, media dhe Fondacioni Europian i trajnimit, ndërsa ekipi i projektit është e vendosur në Sarajevë, Beograd dhe Tiranë.

Periudha e implementimit

01/01/2013 deri 30/11/2015

Buxheti

€5,165,650

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

GEOGEBRA

Përshkrimi i projektit

Instituti GeoGebra i Prishtinës synonte që përmes veprimtarive të ndryshme të fuqizojë nxënësit/studentët dhe mësimdhënësit e të gjitha niveleve ta mësojnë dhe ta organizojnë mësimdhënien e matematikës përmes shfrytëzimit falas të softuerit dhe materialeve interaktive të cilat përgatiten nga komuniteti ndërkombëtar i mësimdhënësve dhe publikohen në faqen e internetit www.geogebra.org . Qëllimi kryesor i programit të GeoGebrës ishte avancimi i mësimdhënies dhe të nxënit të matematikës. Ky qëllim synohej të arrihej përmes:
 • Organizimit të trajnimeve për mësimdhënës dhe studentë të shkollave të mesme të larta dhe fakulteteve;
 • Zhvillimit dhe shpërndarjes së modeleve të ndryshme për prezantimin e koncepteve të ndryshme matematikore dhe mënyrave të zgjidhjes së detyrave në këtë lëndë;
 • Pjesëmarrjes në takime dhe konferenca të ndryshme.Aktivitete dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 1. Përkthimi në Gjuhën Shqipe i udhëzuesit: KEC angazhoi një ekspert të përdorimit të programit GeoGebra për ta përkthyer në Gjuhën Shqipe udhëzuesin e përdorimit të tij. Kjo u bë me qëllim që të mundësohet shfrytëzimi i programit të GeoGebra edhe nga mësimdhënësit e matematikës të cilët kanë problem të komunikimit në Gjuhën Angleze.
 2. Pjesëmarrja në konferenca të ndryshme: Për të promovuar themelimin e IGP dhe programin GeoGebra për një komunitet sa më të gjerë të mësimdhënësve të matematikës, KEC mori pjesë në konferencën njëditore të matematikës të organizuar më 23 mars 2012 nga Universiteti Amerikan i Kosovës. Në këtë konferencë u prezantua programi i GeoGebrës dhe u dhanë sqarime lidhur me mënyrat e përdorimit të tij. Për të vënë kontaktet me Institutin Ndërkombëtar të GeoGebrës dhe kuptuar më mirë format e bashkëpunimit në të ardhmen, koordinatorja e programit morri pjesë në konferencën vjetore ndërkombëtare të IGI të mbajtur më 20-23 shtator 2012 në Varshavë në Poloni.
 3. Aftësimi i mësimdhënësve dhe studentëve për përdorim të GeoGebrës: KEC ka organizuar disa seminare për aftësimin e mësimdhënësve dhe studentëve për përdorimin efikas të programit të GeoGebrës.
 4. Përgatitja e mësimeve model: Njëri nga kriteret për certifikim të programit të GeoGebra është përgatitja e mësimeve model nga pjesëmarrësit. Gjatë vitit 2013, 82 mësimdhënës kanë përgatitur mësime model dhe kanë fituar të drejtën për certifikim. Të gjitha mësimet model janë duke u ruajtur në bazën e të dhënave të programit. Mësimet më të suksesshme janë bërë pjesë e udhëzuesit dhe shfrytëzohen gjatë organizimit të trajnimeve më mësimdhënës.

Periudha e implementimit

01/02/2012 deri 15/09/2013

Buxheti

€3,000

Partnerët dhe Donatorët

Caritas Luxemburg

Personeli

Zhvillimi i Programeve të Trajnimit për Mësuesit e Lëndës së Matematikës (Klasët 1-5 dhe 6-9)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte zhvillimi i dy programeve të trajnimit për matematikë për klasat 1-5 dhe 6-9 si dhe ndërtimi i kapaciteteve të mësuesve për zbatimin e qasjeve në qendrat e reja të studentëve. Zbatimi i projektit u organizua në tri kontrata të veçanta:
 1. Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit në matematikë të përgjithshme (klasat 1-5) dhe trajnimi i trajnerëve,
 2. Hartimi i programit të trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) dhe trajnimin e trajnerëve,
 3. Implementimi i programit të trajnimit të mësuesve për mësuesit e matematikës (klasat 6-9).
Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës së përgjithshme (klasat 1-5) fokusohet në zbatimin e teknikave dhe strategjve në klasë. Programi i trajnimit për mësuesit e matematikës (klasat 6-9) fokusohej në metodologjinë dhe jo në çështje, dhe ka 60 orë të kontaktit. Përveç kësaj, më shumë se 100 mësues të matematikës nga katër komunat e Kosovës, ishin trajnuar në bazë të këtij programi. Të dy programet janë të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe kreditet e fituara mund të përdoren për përmbushjen e kërkesave ndaj procesit të licencimit të mësimdhënësve.

Periudha e implementimit

01/03/2011 deri 01/05/2012

Buxheti

€40,631

Partnerët dhe Donatorët

GIZ

Personeli

Arsimimi për Zhvillim afatgjatë dhe të Qëndrueshëm

Përshkrimi i projektit

Synimet specifike të projektit ishin:
 1. Planifikimi i mbulimit të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët të kurrikulës kombëtare të vendeve pjesëmarrëse. Krijimi i një partneritet të qëndrueshëm në mes të OSHC-ve arsimore dhe të mjedisit në nivel kombëtar dhe rajonal.
 2. Zhvillimi i 3 moduleve arsimore për të rriturit, në shënjestër të ndërmarrjeve private, autoriteteve publike dhe mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme, në lidhje me aspektet mjedisore të fituara dhe ndikimin e tyre në punën e tyre, potencialet e zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen e kërkesave (në përputhje me veprimet dhe politikat e përbashkëta të BE-së).
 3. Zhvillimi dhe mbështetja e politikave rekomanduese që fokusohen në përfshirjen e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në kurrikulat kombëtare të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët.
Rezultatet e këtij Veprimit ishin: 8 raportet kombëtare që planifikojnë mbulimin e mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në arsimin e mesëm të ulët; 1 Raport krahasues i mbulimit të mbrojtjes së mjedisit, ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Deklarata e përbashkët që formon përkushtimin për partneritet në arsim për zhvillim të qëndrueshëm është nënshkruar; 4 punëtori janë mbajtur për të ndarë informacione dhe ekspertizë në mes të anëtarëve të mjedisit dhe edukimit të grupit të synuar OShC; 3 Modulet e edukimit mjedisor (për mësuesit, autoritetet publike dhe bizneset) janë zhvilluar; 7 politika të arsimit për edukim dhe politika krahasuese regjionale janë zhvilluar dhe mënyra e mbështetjes së tyre është hartuar.

Periudha e implementimit

13/12/2010 deri 30/11/2012

Buxheti

€440,077

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

NEPC R. of Croatia Office for Cooperation

Personeli

Ardita Kabashi

Programi i Arsimit Themelor (BEP)

Përshkrimi i projektit

Synimi kryesor i projektit është përmirësimi i kapaciteteve të shkollave të Kosovës për të siguruar aftësitë e duhura për studentët. Qëllimi kryesor është përmirësimi kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës në sektorin e arsimit dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillorë. Rezultatet kryesore të projektit janë: Komponenta 1 - Rritja e kapaciteteve menaxhuese në mjedis të decentralizuar, duke përmirësuar aftësitë e menaxhimit të drejtorëve të shkollave, bordeve të shkollave dhe Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në fushën e planifikimit, menaxhimit të shkollave dhe sigurimin e cilësisë. Qendrat didaktike dhe trajnuese janë vendosur në nivel komunal për të lehtësuar zhvillimin profesional të menaxherëve dhe mësimdhënësve. Komponenti 2 - Forcimi i Vlerësimit të Rezultateve Mësimore duke përmirësuar kapacitetet për të zhvilluar dhe zbatuar vlerësime të reja të bazuara në shkollë, lidhur me kurrikulat e reja në nivel lokal, komunal dhe qendror. Kjo do të mbështesë krijimin e një sistemi efektiv dhe të besueshëm të vlerësimit të rezultateve të të nxënit të studentëve në këtë mënyrë rritjen e cilësisë së arsimit në nivelin fillor. Komponenti 3 - Përmirësimi i shërbimit të trajnimit të mësimdhënësve duke ndihmuar MASHT-in në ofrimin e një shërbimi për reformën e trajnimit të mësimdhënësve, e cila përfshin kërkesat e certifikimit; mbështetjen e themelimit të licencimit të mësimdhënësve të ri nga MASHT, që siguron zhvillim të vazhdueshëm profesional. KEC është përgjegjës për zbatimin e Komponentit 3 dhe për ofrimin e shërbimeve të kërkuara në bazë të dy komponentëve të tjerë. Disa nga shërbimet kryesore të ofruara nga KEC janë:
 • Krijimi i qendrave trajnuese dhe didaktike (DTCs) në secilën komunë.
 • Rritja e kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për të menaxhuar shkollat në mënyrë efektive.
 • Zhvillimi i një strukture të përmirësuar, realiste, dhe e qëndrueshme për menaxhim të shkollave.
 • Rritja e kapacitetit të bordeve të shkollave, këshillevetëe studentëve dhe shoqatave të prindërve për të mbështetur shkollat. Të ndihmojë MASHT-in për zhvillimin e standardeve kombëtare për vlerësimin në bazë shkolle.
 • Sigurimi i një shërbimi për zhvillim profesional të mësimdhënësësve dhe drejtorëve e shkollave në SBA dhe etikën e vlerësimit.
 • Sigurimi i zhvillimit profesional për edukatorët e përzgjedhur në ndërtimin e testimit dhe zhvillimi i një artikull-bankë.
 • Zhvillimi i kapacitetit të Njësisë së Vlerësimit të MASHT-it për të përmbushur përgjegjësitë e veta.
 • Të sigurojë materialet përkatëse mësimore dhe pajisje të qendrave dhe shkollave.
 • Zbatimi i një programi të zhvillimit të mësimdhënësve, që synon zhvillimin e aftësive relevante tek studentët dhe mbështetjen e kurrikulës së re.
 • Rritja e numrit të trajnerëve të kualifikuar dhe ofruesve të trajnimit.
 • Rritja e mundësive për mësimdhënësit për të marrë pjesë në mbështetje në mes të kolegëve, rrjetet profesionale, organizata, dhe hulumtim.
Bashkë-implementues i projektit ishte organizata FHI 360.

Periudha e implementimit

01/09/2010 deri 30/06/2016

Buxheti

€12,600,000

Partnerët dhe Donatorët

USAID

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Grantet për zhvillimin e Shkollave

Përshkrimi i projektit

Projekti ka ofruar grante për shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës për të adresuar rritjen e cilësisë së procesit të mësimdhënies dhe të mësuarit. Shkollat, duke e para-përzgjedhur nga autoritetet lokale, kanë hartuar projekt propozime që kanë pasur për qëllim krijimin e mësimit efektiv dhe të një mjedisi mësimor në arsimin fillor dhe të mesëm. Projektet shkollore kanë mbuluar një gamë të gjerë të ndërhyrjeve, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës me miratimin e lokaleve të caktuara brenda shkollave për krijimin e laboratorëve të shkencave natyrore, IT, muzikë dhe gjuhë të huaja, si dhe sigurimin e pajisjeve të nevojshme për to. Gjithashtu përmes projekteve të tyre, shkollat marrë ndihmënë fushën e mësimdhësies, duke pasuruar kështu edje koleksionet e tyre të bibliotekës. Përdorimi efektiv i pajisjeve dhe librave është monitoruar përmes një metodologjie të unifikuar që përfshin shkollat përfituese, Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe të MASHT-it. Objektivat e përgjithshme të projektit ishin:
 • Forcimi i kapaciteteve të shkollave për të planifikuar dhe menaxhuar burimet për realizimin e vizionit të tyre nëp lidhje me zhvillimin e mjediseve efektive të mësimit.
 • Nxitja e krijimtarisë dhe kapacitetit të mësimdhënësve për të siguruar cilësitë e së nxënit dhe të arsimit gjithëpërfshirës.
 • Përmirësimi vlerësimit të performancës së mësimdhënësve në nivel të shkollës.
 • Krijimi i të mësuarit cilësor dhe i një mjedisi për të përmirësuar performancën e nxënësve.
 • Promovimi i pjesëmarrjes së bordeve të shkollave, prindërve dhe komunitetit në planifikimin e arsimit, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve shkollore.
Rezultatet kryesore:
 1. Mbi 207 shkolla kanë përfituar nga skema e granteve shkollore.
 2. Shkollat kanë forcuar kapacitetet e tyre dhe infrastrukturën për të rritur sukseset e nxënësve, si dhe për të krijuar një mjedis miqësor brenda shkollave për të nxitur kreativitetin e mësimdhënësve dhe kapacitetin për të siguruar cilësi të së nxënit.
 3. Rritja e llogaridhënies dhe pjesëmarrjes me anë të bordeve të shkollave aktive dhe partneriteteve të qeverisë shkollore komunale.

Periudha e implementimit

21/06/2010 deri 30/06/2012

Buxheti

€315,335

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

Personeli

Avancimi i komunikimit me prindër në shkollat e Kosovës

Përshkrimi i projektit

Projekti “Avancimi i komunikimit me prindër në shkollat e Kosovës” është rezultat i një hulumtimi të gjerë për përfshirjen e prindërve në jetën e shkollës, që është bërë në Kosovë në kuadër të një projekti rajonal ku janë përfshirë 539 shkolla fillore të Kosovës. Një nga rekomandimet ka qenë të hartohen procedurat për takime më efektive me prindër. Kështu që ky projekt ka pas për qëllim avancimin e komunikimit në mes të shkollës dhe prindërve. Objektiva specifike e këtij projekti është të hulumtohet nëse janë të dobishme qasjet e reja metodologjike të komunikimit me prindër për pjesëmarrje më të madhe të prindërve në jetën e shkollës. Për këtë arsye janë zgjedhur 6 shkolla të Kosovës, nga të cilat 3 në vise urbane dhe 3 në vise rurale. Secila shkollë i ka zgjedhur nga dy përfaqësues të shkollës, një nga personeli i shkollës (kryesisht vetë drejtori i shkollës) dhe një nga prindërit, të cilët kanë marrë pjesë në një punëtori dy ditore ku janë hartuar procedurat dhe metodologjia e re për komunikim me prindër. Gjatë punëtorisë është dakorduar të hartohet metodologjia dhe procedurat për takime individuale me prindër, të cilat nuk janë praktikë e zakonshme në shkollat e Kosovës. Metodologjia dhe procedurat u janë prezantuar dhe shpërndarë mësimdhënësve të shkollave të përzgjedhura. Nga mësimdhënësit është kërkuar që të mbajnë takime individuale me prindër ku edhe janë monitoruar gjatë këtyre takimeve. Në fund janë mbledhë informata nga mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të përzgjedhura për bashkëpunimin me prindër në përgjithësi dhe dobishmërinë e takimeve individuale duke e përdorur metodologjinë dhe procedurat e zhvilluara.

Periudha e implementimit

01/02/2009 deri 30/11/2009

Buxheti

$11,261

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Qendra për Përsosshmëri në Mësimdhënje

Përshkrimi i projektit

Objektivi specifik i këtij projekti ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në Universitetin e Prishtinës, duke krijuar një mekanizëm dhe sistem për zbatimin e strategjive moderne të mësimdhënies, metodologjive dhe risive duke u siguruar stafit mundësitë për zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive të mësimdhënies. Konsorciumi i projektit ka dorëzuar më shumë se sa ishte parashikuar në dokumentin e projektit me të paktën 30%, në sajë të shfrytëzimit efikas të burimeve dhe bashkëpunimit të qetë në mes të partnerëve të projektit. Projekti ka krijuar një grup bazë të 12 trajnerëve të mësimdhënësve, në vend të 10, ka zhvilluar katër module trajnimi në vend të dy, dhe dërgit katër seminare trajnimi në vend të dy, pra, është bërë rritja e numrit të pjesëmarrësve në punëtori me 40% në asnjë kosto shtesë. Nga ana tjetër, të gjitha aktivitetet e tjera, si ndërtimi i partneritetit të qëndrueshëm me partnere, qendrat Didaktike, rekrutimi dhe trajnimi i stafit, zhvillimi i procedurave, dy vizitat studimore dhe blerja e librave për Qendrën e bibliotekës janë zbatuar ashtu siç është paraparë. Informatat kthyese pranuar nga të trajnuarit dhe menaxhimi i Universitetit ishin të shkëlqyera. Qendra vazhdoi të veprojë përtej periudhës së projektit, por me punë më pak të suksesshëm për shkak të mungesës së mbështetjes nga menaxhmentet e Universitetit. Projekti është implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Universitetin e Nuremberg, Universiteti i Prishtinës dhe Akademia Pedagogjike - Linz.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 01/01/2008

Buxheti

$202,273

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi kundër korrupsionit

Përshkrimi i projektit

Ky projekt kishte për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për korrupsionin dhe mënyrat e luftimit të tij duke ndërtuar kapacitetet e mësuesve për edukimin për çështjet e anti-korrupsionit, dhe duke siguruar një model për mekanizmat anti-korrupsion në institucionet arsimore. Projekti ka filluar aktivitetet anti-korrupsion në kuadër të sistemit të arsimit në Kosovë duke kontribuar në promovimin e qytetarisë aktive në Kosovë. Rezultatet kryesore ishin:
 • Krijimi i burimeve të cilësisë së lartë të anti-korrupsion për mësuesit.
KEC në bashkëpunim me Konsorciumin Ndërkombëtar të MKLSh ka përgatitur një manual të programit të trajnimit të mësuesve. Manuali ka ndihmuar mësuesit për të zgjeruar kuptimin e edukimit kundër korrupsionit përtej trajnimeve.
 • Ndërtimi i kapaciteteve  për edukimin ndaj çështjeve  të antikorrupsionit
KEC ka organizuar dy sesione 3-ditore të trajnimeve kundër korrupsionit  për 30 mësimdhënës. Pjesëmarrësit më të suksesshme janë certifikuar dhe u është ofruar një mundësi për të mbajtur trajnime për 210 mësimdhënës nga 7 rajonet e Kosovës.
 • Rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve në shkaqet dhe pasojat e korrupsionit nëpërmjet një fushate kundër korrupsionit.
Mësimdhënësit e organizuan javën kundër korrupsionit në shkollat ​​e tyre, në bashkëpunim me studentët e tyre. Gjatë asaj jave ndodhën  shumë aktivitete që promovuan ide për të luftuar korrupsionin.
 • Janë themeluar mekanizmat anti-korrupsion në institucionet arsimore.
KEC ka krijuar 5 këshille kundër korrupsionit brenda 5 institucioneve arsimore, kryesisht në ato nga ku vijnë kandidatët më të suksesshme. Këto këshille bashkëpunojnë me menaxhimin e institucioneve të arsimit dhe Agjencisë së Kosovës kundër korrupcionit.

Periudha e implementimit

01/01/2005 deri 31/03/2007

Buxheti

€32,510

Partnerët dhe Donatorët

Balkan Trust Democracy (BTC)

Personeli

Projekti për përmirësimin e pjesëmarrjes në Arsim 1 dhe 2 (EPIP)

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte përmirësimi i arritjeve arsimore në nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm dhe për të rritur aksesin e grupeve vullnetare në arsim. Projekti siguroi grante përshkollat ​​fillore dhe të mesme në Kosovë, për të trajtuar problemet e regjistrimit dhe të frekuentimit. Shkollat të cilat janë të para-përzgjedhura nga autoritetet lokale, hartuan projekt propozime që synojnë rritjen e pjesëmarrjes në arsimin fillor dhe të mesëm. Projekte shkollore, të zhvilluara në një mënyrë pjesëmarrëse, mbuluan një gamë të gjerë të ndërhyrjeve, duke përfshirë përmirësimin e infrastrukturës dhe mjedisit shkollor, por edhe projektet për adresimin e cilësisë së arsimit. Në fazën e dytë të projektit fokusi ishte në shkolla me pjesë të konsiderueshme të nxënësve të pakicave etnike. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ka qenë përfituese e grantit të Bankës Botërore /CIDA prej 5.1 mil. USD, ndërsa KEC ishte kontraktuar nga Ministria për të ofruar asistencë teknike për të siguruar menaxhimin e përgjithshëm të projektit dhe zbatimin në shkollë, në nivel lokal dhe rajonal. Kjo është kryer duke ofruar mbështetje për aktivitetet në terren, duke përfshirë trajnimin për planifikimin e projektit, prokurimin, monitorimin, etj Grantet janë dhënë në bazë të planeve të zhvillimit të shkollës dhe propozimeve për grante, të cilat janë vlerësuar nga ekipet komunale të granteve shkollore (MSGTs) dhe të miratuar nga bordi i miratuar per grante shkollore (SGAB). Shkollat ​​pjesëmarrëse gjithashtu kanë zhvilluar plane të thjeshta të monitorimit dhe vlerësimit si dhe raportet e shkurtra. Rezultatet kryesore:
 • Mbi 600 shkolla kanë përfituar nga skema e granteve shkollore,
 • Shkollat ​​kanë forcuar kapacitetet e tyre dhe infrastrukturën,
 • Rritja e llogaridhënies dhe pjesëmarrjes me anë të bordeve të shkollave aktive dhe partneriteteve të qeverisë shkollore komunale.

Periudha e implementimit

07/10/2003 deri 30/01/2009

Buxheti

€455,770

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

SOROS Foundation

Canadian International Development Agency (CIDA)

Personeli

Projekti Pilot për Grante të Shkollave (PPGSh)

Përshkrimi i projektit

Projekti Pilot për Grante të Shkollave i finansuar nga Banka Boterore filloi në Korrik të vitit 2002 me qëllim që tu ndihmohet komuniteteve ta arrijnë vijueshmërinë e plotë, ta zvogelojnë numrin e braktisjeve, ta ngrisin pjesëmarrjen në shkollë dhe ta ngrisin vazhdimin e shkollimit në shkollën e mesme. QAK-u u kontraktua nga UNMIK-u (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) për të ofruar ndihmesë teknike për implementimin e PPGSh-së. Aktivitetet kryesore të zhvilluara brenda Projektit ishin:
 1. Përgatitja e metodologjisë dhe doracakut të trajnimit (i përfunduar në Gusht 2002);
 2. Përgatitja e formulareve për aplikim (i përfunduar në Gusht 2002);
 3. Përgatitja e udhëzimeve për vlerësim (i përfunduar në Gusht 2002);
 4. Përgatitja e procedurave për Bordin për Vleresim dhe per Ekipin Regjional në Terren (i përfunduar në Shtator 2002);
 5. Punësimi dhe trajnimi i ekipeve regjionale në terren në dy regjione: në Prishtinë dhe në Gjakovë (i përfunduar në Gusht 2002);
 6. Mbajtja e kampanjave informative në regjione në mënyrë që të informohen factorët relevant për PPGSh-në (i përfunduar në Shtator 2002);
 7. Zgjedhja e 22 shkollave për pjesëmarrje në PGSh (i përfunduar në Shtator 2002);
 8. Trajnimi i përfaqesuesve të shkollave të zgjedhura dhe zyrtareve komunal të edukimit për planin zhvillimor të shkollës dhe përpilimin e propozimeve (i përfunduar në Shtator 2002);
 9. Ofrimi i ndihmës shkollave të zgjedhura për zhvillimin e planeve të shkollës dhe projekt propozimeve (i përfunduar ne Nentor 2002);
 10. Dorëzimi i 22 propozimeve Bordit të Vlerësimit (Dhjetor 2002);
 11. Vendimi i Bordit të Vlerësimit për finansimin e 10 projekteve shkollore (Dhjetor 2002);

Periudha e implementimit

16/07/2002 deri 31/03/2003

Buxheti

€23,355

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

Personeli

Shkolla mike për fëmijët

Përshkrimi i projektit

Në qershor të vitit 2001, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), është kontraktuar për të ofruar trajnime për metodologjitë mësimore interaktive me grupin e parë prej 10 shkollave pilot. Faza e parë e projektit ka filluar në qershor të vitit 2001 dhe përfundoi në prill të vitit 2002. Në bashkëpunim me Shoqatën e Leximit Shqiptare, KEC ka hartuar një program trajnimi për të nxënit ndërveprues, dhe ka përgatitur materiale trajnuese. Trajnimi u zhvillua me 200 mësues nga gjashtë pikat e trajnimit: Prishtinë, Gjilan, Kaçanik, Mitrovicë, Pejë dhe Prizren. Në fillim të vitit 2002 UNICEF Kosova ka përfunduar përzgjedhjen e 35 shkollave pilot në Kosovë, prej të cilave 4 shkolla ishin me mësim në gjuhën serbe, ndërsa 31 shkolla të tjera ofrojnin mësim në gjuhën shqipe, boshnjake, turke dhe kroate. Në bashkëpunim me UNICEF dhe KFOS, KEC ka realizuar këto aktivitete: 1. Trajnime për të nxënit ndërveprues për grupin e dytë të 21 shkollave pilot (350 mësues); 2. Ngritja e kapaciteteve pjesëmarrëse të menaxhimit të shkollës në nivel shkolle, duke përfshirë takimet me drejtorët e shkollave për reflektimin dhe zbatimin e rezultateve të trajnimit; 3. Dokumentimi i praktikave më të mira të menaxhimit të shkollave pjesëmarrëse dhe presentimi i shembujve.

Periudha e implementimit

01/06/2002 deri 30/09/2003

Buxheti

€145,751

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Projekti për përkrahjen e arsimit të lartë

Përshkrimi i projektit

Programi i Përkahjes së Arsimit të Lartë (HESP) është program i rrjetit Soros i cili, fillimisht, është implementuar në Kosovë nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), deri në vitin 2002 kur është transferuar në KEC. Në katër vjet të operimit brenda KEC, programi ka mbështetur nisma të shumta në fushën e arsimit të lartë, përmes komponenetave të veta:
 •  Zhvillimi i politikave arsimore
 • Forumi i diskutimit
 •  Zhvillimi i mësimdhënësve
 • Aplikueshmëria e njohurive
 • Mësimdhënësit mysafirë
 • Bashkëpunimi mes universitetit dhe instituteve hulumtuese
 • Degët e reja të shkencave shoqërore.
Një e arritur e madhe e Programit të HESP-it gjatë viteve është partneriteti me MASHT-in në përgatitjen e “Strategjisë për zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë 2005-2015”, e cila është aprovuar nga Qeveruia e Kosovës. Po ashtu, HESP ka mbështetur themelimin e dy departamenteve të reja në Universitetin e Prishtinës: Departamenti i Shkencave Politike dhe Departamenti i Psikologjisë.

Periudha e implementimit

22/05/2002 deri 31/12/2005

Buxheti

€441,304

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Qeverisja dhe udhëheqja e shkollës

Përshkrimi i projektit

Programi i trajnimit është projektuar për tu përshtatur me nevojat për zhvillim profesional të stafit të administrates të arsimit në të gjitha nivelet, veçanërisht duke u fokusuar në drejtuesit e shkollave. Programi është hartuar nga ekspertët e KEC-it në bashkëpunim me AEDP, dhe përbëhet nga 9 module me një total prej 144 orëve të kontaktit: 1) Parimet e qeverisjes dhe udhëheqjes; 2) Legjislacioni shkollor; 3) Planifikimi modern i metodologjive; 4)Planifikimi i projekteve shkollore; 5) Vlerësimi  me bazë në shkollë; 6) Karakteristikat e një shkolle efektive; 7) Zhvillimi i planprogrameve mësimore; 8) Shkolla dhe komuniteti; 9) Menaxhimi i ndryshimeve në arsim. Në katër vjet të funksionimit të saj Programi ka arritur 150 administratorë dhe mësimdhënës të shkollave me financim nga UNICEF dhe Instituti i Shoqërisë së Hapur (OSI). Certifikimi i pjesëmarrësve është kryer bazuar në vizitat në terren, intervista gjysmë të strukturuara dhe vlerësimin e portofolit. Programi është duke pritur akreditim nga Ministria e Arsimit. Modulet e programit janë përfshirë në programin e nivelit Master në administratën e shkollës ofruar nga Departamenti i Pedagogjisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa doracaku për qeverisje të shkollës dhe udhëheqje, e zhvilluar në kuadër të programit është përdorur për ofrimin e disa kurseve të menaxhimit të arsimit në Universiteti. Gjithashtu, një numër i moduleve janë përdorur për trajnime të veçanta të mësuesve dhe / ose administratorët e shkollave.

Periudha e implementimit

01/05/2002 deri 01/06/2006

Buxheti

€200,000

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Programi i Arsimit Cilësor

Përshkrimi i projektit

Ky projekt ka filluar në verë të vitit 2000, në mënyrë që të plotësoj nevojat e menjëhershme të shkollave të Kosovës për trajnim dhe mjete mësimore. Njëzet shkollat ishin të përfshira në fazën e parë të projektit e cila ka përfunduar në dhjetor 2000. Shkollat të cilat kanë marrë pjesë në këtë fazë të projektit, kanë themeluar Shoqatën e Shkollave cilësore, e cila është e regjistruar si OJQ dhe ka marrë fonde nga KEC. Faza e parë e projektit ishte e bashkë-financuar nga International Rescue Committee (IRC) dhe KFOS. Në vitin e dytë të funksionimit, projekti është zgjeruar në 13 shkolla të reja me një koncept pak më ndryshme nga ai i trajnimit, ndërsa në fazën e tretë të projektit, 10 shkolla të reja janë përfshirë. Financimi është siguruar nga organizata “Save the Children” e Mbretërisë së Bashkuar dhe KFOS. Në fillim të vitit 2003 u vendos që të organizohet një tryezë rajonale për të drejtat e femijës, ku do të analizohej ndikimi i aktiviteteve të zhvillimit profesional të mësimdhënësve në respektimin e të drejtave të fëmijës dhe do të tentohej të nxjerren mësime nga përvojat rajonale. Për këtë qëllim u organizua një studim ku u përfshinë mbi 2,000 nxënës nga të gjitha komunitetet, si ata nga shkollat e përfshira në projekt, ashtu edhe nga shkollat që nuk ishin të përfshira në projekt. Tryeza rajonale u mbajt në fund të majit 2003 me përkrahjen financiare të Programit Lindje-Lindje të Fondacionit Soros dhe Save the Children UK. Në këtë tryezë morën pjesë ekspertë vendorë dhe nga vende tjera të rajonit, si dhe një numër i konsiderueshëm i punëtorëve kosovarë të arsimit. Disa nga rekomandimet e Konferencës shërbyen si pikënisje për një projekt të ri nga fusha e të drejtave të fëmijës.

Periudha e implementimit

24/10/2001 deri 26/03/2005

Buxheti

€138,050

Partnerët dhe Donatorët

International Rescue Committee (IRC)

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Save the Children UK

Open Society Foundation (OSF)

Personeli

Petrit Tahiri

Qendrat Didaktike në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte që të kontribuojë në avancimin e procesit mësimor në shkollat ​​e Kosovës, duke krijuar një sistem të informimit mbi strategjitë moderne të mësimdhënies, metodologjitë dhe risitë. Projekti ndihmoi krijimin e pesë burimeve dhe qendrat trajnimi të mësuesve (qendrat didaktike) në pesë qendra rajonale të Kosovës: Prizren, Ferizaj, Gjakovë, Pejë dhe Gjilan Një nga arsyet kryesore për futjen e konceptit të qendrave didaktike në fillim të vitit 2000, ishte mungesa e burimeve mësimore në shkolla dhe mungesa e perspektivës që do të ishte e mundur për të siguruar edhe burime më të thjeshta për shkollat ​​në afat të shkurtër dhe të mesëm. Orientimi ishte që të sigurojë materiale të thjeshta dhe pajisje që mund të përdoren nga shumica e mësuesve, pavarësisht nga kushtet e punës në shkolla. Postera, projektues, video-kaseta edukative, ishin vetëm një pjesë e pajisjeve dhe materialeve të prokuruara në qendra. Pasi tregu ishte në zhvillim dhe oferta zgjeroheshin ishte e mundur për të blerë materiale të tjera. Shumica e trajnimeve me shërbim në Kosovë, të parashikuara në periudhën 2000-2003 u zhvilluan në qendra didaktike. Në tre vjet, më shumë se 8500 mësues dhe administratorë të shkollave arritën të trajnoheshin nëpër qendrat didaktike. Trajnimet janë ofruar nga stafi i qendrave didaktike ose kontraktorët KEC dhe ofruesit e tjerë të trajnimit. Pas përfundimit të aktiviteteve të projektit, qendra didaktike janë dorëzuar tek Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ata vazhdojnë të shërbejnë qëllimit të tyre, si pjesë e Sistemit të Arsimit të Kosovës. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 • Krijimi i kushteve adekuate për përgatitjen e aktiviteteve mësimore
 • Sigurimi i aksesit në informacion për mësuesit
 • Lehtësim i rrjedhjes së informacionit mbi mësimdhënien e mirë
 • Organizimi i trajnimit për mësimdhënësit dhe drejtuesit e shkollave.

Periudha e implementimit

01/10/2000 deri 01/09/2003

Buxheti

€700,000

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Swiss Development Cooperation (SDC)

Personeli

Petrit Tahiri

Promovimi i bashkëpunimit shkollë-familje-komunitet

Përshkrimi i projektit

Projekti i Qendrave të Komunitetit realizohet në shtatë vende të Evropës Juglindore dhe, deri në fund të vitit 2003 është koordinuar nga Instituti për Shoqëri të Hapur në Budapest. Në fund të vitit 2003 janë ndarë fondet e fundit të Projektit që mbulojnë financimin deri në fund të vitit 2004, ndërsa zyra koordinuese në Budapest ka pushuar se funksionuari. Me përkrahjen e projekti, në Kosovë janë themeluar katër qëndra të komunitetit: në Dobrushë (Istog), në Korishë (Prizren), në Kijevë (Klinë) dhe në Koshare (Ferizaj) . Qendrat e komunitetit kanë funksionuar në shkollat e fshatit ose në objekte të tjera të përshtatshme publike dhe kanë zhvilluar aktivitete në dobi të komunitetit, përfshirë aktivitetet mësimore, rinore, sportive dhe kulturore. Secila qendër ka pasur një fond vjetor që ka bërë të mundur zhvillimin e këtyre aktiviteteve e që është menaxhuar nga vet qendra. Dy nga qendrat, Dobrusha dhe Korisha, kanë arritur të marrin fonde nga Programi i Informimit të KFOS dhe kanë themeluar qendra interneti.

Periudha e implementimit

deri 31/12/2004

Buxheti

€115,450

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri