Kërkesë për ofertë

Data e publikimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

“Furnizimi me materiale didaktike shkollore”

Shkarko dokumentin këtu:

1. Dosja e tenderit

Ofertat duhet të dërgohen deri më: 16 gusht 2019, ora 16.00 në në adresën:

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10000 Prishtinë, Kosovë