Kërkesë për ofertë: Përgatitja e dy videove për projekte të Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Data e publikimit

Capture 11

Kërkesë për ofertë

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë të paraqesin ofertat e tyre për:
Video prezantime për projektet:

“Së bashku kundër abuzimit të fëmijës(TACA)” dhe

“Zhvillimi Inovativ për Avancimin e Arsimit (IDEA 2022)”  

Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz:

Kërkesë për ofertë

Ofertat duhet të dërgohen në email adresën mbrovina@kec-ks.org, jo më vonë se data 6 nëntor 2022.

Ofertat e dorëzuara pas kësaj date nuk  do të pranohen.