KEC certifikohet për ISO 9001:2015

Data e publikimit

C222-QMS106-07-17

Pas një vit pune intensive në implementimin e sistemit për menaxhimin e cilësisë, Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) përmbush kërkesat  e standardit ndërkombëtar  ISO 9001:2015 për fushëveprimin vijues:

“Disenjimi, zhvillimi, menaxhimi dhe zbatimi i projekteve dhe i programeve të trajnimit në fushën e arsimit, të drejtave të njeriut, rinisë dhe shërbimeve sociale.”

Ky certifikim na nderon, por edhe na obligon që të punojmë në vazhdimësi në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve tona.

Certifikata