Editorial: Arsimi në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19

Data e publikimit

Editoriali mbi temën “Arsimi në Kosovë gjatë Pandemisë COVID-19” është përgatitur bazuar në diskutimin me të njëjtën temë të organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), i cili bashkoi përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), komunat, shkollat, prindërit, nxënësit si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, për të diskutuar aspekte të ndryshme që ndërlidhen me arsimin gjatë pandemisë COVID-19.

Organizimi i diskutimit publik dhe rrjedhimisht hartimi i këtij editoriali është mbështetur nga Programi “Cilësia, Llogaridhënia, dhe Gjithëpërfshirja në Arsim 2021”, financuar nga Zyra e Bashkimi Evropian në Kosovë.

EDITORIALI