ASSET

Data e publikimit

Screenshot 2018-05-15 14.48.17

Kërkesë për ofertë: Marrje me Qira të veturës

Programi ASSET “After School Support for Teens” (Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt) është program i financuar nga USAID-i dhe zbatuar nga Qendra për Asrim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. KEC fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Marrje me Qira të veturës

Të interesuarit mund t’a shkarkojnë Kërkesën për ofertë (KPO) këtu.

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:

24 maj 2018, ora 15:00

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Milleniumi i tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10 000 Prishtinë, Kosovë